Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Pitkän tähtäimen suunnittelu osana kokonaissuunnittelua

RUSDno-2021-412

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Taloustyöryhmä keskusteli 24.5.2021 pitämässään kokouksessa pitkän tähtäimen suunnittelusta ja tehdyistä valtuustoaloitteista antaen suuntaviivat suunnittelulle. Samassa kokouksessa taloustyöryhmä käsitteli kuntastrategian ja siihen pohjautuvien ohjelmien (elinvoima-, osallisuus- ja hyvinvointiohjelmat) päivittämistä. Suuntaviivoina taloustyöryhmä piti perusteltuna lähteä siitä lähtökohdasta, että kuntastrategia säilytetään ennallaan ja sen perusteella laaditut ohjelmat päivitetään ja ne saatetaan uuden valtuuston käsiteltäväksi. Samalla hallintokunnat voivat venyttää suunnittelunsa 10 vuodeksi. Tarkoituksena on nivouttaa kuntastrategia, laaditut ohjelmat sekä vuotuiset talousarviot ja toimintasuunnitelmat nykyistä selkeämmin yhdeksi kokonaisuudeksi yhdessä pitkän tähtäimen 10-vuotissuunnitelman kanssa. Taloustyöryhmä piti tärkeänä ohjelmien nykyistä parempaa toimialoille jalkauttamista. Samoin osana kokonaissuunnittelua pidettiin tärkeänä hallintokuntakohtaisten vuosikellojen laadintaa. Esityslistan oheismateriaalina on kaavio kuntastrategian, ohjelmien, budjettien ja toimintasuunnitelmien sekä 10-vuotissuunnittelun yhteennivomiseksi.

Koska uusien strategian pohjalta laadittujen ohjelmien valmistelua ei ehditä saamaan valmiiksi ennen talousarvion laadintatyön alkamista, tulee tässä vaiheessa toimia vuonna 2018 hyväksyttyjen ohjelmien pohjalta. Antaessaan vuoden 2022 talousarvion raamin loppukesästä kunnanhallitus tulee tekemään omat nostonsa kyseisistä ohjelmista osana talousarvion laadinnan ohjeistamista. Toimialat voivat ja niiden tuleekin pohtia myös omia nostojaan kyseisten ohjelmien puitteissa. Ohjelmien tarkastelusta ja mahdollisesta tarkistamisesta on jatkossa tarkoitus tehdä vuotuinen talousarvion laadinnan yhteyteen sijoittuva prosessi.

Luonnollista on, että 10-vuotissuunnittelu ei voi olla kovin tarkkaa tilanteessa, jossa talouteen ja toimintaan kohdistuu koko maan tasolla suuria muutospaineita esimerkiksi tulossa olevan sote-uudistuksen myötä. Mahdollista on kuitenkin asettaa painopisteitä, joita toimialoilla pidemmällä aikajanalla tavoitellaan. Painopisteitä voi asettaa myös 10 vuotta lyhyemmälle ajalle kuten esimerkiksi valtuustokaudelle. Opetus- ja varhaiskasvatuksen toimialalla on jo omia suunnitelmia 2030-luvulle asti ulottuvan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon selvitys- ja suunnitelmatyön toteuttamiseksi. Työssä on tarkoitus huomioida myös poikkihallinnollisuus sekä kuntalaisosallisuus, jotka ovat kuntastrategian keskeisiä toimintamalleja. Lautakunta käsittelee em. asioita kokouksessaan 17.6. Taloustyöryhmä suhtautui myönteisesti myös visualisointi-/analysointiohjelman hyödyntämiseen tiedolla johtamisen edistämiseksi

Laadittaessa pitkän tähtäimen 10-vuotissuunnitelmaa osana vuoden 2022 talousarvion laadintaa toimialojen tulee keskustella myös keskenään, jotta suunnittelun peruslähtökohdat ja tavoitteet ovat suurilta linjoiltaan samansuuntaiset. Tämä tapahtuu osana johtoryhmätyötä. 

Riskinhallinta on merkittävä osa hyvää kokonaissuunnittelua. Käsitellessään Ruskon kunnan riskinhallintapolitiikkaa taloustyöryhmä piti perusteltuna, että hallintokunnat laativat osaltaan riskikartoituksen luetteloitavaksi osaksi riskinhallintapolitiikkaa. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi ympäristöriskit, työturvallisuusriskit sekä taloudenpitoon liittyvät riskit. Yksilöitäessä riskiryhmiä tulee kiinnittää huomio siihen, että minkä tahon odotetaan tunnistavan kyseiset riskit.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää antaa edellä olevan ohjeistuksen toimialoille hyödynnettäväksi pitkän tähtäyksen suunnittelussa sekä ensi vuoden talousarvion valmistelutyössä.

Kunnanhallitus päättää antaa toimialoille tehtäväksi laatia hallintokuntakohtaiset vuosikellot vuotuista toiminnan suunnittelua edesauttamaan sekä laatia toimialan riskiluettelon elokuun loppuun mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.