Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Ahola-Ojannon asemakaavan muutos

RUSDno-2021-420

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ahola-Ojannon asemakaavan muuttamiseksi 16.9.2019 § 155. Kyseiselle alueelle on laadittu asemakaavan pohjakartta Suuntakartta Oy:n työnä. Raision maankäyttöpäällikkö on hyväksynyt kartan 10.2.2020. Joulukuussa 2020 valittiin kolmen asemakaavan kaavanlaatijaksi Nosto Consulting Oy. Tämä kaavoitettava alue sijoittuu Ahola-Ojannon teollisuusalueelle, alue on 14,6 ha ja uusia teollisuusalueita tulee n. 8 ha. Alue on pääosin kunnan omistuksessa, mutta yhteys alueelle tulisi olemassa olevan teollisuustontin kautta ja lisäksi vanhoihin tontteihin tulisi kaavalaajennuksia, jotka sijoittuvat kunnan omistamalle maalle. tonttien muodostamisessa on jo huomioitu alueen yrittäjiltä tulleita toiveita mm. Ojannontien varrella ja Ahopellontien päässä.

Oheismateriaalina on Ahola-Ojannon osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos ja kaavaselostus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ahola-Ojannon asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asemakaavaluonnoksen.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavoituksen vireilletulosta kuulutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla ja Ruskolaisessa. Kaava-alueeseen kuuluville ja rajautuville kiinteistöille lähetetään tiedote. Asemakaavaluonnos liitteineen asetetaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi.

Kunnanhallitus pyytää lausunnot luonnoksesta  Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, Turun museokeskukselta, Caruna Oy:ltä ja Raision kaupungilta.

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelun aikana tulee kunnanhallitukselle ja kaavanlaatijalle järjestää erillinen keskustelutilaisuus kaavoituksen lähtökohdista. 

Esteellisyys

  • Antti Lähteenmäki