Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

RUSDno-2021-685

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kuntaliiton ylimmässä toimielimessä, valtuuskunnassa on 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Jäsenistä 66 ja varajäsenistä 66 valitaan 15.11. - 31.12.2021 vaalipiireittäin toimitettavissa vaaleissa (ns. vaalipiiripaikat). Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa.

Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään, mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.

Varsinais-Suomen vaalipiiristä valitaan 6 jäsentä ja 6 varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2020) vastaava äänimäärä. Ruskon kunnan äänimäärä on 6.360. Kunta voi jakaa äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle

Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaalijärjestyksessä ei ole määräyksiä siitä, millä tavoin vaalit kunnassa suoritetaan. Olennaista on, että viimeistään 31.12.2021 päätös on kunnassa tehty ja kunnan eri ehdokaslistoille antamat äänimäärät sekä mahdolliset hylätyt ja tyhjät äänimäärät on syötetty vaalijärjestelmään.

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Varsinais-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään esityslistan oheismateriaalina.

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni, jonka voi antaa yhdelle ehdokaslistalle. Vaalissa voi antaa myös tyhjän äänestyslipun. Äänestyslippu hylätään, jos esimerkiksi äänestyslipun numero ei vastaa yhdenkään ehdokaslistan numeroa. Em. tapauksissa osa kunnan äänistä jää käyttämättä.

Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien jäsenten lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä.Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.

Yksimielinen päätös tai vaalin tulos kirjataan pöytäkirjaan. Pöytäkirjaan merkitään vastaavasti myös mahdolliset tyhjät ja hylätyt äänet ja kokonaislukuun pyöristetyt äänimäärät.

Valtuuston vaalilautakunta suorittaa Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin.

Kunnanjohtaja vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Varsinais-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Lisäksi kunnanhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti päätöksenteon jälkeen.