Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimus

RUSDno-2023-658

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Jari Hjelm, Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö, jari.hjelm@rusko.fi

Perustelut

Lain taiteen perusopetuksesta 21.8.1998 / 633 mukaan taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Tehtävä on kunnalle vapaavalintainen. Opetusta voi järjestää taiteen eri aloilla. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos saa toiminnan järjestämiseen valtionosuutta. Kunta maksaa oppilaitokselle oppilaskohtaista maksua ja oppilas suorittaa oppilaitokselle lukukausimaksuja. Joissain kunnissa oppilas myös maksaa osan kuntakohtaisesta maksusta.

Kunnanhallitus on käsitellyt taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen uusimista kokouksissaan 20.9.2020 ja 5.10.2020. Kunnanhallitus päätti 5.10.2020 § 186 hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja Turun musiikinopetus Oy:n välillä määräaikaisena yhden vuoden voimassaoloajalla. Lisäksi kunnanhallitus päätti lähettää asian hyvinvointilautakunnalle käsiteltäväksi siten, että taiteen perusopetuksen näkökulmaa ja toteutusta laajennetaan kunnan strategian mukaisesti eri vaihtoehtoja tarkastellen, ja että painopistettä muutetaan kunnan nuorimpiin ikäryhmiin tulevina vuosina. Hyvinvointijohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille suunnattavista taidemuodoista.

Hyvinvointilautakunta päätti 8.10.2020 § 68 tarkentaa taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen ehtoja sen voimassaoloajan sekä varattavan oppilaspaikkamäärän osalta. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen, jossa määritellään nykyistä monipuolisemmin kulttuurin rooli kunnan hyvinvoinnin edistämisessä sekä osallistamalla kuntalaisia määritetään suunnitelman mukaiset tavoitteet, toimenpiteet ja niiden rahoitus. Suunnitelman laatimisen pohjaksi järjestettiin kuntalaiskysely. Taiteen perusopetuksen sopimus laadittiin em. linjausten ja ohjeiden mukaisesti siten, että oppilaspaikkamäärää rajattiin, ja että jonotustilanteessa etusijalle asetetaan pisimpään oppilaspaikkaa jonottanut hakija. 

Taiteen perusopetuksen järjestämisestä linjattiin myös osana yhdistysten avustusjärjestelmän uudistamisen periaatteita. Kunnanhallitus päätti 29.3.2021 § 68, että ”Ruskon kunta tukee opetukseen osallistuvaa oppilasta vastaamalla oppilaspaikkakohtaisen kuntaosuuden suorituksesta erikseen sopimuksessa määritellyn paikkamäärän mukaisesti. Tukea ei tarvitse hakea erikseen eikä siitä tehdä erillistä päätöstä, mutta jonotuksen kriteereitä on tarkennettu. Tuettavien oppilaiden määrää rajataan asteittain ja tarkastellaan taiteen perusopetuksen järjestämiseen vaihtoehtoisia tapoja. Oppilaspaikkatuen sijaan painotetaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa kuten avointa taidekasvatusta (esim. musiikkileikkikoulu).” Tarkoituksena avustusjärjestelmän osana on uudistaa taiteen perusopetuksen järjestelyjä asteittain siten, että ”tuettavien oppilaiden määrää rajataan”.

Varattua oppilaspaikkamäärää on viime vuosina avustusjärjestelmässä hyväksytyn periaatteen mukaisesti suunnitelmallisesti laskettu.

- 2019: 42 oppilaspaikkaa

- 2020: 35 oppilaspaikkaa

- 2021: 26 oppilaspaikkaa

- 2022: 22 oppilaspaikkaa

- 2023: 20 oppilaspaikkaa

- 2024: 18 oppilaspaikkaa (ehdotus)

Tällä hetkellä kuntasopimuksen tarkoittamia ruskolaisia oppilaita on taiteen perusopetuksessa 18 kpl. Lukuvuonna 2023 oppilaspaikan hinnaksi sopimuskunnille oli määritelty 1 220 euroa vuodessa + indeksikorotus. Syksyllä 2023 ja keväällä 2024 kuntamaksun hinta on 641,78 €/oppilas eli vuodessa 2 x 628,03 € = 1 283,56 €. Kunta saa taiteen perusopetuksen järjestämisestä valtionosuutta, jota ei kuitenkaan ole erikseen kohdennettu kulttuuripalveluille. Laskennallinen valtionosuus taiteen perusopetuksesta on n. 1,40 euroa/asukas/v eli Ruskon osalta n. 9 000 euroa ja se tuloutetaan kunnalle siis osana yleistä valtionosuutta vuosittain. Laajan perusopinto-oikeuden oppilaat (käytännössä huoltajat) maksavat lukukausimaksua oppilaitoksen hinnaston mukaan vähintään vuodessa 2 x 328 € = 656 €.

Taiteen perusopetuksen ohella on enenevässä määrin järjestetty kuntalaiskyselyn tulosten perusteella ja kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaisesti kaikille avointa ja erityisesti pikkulapsiperheille suunnattua musiikkikasvatustoimintaa kuten musiikkileikkikoulua ja soitinkokeiluja. Näiden toimintojen suosio on ollut kuitenkin suhteellisen pientä.

Vuoden 2023 osalta tulee päättää, miten taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen suhteen menetellään. On päätettävä, uusitaanko sopimus, millä oppilaspaikkamäärällä sekä millä jonottamisen kriteereillä.

Talousarvioon vuodelle 2023 varattiin musiikinopetukseen n. 13 000 euroa vähemmän määrärahaa kuin vuodelle 2022. Myös vuoden 2024 talousarvioesityksessä määräraha musiikinopetukseen ja muihin kulttuurihyvinvointipalveluihin on pienempi kuin aiemmin. Vaihtoehdot samaan aikaan tosiasiallisesti järjestää taiteen perusopetuslain 633/1998 § 1 mukaista taiteen perusopetusta ja vähentää siihen käytettyä kunnan määrärahaa ja oppilasmäärää ovat rajalliset. Vaihtoehdot rajautuvat käytännössä seuraaviin: 1) rajataan uusien oppilaiden määrää, 2) peritään kuntaosuus takaisin tai osittain oppilaita/huoltajilta.

Em. vaihtoehdoista vaihtoehtoa 1) on toteutettu em. tavalla. Vuoden 2023 sopimuksen hyväksymisen päätöksessä myös esityksen mukaan todettiin, että osa (20 %) kunnan maksamasta oppilaskohtaisesta kuntaosuudesta voidaan laskuttaa takaisin. Näin ei ole kuluvana vuonna tehty, sillä hyvinvointitoimiala näyttää pysyvän hyvin talousarviouralla.

Jatkossa esitetään vuoden 2023 tapaan hyvinvointitoimialalle oikeutta periä maksetusta oppilaspaikan kuntaosuudesta osa takaisin kunnalle. Takaisin laskutettava osuus olisi 30 prosenttia nykyisestä kuntaosuudesta (eli 385,07 €/oppilas).

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen määräajaksi vuodeksi 2024 rajatulla oppilaspaikkamäärällä (18 kpl) ja vuonna 2020 päätetyillä jonottamisen kriteereillä, ja että osa (30 %) kunnan maksamasta oppilaskohtaisesta kuntaosuudesta voidaan laskuttaa takaisin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Asia lähetetään edelleen kunnanhallituksen päätettäväksi.

Perustelut

Hyvinvointilautakunta lähetti asian edelleen kunnanhallituksen päätettäväksi ja ehdotti, että kunnanhallitus hyväksyy taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen määräajaksi vuodeksi 2024 rajatulla oppilaspaikkamäärällä (18 kpl) ja vuonna 2020 päätetyillä jonottamisen kriteereillä,​ ja että osa (30 %) kunnan maksamasta oppilaskohtaisesta kuntaosuudesta voidaan laskuttaa takaisin.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. 

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen on läsnä kokouksessa alustamassa käsiteltävää asiaa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyy taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen määräajaksi vuodeksi 2024 rajatulla oppilaspaikkamäärällä (20 kpl) ja vuonna 2020 päätetyillä jonottamisen kriteereillä, ja että osa (30%) kunnan maksamasta oppilaskohtaisesta kuntaosuudesta voidaan laskuttaa takaisin. Oppilaspaikat katetaan jo olevasta budjetista ja huomioidaan hyvinvointilautakunnan käyttötaloussuunnitelmassa 2024.