Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2024 presidentinvaaleja varten: uuden puheenjohtajan valinta

RUSDno-2023-613

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa sen mukaisesti kuin vaalilaissa säädetään, äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on määrätty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. 

Vaalilain 15 §:n 1 mom:n 2 kohdan säännöksen mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalitoimikunnan nimeämisessä on noudatettava tasa-arvolain vaatimuksia. 

Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla vaalien ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. 

Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä. 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2024 toimitettavia presidentinvaaleja varten asetetaan Ruskon kuntaan vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Kunnanhallitus päättää valita vuonna 2024 toimitettavien presidentinvaalien vaalitoimikuntaan jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että vuonna 2024 toimitettavia presidentinvaaleja varten asetetaan Ruskon kuntaan vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Kunnanhallitus päätti valita vuonna 2024 toimitettavien presidentinvaalien vaalitoimikuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Jäsenet:

Heikki Ruuskanen

Soile Lähteenmäki

Anneli Kiiski

Varajäsenet:

1. Turo Vuorenhela

2. Matti Aaltonen

3. Hannu Kesti

Puheenjohtajaksi nimettiin Heikki Ruuskanen ja varapuheenjohtajaksi Soile Lähteenmäki.

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on valinnut 20.11.2023 § 257 vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Heikki Ruuskasen. Kyseinen henkilö on ilmoittanut muuttaneensa pois Ruskolta ja siksi ei voi toimia vaalitoimikunnan puheenjohtajana.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää valita vaalitoimikuntaan uuden jäsenen paikkakunnalta muuttaneen Heikki Ruuskasen tilalle ja määrätä uuden puheenjohtajan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti valita vaalitoimikunnan jäseneksi Turo Vuorenhelan ja hänen tilalleen varajäseneksi Ville Raikon. Puheenjohtajaksi nimettiin Turo Vuorenhela.