Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Valtionosuuspäätökset vuodelle 2024

RUSDno-2024-26

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Valtionvarainministeriö on antanut 21.12.2023 päätöksen peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta kunnille vuonna 2024. Päätöksen mukaan Ruskon kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja verotulotasauksen sekä veroperuste-muutoksista johtuvien veromenetysten korvauksen yhteismäärä vuonna 2024 on  6 784 801 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 29.12.2023 päätöksen mukaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun valtionosuuden määrä Ruskon kunnalle vuonna 2024 on -1 150 414 euroa.

Kotikuntakorvausmenot ja –tulot otetaan huomioon keskitetysti valtionosuusmaksatuksessa. Kotikuntakorvaukset esitetään talousarviossa toimintamenoina ja toimintatuloina. Koulutoimen palvelujen myyntiä ja ostoa koskevat kotikuntaerät (kotikuntakorvaukset) kirjataan Perusopetuksen tehtäväalueelle tulona ja menona. Nettotulo on 58 108 euroa. Kotikuntakorvauksen peruslaskennassa on käytetty vuoden 2022 tietoja toteutuneista kustannuksista.

Valtionosuus 2024

  VM päätös 2024 Talousarvio 2024
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus 5 858 334 5 916 792
-josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 1 109 658 1 106 056
-josta osakuntaliitoksen osuus 0 0
Kotikuntakorvaustulot 322 240 486 500
Kotikuntakorvausmenot -264 132 -300 000
Yksityisen opetuksen järjestäjien arvonlisävero 0 0
Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus 847 116 868 009
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus -1 150 414 -976 985
YHTEENSÄ 5 613 144 5 994 316
josta pelkkä valtionosuus 5 555 036 5 807 816

 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen perustana olevat oppilasmäärät on tarkistettu syksyllä annettuihin tilastotietoihin ja määrät täsmäävät. 

 

Oheismateriaalit:

Peruspalveluiden valtionsouuspäätös vuodelle 2024

Perusopetuksen valtionosuuspäätös 2024 ja maksatustaulukko

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja hyväksyy valtionosuuspäätökset vuodelle 2024.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.