Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Turun seudun puhdistamo Oy:n lainan takauksen uudistaminen

RUSDno-2021-343

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Takaajakaupungit ja -kunnat ovat saaneet 29.3.2021 FMS Wertmanagement AöR pankilta (jäljempänä FMS) pyynnön, jossa se toivoo Turun Seudun Puhdistamo Oy:lle annetun, alun perin Depfa ACS Bankin (jäljempänä Depfa) Turun Seudun Puhdistamo Oy:lle myöntämän, 20 M€ suuruisen lainan takauksen uudistamista. Depfa on siirtänyt 6.11.2017 edellä mainitun lainan FMS:lle erillisellä siirtoilmoituksella. FMS on siirtämässä lainaa edelleen  ja tässä vaiheessa on tullut esiin se, että asianmukaista huomautusta takauksen vanhentumisen katkaisemiseksi ei näyttäne tehdyn määräajassa kaikille takaajille. Lainan siirron  edellytyksenä on, että annetut takaukset ovat voimassa. Lisäksi Turun seudun puhdistamo Oy:n lainasopimuksen sopimusrikkomuksena pidetään sitä, että annettu takaus ei ole voimassa tai sitä ei voida panna täytäntöön.

Ruskon kunta on valtuuston päätöksellä 30.8.2004 § 58 päättänyt myöntää edellä mainitun lainan takauksen. Tuolloin osakaskunnilta on haettu takausta yhteensä 100 M€:n lainoille. Ruskon kunnan jaettu takausosuus on silloin ollut 500.000 euroa.

Lainan takaajina ovat:

Turun kaupunki 81.50 %

Kaarinan kaupunki 8.5 %

Liedon kunta 4.3 %

Paimion kunta 3.2 %

Piikkiön kunta 2.0 %

Ruskon kunta 0.5 %

--------------------

Yhteensä 100 %

Piikkiön kunta on nykyisin osa Kaarinan kaupunkia.

Lain takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 19 §:n 3 momentin mukaan takaussitoumus vanhentuu kymmenen vuoden kuluttua sitoumuksen antamisesta niin kuin velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 8 §:ssä säädetään  (15.8.2003/735).

Velan vanhentumista koskevan lain 8 §:n mukaan velka vanhentuu kymmenen vuoden kuluttua velvoitteen oikeusperusteen syntymisestä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu.

Asiassa tehtyjen selvitysten jälkeen Ruskon kunta ei ole ennen 10 vuoden määräajan umpeutumista saanut huomautusta takauksen vanhentumisen katkaisemiseksi. Takaajista ainoastaan Turun kaupunki on vastaanottanut huomautuksen ja näin ollen Turun kaupungin takaus on aiemmin tehdyn takaussitoumuksen mukaisesti voimassa. Tälle lainalle ei ole vaadittu vastavakuuksia eikä takausprovisiota.

Edellä esitetyistä syistä asia tuodaan uudelleen päätettäväksi. Asiassa saatujen tietojen perusteella lainan siirtoa voidaan myös pitää Ruskon kunnan edun mukaisena.

Kuntalain 14 §:n mukaan takauksesta päättää valtuusto. Kuntalaki on muuttunut valtuuston 30.8.2004 tekemän päätöksen jälkeen.

Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.

Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai  yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen.

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

Hallituksen esityksen (HE 268/2014) mukaan merkittävänä taloudellisena riskinä voitaisiin pitää esimerkiksi tilannetta, jossa takausvastuun realisoituminen vaarantaisi kunnan koko toiminnan tai vastaisi suuruudeltaan muutoin huomattavaa osaa kunnan talousarviosta. Edellytysten täyttyminen tulisi arvioida jokaisen toimenpiteen osalta erikseen. Toimenpiteitä tehtäessä kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei vaadittavien vastavakuuksien tarvitse kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä, vaan kunnan riskien hallinnan näkökulmasta riittävän osan.

Kunnan on itse määritettävä vaadittavien vastavakuuksien suuruus ottaen huomioon olemassa olevan riskin todennäköisyys ja laajuus. Lisäksi kunnan on tapauskohtaisesti harkittava, kuuluuko toimenpide kunnan toimialaan.

Kyseessä olevan toiminnan voidaan katsoa perustuvan kunnan velvoitteisiin ja luonnolliseen monopoliasemaan markkinoilla. Kuntalain hallituksen esityksen (HE 268/2014) mukaan kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettaviksi ei katsota sellaisia tehtäviä, joissa toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai luonnolliseen monopoliasemaan sekä tällaiseen toimintaan, vaikka toiminta täyttäisikin muutoin esimerkiksi elinkeinotoiminnan edellytykset. Lakiin perustuvia monopoleja ovat hallituksen esityksen mukaisesti muun muassa vesihuoltotoiminta laitoksen toiminta-alueella. Edellä mainituilla perusteilla takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan.

Takauksen antaminen perustuu vanhaan lainaan ja vanhaan takaussitoumukseen, jonka edellä mainitut ovat antaneet ja, jonka pääoma on vähemmän kuin lainan nostohetkellä. Lainan pääoma on tällä hetkellä 15.609.756,08 euroa (31.12.2020). Turun seudun puhdistamo Oy on kuntien omistama seudullinen yhtiö, jonka vastuista ja velvoitteista omistajakunnat vastaavat omistustensa mukaisessa suhteessa.

Ottaen huomioon edellä mainitut perusteet sekä  takaussitoumuksen taloudellisen riskin vähäisyys suhteutettuna kunnan talouteen, esitetään, että takaus voitaneen uudistaa pyynnön mukaisesti entisin ehdoin vaatimatta erillistä vastavakuutta.

Ruskon kunta edellyttää yhtiöltä kuntalain 129 §:n mukaiseksi riittäväksi vastavakuudeksi takauksen pääoman määrästä enintään 50 %:n suuruista vastavakuutta erikseen yhtiön kanssa sovittavalla tavalla.

Valtiontukisäännösten johdosta Turun seudun puhdistamo Oy:n tulee maksaa takaajille takausprovisiota vuosittain kulloinkin voimassa olevalle takauksen määrälle 0,2 %. Tästä takausprovision perimisestä tehdään erillinen sopimus yhtiön ja takaajien kesken.

Liite 1 Turun seudun puhdistamo Oy:n lainan takaus, päivätty 18.9.2006

Esityslistan oheismateriaalina on valtuuston päätös 30.8.2004 § 58.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

- se uudistaa esittelytekstistä ilmenevin perustein aiemmin valtuuston päätöksen 30.8.2004 mukaisesti myönnetyn takauksen alkuperäisen takauksen ehdoin FMS:n. alkuperäiseltä pääomaltaan 20 M€ lainalle (alun perin Depfa Pankin lainasopimus päivätty Turun seudun puhdistamo Oy:n puolelta 18.9.2006),

-Turun seudun puhdistamo Oy:ltä peritään takausprovisiona 0,20 % vuodessa myönnetyn takauksen määrästä,

-myönnetään suostumus lainan siirtämiseksi edelleen esitetyllä tavalla

-Turun seudun puhdistamo Oy:ltä edellytetään kuntalain 129 §:n mukaiseksi riittäväksi vastavakuudeksi takauksen pääoman määrästä enintään 50 %:n suuruista vastavakuutta erikseen yhtiön kanssa sovittavalla tavalla

-takaus uudistetaan ehdolla, että esittelytekstissä mainitut alkuperäiset takaajakunnat tekevät tarvittaessa yhtäpitävät päätökset takauksen uudistamisen osalta

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Ruskon osalle päätöksen myötä tulee 100 000 euron jaettu takausosuus. 

Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi Antti Jussila. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin heti. 

Esteellisyys

  • Sisko Hellgren