Kunnanhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Ahola-Ojannon asemakaavan muutos

RUSDno-2021-420

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ahola-Ojannon asemakaavan muuttamiseksi 16.9.2019 § 155. Kyseiselle alueelle on laadittu asemakaavan pohjakartta Suuntakartta Oy:n työnä. Raision maankäyttöpäällikkö on hyväksynyt kartan 10.2.2020. Joulukuussa 2020 valittiin kolmen asemakaavan kaavanlaatijaksi Nosto Consulting Oy. Tämä kaavoitettava alue sijoittuu Ahola-Ojannon teollisuusalueelle, alue on 14,6 ha ja uusia teollisuusalueita tulee n. 8 ha. Alue on pääosin kunnan omistuksessa, mutta yhteys alueelle tulisi olemassa olevan teollisuustontin kautta ja lisäksi vanhoihin tontteihin tulisi kaavalaajennuksia, jotka sijoittuvat kunnan omistamalle maalle. tonttien muodostamisessa on jo huomioitu alueen yrittäjiltä tulleita toiveita mm. Ojannontien varrella ja Ahopellontien päässä.

Oheismateriaalina on Ahola-Ojannon osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos ja kaavaselostus.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ahola-Ojannon asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asemakaavaluonnoksen.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavoituksen vireilletulosta kuulutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla ja Ruskolaisessa. Kaava-alueeseen kuuluville ja rajautuville kiinteistöille lähetetään tiedote. Asemakaavaluonnos liitteineen asetetaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi.

Kunnanhallitus pyytää lausunnot luonnoksesta  Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, Turun museokeskukselta, Caruna Oy:ltä ja Raision kaupungilta.

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelun aikana tulee kunnanhallitukselle ja kaavanlaatijalle järjestää erillinen keskustelutilaisuus kaavoituksen lähtökohdista. 

Esteellisyys

Antti Lähteenmäki

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen viime käsittelyssään edellyttämä keskustelutilaisuus kaavoituksen lähtökohdista järjestettiin kunnanhallituksen kokouksen 20.9.2021 aluksi.Tuolloin keskustelussa tuli esille, että Pirttimäentie tulisi muuttaa naapurikunnan osoitteiston johdosta joksikin muuksi. Muutoksen myötä tie on nyt muutettu Ojannonkaareksi. Keskusteluissa tuli myös esille mahdollinen kulku virkistysalueelle Haunisten altaan suuntaan. Kulku siihen suuntaan voidaan ajatella tapahtuvan Ahopellontien jatkeen kautta. Erillistä ulkoilureittiä tähän tarkoitukseen kaavaluonnoksessa ei ole merkitty.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ahola-Ojannon asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asemakaavaluonnoksen.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavoituksen vireilletulosta kuulutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla ja Ruskolaisessa. Kaava-alueeseen kuuluville ja rajautuville kiinteistöille lähetetään tiedote. Asemakaavaluonnos liitteineen asetetaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi.

Kunnanhallitus pyytää lausunnot luonnoksesta Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, Turun museokeskukselta, Caruna Oy:ltä ja Raision kaupungilta.  

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että kokouksessa käyty keskustelu otetaan huomioon jatkovalmistelussa.

Liitteet

Oheismateriaali