Kunnanhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Koronakuormituslisän maksaminen henkilökunnalle

RUSDno-2021-302

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

JUKO ry. on 24.3.2021 jättänyt työnantajalle paikallisneuvottelupyynnön koskien kaikkien JUKO:n jäsenten osalta pandemiasta aiheutuneesta tehtävien vaativuuden kasvamista sekä lisätöiden ja -vastuiden korvaamista. Myöhemmin neuvottelupyyntöön ovat yhtyneet muut ammattijärjestöt (Tehy, Jhl, Jyty). 

Työntekijäjärjestöt ovat esittäneet, että Ruskon kunnan koko henkilöstölle maksetaan koronakuormistuslisää 20 euroa/työntekijä/kuukausi. Lisää on esitetty maksettavaksi ajalta 1.3.2020- 31.5.2021.

Paikallisneuvottelu, jossa järjestöjä ovat edustaneet pääluottamusmiehet ja työnantajaa kunnanjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja, on käyty 22.4.2021. Siinä on yhteisesti todettu, että esitys ns. koronalisästä on lähtökohtaisesti perusteltu. Työnantajan puolelta on kuitenkin tuotu esiin, että esitys ei voi koskea kuluvaa vuotta, koska vuoden 2021 aikana koronapandemian johdosta syntyvää työn lisäkuormitusta voidaan arvioida vasta vuonna 2022. Siten keskustelu ja esitys voi koskea vain vuotta 2020. 

Neuvottelun lopputuloksena on sovittu, että kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään kunnan henkilöstölle maksettavaksi koronakuormituslisää vuodelta 2020 siten, että maksettava summa on 200 euroa/työntekijä. N. 230 työntekijän mukaan laskettuna kustannus on kunnalle n. 46 000 euroa. Talousarviossa 2021 ei ole varauduttu ko. summaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Ruskon kunnan henkilöstölle maksetaan vuodelta 2020 ns. koronakuormituslisää 200 euroa/työntekijä ja että valtuusto myöntää lisän maksamista varten 46 000 euron lisämäärärahan henkilöstömenojen tehtäväalueelle.  

Päätös

Tarja Heleniuksen esittämänä ja Niina Pekkalan kannattamana kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että ns. koronakuormituslisää ei makseta. 

Esteellisyys

  • Ulla Vittasmäki, Marko Mäenpää, Kari Lehtinen, Ismo Airinen

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Mäenpää, Vittasmäki, Lehtinen ja Airinen poistuivat kokouksesta tämän §:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätöksen kirjasi kunnanhallituksen puheenjohtaja.  


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.