Kunnanhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Niittylän alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

RUSDno-2021-582

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Niittylän asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 16.9 - 18.10.2013 ja siitä on pyydetty lausunnot. Lausunnon on antanut tekninen lautakunta, jonka lausunnossa on huomioitu liittymisvelvollisuus kaukolämpöön, viemäreiden johtamisen suunta, kiertävän katulenkkialueen leveys, puistomuuntamon paikka ja pienteollisuustonttien mahdollistaminen. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on lausunut yksityiskohtaisista tonttimääräyksistä ja -merkinnöistä. Fortum Sähkönsiirto Oy (nyk. Caruna Oy) on huomioinut sähkönjakeluverkoston ja olemassa olevan muuntamon. Varsinais-Suomen liitto, Maakuntamuseo, Fingrid Oyj ja ELY-keskus eivät ole huomauttaneet kaavaluonnoksesta. Lausunnot ovat vastineyhteenvedossa.

Myöhemmin luonnosvaiheen jälkeen on päättynyt yhteistyö kyseisen kaavanlaatijan kanssa ja kaavanlaatija on toimittanut kuntaan siihen mennessä kertyneen suunnitteluaineiston. Lausunnoissakin esiin tulleen pohjarakentamisen vuoksi alueella on tehty maaperäkairauksia. Niitä koskeva kartta on oheismateriaalina.

Uusi kaavanlaatija on kilpailutettu kahden muun kaavahankkeen yhteydessä ja laatijaksi on valittu Nosto Consulting Oy. Konsultti on laatinut kaavaluonnoksen ja pohjatutkimusten perusteella kaavaehdotuksen, jota on esitelty kunnanhallitukselle. Kaavan rakennus- sekä tiealueita ja tonttimäärää on pienennetty pohjaolosuhteiden vuoksi. Vahdontien liittymä on jätetty pois katukustannuksien ja tonttimäärän vähenemisen vuoksi. Lisäksi Virusmäentien varteen on tällä välillä rakennettu kevyenliikenteenväylä. Alustavan keskustelun johdosta Vahdontielle on kuitenkin suunniteltu kevyenliikenteen yhteys.

Kaavanlaatija on tehnyt vastineet luonnoksesta annettuihin lausuntoihin.

Kaukolämmön liittymisvelvollisuutta ei ole lisätty, koska tonttien rakentumisaikataulu voi olla pitkä ja PL-kortteli on kuitenkin tarvittaessa liitettävissä kaukolämpöön. Velvoittavalle kaavamääräykselle ei ole taloudellista perustetta. Mahdollisen puistomuuntamon tarpeen vuoksi ehdotuksesta pyydettäisiin Caruna Oy:n lausunto. VL-alueelle on myös lisätty merkintä puistomuuntamon rakentamisesta. Pienteollisuuden yhdistäminen on haastavaa läheisen asumisen vuoksi, mutta tonttimääräyksen mukaan "rakennuspaikan rakennusoikeudesta saadaan enintään 20 % käyttää ympäristöhäiriöitä tuottamattomien työtilojen rakentamiseen". Suunniteltu rakentaminen noudattaa osayleiskaavaa. Tonttimääräyksiä on yksinkertaistettu ja puuttuvat tiedot on lisätty, tonttirajoja on myös muutettu. Rakentamista osoitetaan vain alueen itäosaan, jossa pohjaolosuhteet ovat paremmat.

Varsinais-Suomen liitolla ja ELY-keskuksella ei ole ollut huomautettavaa luonnoksesta, mutta kaavaehdotuksen aikataulun ja laajemman muutoksen vuoksi heille varataan mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Oheismateriaalina on pohjatutkimuskartta, asemakaavaehdotus, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä vastineyhteenveto. Aiempi kaavaluonnos on nähtävillä www.rusko.fi -> Asuminen ja ympäristö -> Kaavamuutokset ja vireillä olevat kaavat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä:

  • kaavanlaatijan valmistelemat luonnosvaiheen vastineet ja
  • kaavaehdotuksen.

Lisäksi kunnanhallitus päättää asettaa asemakaavaehdotuksen liitteineen julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi. Nähtävillä olosta kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla, Ruskolaisessa ja kunnan internetsivuilla.

Lisäksi kunnanhallitus varaa mahdollisuuden lausunnon antamiseen Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, Varsinais-Suomen liitolle, Caruna Oy:lle, tekniselle lautakunnalle sekä rakennus- ja ympäristölautakunnalle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Esteellisyys

  • Katri Koivisto

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Katri Koivisto poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.