Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ketunluolan asemakaavan laajennuksen laadintaan liittyvät esisopimukset

RUSDno-2024-43

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ketunluolan asemakaavan laajentamiseksi 19.10.2020 § 202. Asemakaavan laajennuksen kaavanlaatijan kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 14.12.2020 § 244. Ketunluolan asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman kunnanhallitus hyväksyi 1.3.2021 § 42. Kaavan laadinta on edennyt. Kaavan suunnitteluvaiheessa on neuvoteltu muutamien maanomistajien kanssa kaavan ja tieyhteyksien mahdollistamiseksi.

Tieyhteyden mahdollistamiseksi esitetään tässä vaiheessa kiinteistökaupan esisopimusta, jossa kunta hankkisi n. 12.113 m2 suuruisen määräalan Ruskon kunnan Kirkonkylän kylän Isovuori 1:231 -tilasta (Rnro 704-404-1-231). Kyseinen alue on tiealuetta ja kaavoittamattomaksi merkittyä maatalousmaata. Kiinteistökaupan esisopimuksessa esitetään, että osapuolet sitoutuvat tekemään nyt käsittelyssä olevan Esisopimuksen mukaisen lopullisen kiinteistökaupan, mikäli Ketunluolan asemakaavan muutosta ja laajentamista koskeva valtuuston hyväksytty päätös aikanaan tulee saamaan lainvoiman. Lisäksi tulee säilyttää kulku kaupan kohteelta Isovuorentielle ja Isovuorentietä koskevissa asemakaava-alueen liikennesuunnitelmissa huomioidaan tien läpiajokielto. Edelleen esisopimus sisältää eräitä salaojitukseen liittyviä mainintoja. Kaupan kohteen arvo on 44.818 euroa.

Lisäksi tässä vaiheessa esitetään samojen osapuolten välistä maanvaihdon esisopimusta, jossa kunta luovuttaa Ketunluola II -nimisestä kiinteistöstä (Rnro 704-407-6-130) n. 183 m2 suuruisen määräalan. Kyseiseen pinta-alaan sisältyy Ketunluolan muutos ja laajennus -asemakaavaluonnoksen AO-korttelialue (erillispientalojen korttelialue). Samalla kunnalle luovutetaan Isovuori -nimisestä kiinteistöstä (Rnro 704-404-1-231) n. 511 m2 suuruinen määräala. Tähän pinta-alaan sisältyy Ketunluolan muutos ja laajennus asemakaavaluonnoksen VL-alue (lähivirkistysalue). Kaavoituksen kustannuksista vastaa kunta.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanhallitus päättää mm. asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myynnistä, vaihtamisesta ja lunastamisesta.

Esityslistan oheismateriaalina on kiinteistökaupan esisopimusluonnos sekä maanvaihdon esisopimusluonnos.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kiinteistökaupan esisopimuksen, jolla Riikka Hynynen luovuttaa Ruskon kunnalle n. 12.113 m2 suuruisen määräalan Ruskon kunnan Kirkonkylän kylässä sijaitsevasta Isovuori 1:231 -nimisestä tilasta (Rnro 704-404-1-231) oheismateriaalina olevan esisopimusluonnoksen mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä maanvaihdon, jossa Ruskon kunta luovuttaa Riikka Hynyselle n. 183 m2 suuruisen määräalan Ketunluola II -nimisestä kiinteistöstä (Rnro 704-407-6-130) ja Riikka Hynynen puolestaan luovuttaa Ruskon kunnalle n. 511 m2 suuruisen määräalan Isovuori -nimisestä kiinteistöstä (Rnro 704-404-1-231) oheismateriaalina olevan esisopimusluonnoksen ja maanvaihtosopimuksen mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.