Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Periaatepäätös seudullisen yhteistyön kehittämisestä

RUSDno-2021-382

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Tiivistelmä:

Turun Seudun Kehitys Oy:n hallitus on 11.12.2020 kokouksessaan hyväksynyt mallin, jonka pohjalta seudullisen yhteistyön kehittämistä on suunniteltu. Malli pohjautuu kuntien yhteistyössä syksyllä 2019 toteutetun Turun seudun visio ja strategia -työskentelyn tuotoksiin.

Vastaavanlainen toimintamalli on ollut menestyksellisesti käytössä Tampereen seudulla vuodesta 2006 lähtien. Tavoitteena on perustaa kuntayhtymä, jonka pääasiallisena tehtävänä on koordinoida ja vahvistaa ydinkaupunki-seudun kuntien välistä yhteistyötä sekä jakaa tietoa sen tehtäviin kuuluvissa teemoissa.

Seutuyhteistyöjohtaja Pekka Sundman 10.5.2021:

Varsinais-Suomi onnistui olemaan lähes koko 2010-luvun Suomen taloudellisen kasvun moottorina. Menestys perustui suurelta osalta Varsinais-Suomen talouden dynamiikkaan, osaamiseen ja edunvalvontaan sekä Triple Helix-mallin pohjalta tehtyyn yhteistyöhön, jossa julkiset toimijat, yritykset ja oppilaitokset tekivät työtä yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintamalli on saanut tunnustusta laajalti myös muualta Suomessa. yhteistyön pohjana on ollut keskinäinen luottamus, johon on osattu panostaa. Luottamuksen rakentaminen on lähtenyt liikkeelle sidosryhmäorganisaatioiden strategioista, joiden valmistelua on tehty yhteistyössä ja varmistettu, että strategiset tavoitteet ovat yhdensuuntaisia keskenään ja sisältävät myös riittävää kunnianhimon tasoa. Erityistä huomiota on myös kiinnitetty henkilökohtaisella tasolla hyviin ja välittömiin suhteisiin. Myös 2020-luvulla erinomainen yhteistyö nähdään olevan menestyksen ehtona.

Turun seudulla yhteisen tekemisen ilmapiiri on vahva. Viranhaltijatasolla yhteistyö on varsin tiivistä ja hyvähenkistä. Turun seudulla on lukuisia viranhaltijoista ja asiantuntijoista koostuvia asiakohtaisia kokoonpanoja,  jotka perustuvat joko vapaaehtoiseen yhteistyöhön tai kuntien tai valtion kanssa tehtyihin keskinäisiin sopimuksiin.

Viranhaltijaverkoston toimintaa kokonaisuutena, jossa ko. ryhmät toimivat, ei tällä hetkellä koordinoida. Myös tiedonkulku ryhmistä viranhaltijoille ja poliittisille päättäjille ja eri kuntien päätöksenteon kesken on isossa kuvassa usein koordinoimatonta. Koska hyvä johtaminen ja päätöksenteko edellyttävät hyvää tietopohjaa ja tilannekuvaa, nähdään tässä yhteistyön kehittämisen kautta mahdollisuutena saavuttaa entistä parempaa elinvoimaa, vetovoimaa ja hyvinvointia kuluvalla vuosikymmenellä.

Suunnitelma ei sisällä kunnallisen päätösvallan siirtämistä kuntayhtymälle. Yhteistyön kehittäminen ja syventäminen ei tule luomaan päällekkäistä tekemistä suhteessa nykyiseen toimintaan eikä myöskään suhteessa maakunnalliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on nykyistä vahvemman ja koordinoidumman yhteistyön ja yhteenkuuluvuuden kautta parantaa toimintakuntien ja sidosryhmien toimintaedellytyksiä sekä viranhaltijoiden että poliittisten päätöksentekijöiden näkökulmasta. Lopputuloksena on tiiviimpi ja yhtenäisempi seudullinen kehitys, edunvalvonta ja kasvava elinvoima, kilpailukyky ja hyvinvointi.

Alustava valmistelu on edennyt siihen vaiheeseen, että kuntien väliset viralliset yhteistyöneuvottelut on mahdollista käynnistää. Tässä vaiheessa valmistelussa mukana olevat kunnat ovat Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko ja Turku., jotka muodostavat työssäkäynnin, asioinnin  ja taajamarakenteen näkökulmista tiiviin ja yhtenäisen kaupunkiseudun.

Esivalmistelussa ja alustavissa keskusteluissa tarkoituksenmukaiseksi rakenteellisemman yhteistyön alustaksi on katsottu kuntayhtymämuoto. Ydinkaupunkiseudun kuntien omistama kuntayhtymä toteuttaa parhaiten tavoitteet poliittisen tason yhteistyön vahvistamisesta ja ohjauksesta ja on kuntalakiin pohjautuvana kuntien toimijoille tuttu. Koska kyse olisi vapaaehtoisesta kuntayhtymästä, olisi neuvotteluissa mahdollista sopia erityisistä, tarkoituksenmukaisiksi katsotuista toimintatavoista esimerkiksi poliittisen edustavuuden suhteen.

Yhteistyön kustannusvaikutukset ovat kokonaisuudessaan vähäiset. Kustannustaso määräytyy yhteistyön tekemisen sisällöistä ja tavoitteista. Kustannushaarukka tällä hetkellä on arvioitu olevan 1,5 - 2,6 €/asukas/vuosi. Osa rahoituksesta todennäköisesti tulee käytetyksi erilaisten seudullisten selvitysten tekemiseen, joita tälläkin hetkellä tehdään joko kuntakohtaisesti tai yhdessä.

Koska yhteistyö keskittyy niihin asioihin, joissa on yhteneväiset intressit, ei ole tarvetta sille, että millään kunnalla yksinään olisi enemmistöä kuntayhtymän päätöksentekoelimissä.

Seudullisen kuntayhtymän toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on toimia yhteisen tiedonjaon, kehittämisen ja valmistelun pohjana. Seudun visio- ja strategiatyössä on tunnistettu teemoja, joissa yhteistyötä voidaan vahvistaa, ja sisältöteemoja vahvistetaan toteutettavaksi sekä perustamisneuvotteluissa että myöhemmin kuntayhtymän toiminnan vakiintuessa. Kuntayhtymän sisällöllisen valmistelun tukena on tarkoituksenmukaista käyttää myös jo nykyisin toimivia viranhaltijatason yhteistyöryhmiä.

Esityslistan oheismateriaalina on Seutuyhteistyön valmistelu -esitys.

 

 

  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunta pyrkii neuvotteluissa Kaarina, Liedon, Naantalin, Raision, Ruskon ja Turun kesken tavoittelemaan seudullisen kuntayhtymän perustamista seuraavin periaattein:

- kuntayhtymän toiminta voi alkaa vuoden 2022 alusta

-kuntayhtymän rahoitukseen varaudutaan kunnan/kaupungin talousarvion valmistelussa

-millään osallistuvalla kunnalla ei ole yksinään enemmistöä kuntayhtymän päätöksentekoelimissä.

Lisäksi kunnanhallitus pitää perusteltuna kiertävää puheenjohtajuutta esitetyn seutuorganisaation päättävissä elimissä sekä yksimielisen päätöksenteon edellyttämistä niissä. 

Kuntayhtymän perustaminen ja siihen liittyvät asiakirjat tuodaan erikseen päätöksentekoon.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että Ruskon kunta pyrkii neuvotteluissa Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision, Ruskon ja Turun kesken tavoittelemaan seudullisen kuntayhtymän perustamista seuraavin periaattein:

- kuntayhtymän toiminta voi alkaa vuoden 2022 alusta,

- kuntayhtymän rahoitukseen varaudutaan kunnan/kaupungin talousarvion valmistelussa,

- millään osallistuvalla kunnalla ei ole yksinään enemmistöä kuntayhtymän päätöksentekoelimissä,

Lisäksi kunnanhallitus pitää perusteltuna kiertävää puheenjohtajuutta esitetyn seutuorganisaation päättävissä elimissä sekä yksimielisen päätöksenteon edellyttämistä kunnan normaaliin päätöksentekovaltaan kuuluvissa asioissa. 

Kuntayhtymän perustaminen ja siihen liittyvät asiakirjat tuodaan erikseen päätöksentekoon.