Kunnanhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Hujalantien kevyenliikenteen väylä

RUSDno-2021-300

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunta on saanut MAL rahoitusta Hujalantien kevyenliikenteenväylälle välillä kirkon liikenneympyrä- Wallininkuja. Alkuperäisessä suunnitelmassa piti rakentaa erillinen silta kevyen liikenteen väylälle,mutta suunnitelmien tarkentuessa, on tullut ilmi,että nykyisen sillan puupaalut on lyöty niin vinoon, ettei alkuperäinen suunnitelma ole mahdollinen. ELY keskuksen ehdotuksena on kirkon kohdalla olevan sillan uusiminen leveämpänä. 

ELYn ympäristö- ja luonnonvarat yksikkö, sekä museovirasto ei hyväksy kevyeen liikenteen väylän kulkemista RKY kaava alueen reunassa ja tämä vaikuttaa siiheen, että ajorataa pitää siirtää jonkin verran pohjoiseen päin.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Ruskon kunnan maksuosuus hankkeessa oli taloussuunnitelmavaiheessa 350 000 euroa.

Alustavasti oli kaavailtu koko väylän maksavan noin 700 000 euroa, mutta ajoradan siirron ja sillan uusimisen vuoksi tämä arvio on kaksinkertaistunut. MAL-periaatteen mukaisesti hanke rakennetaan 50/50 -periaatteen mukaisesti. Tämä siis tarkoittaisi, että ELY-keskuksen ja kunnan osuus rakentamisesta on 600 000 – 700 000 euroa. Tässä suunnitteluvaiheessa tulee kuitenkin vielä muistaa, että hinta on arvio, joka tarkentuu jatkosuunnittelussa. Tällä hetkellä urakkahinnat ovat olleet hieman edullisempia, kuin mitä Fore-laskelma on näyttänyt.

ELY keskus laskee, että nykyisen sillan käyttöikä on 10-15 vuotta ja koska klv on kunnan tarve, tulee kunnan osallistua myös sillan kustannuksiin

Ely pyytää kunnan siihen, että hankkeen rakentamisesta aiheutuvat kaikki kustannukset jaetaan 50/50-periaatteen mukaisesti, jotta suunnittelua voidaan jatkaa, jotta rakentaminen saataisiin käyntiin 2022.

Teknisellä johtajalla on asiaa koskeva palaveri maanantaina ELY-keskuksen edustajien kanssa koskien kustannusten jakoa.

Tekninen johtaja on läsnä kokouksessa alustamassa asiaa ja kertomassa maanantaina pidettävän palaverin sisällöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa asiasta käytävän keskustelun jälkeen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän kokouksessa antaman päätösehdotuksen. 

Kokouskäsittely

Asiassa kuullun teknisen johtajan selostuksen ja siitä käydyn keskustelun jälkeen esittelijä antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä suunnittelun jatkamisen kokouksessa esitetyn suunnitelman pohjalta siten, että kevyenliikenteenväylä säilyy Hujalantien eteläpuolella. Kustannusjako on MAL-sopimuksen mukainen 50/50 ja lopullinen rakentamispäätös tehdään kilpailutusvaiheessa, jolloin lopullinen kustannustaso tarkentuu. Suunnitelma lisätään kokouksen pöytäkirjan liitteeksi. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.