Kunnanhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon jatkaminen vuodelle 2022

RUSDno-2021-578

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala on pyytänyt 22.9.2021 päivätyssä kirjeessään Varsinais-Suomen sote-johtajakokouksen puolesta kuntia ja kuntayhtymiä jatkamaan Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa vuoden 2022 loppuun asti.

Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat  laativat terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma tulee laatia valtuustokausittain ja se on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin yhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Varsinais-Suomessa alueen ensimmäinen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin alueen kunnissa keväällä 2013 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.6.2013. Suunnitelman päivitys vuosille 2017-2018 hyväksyttiin alueen kunnissa syksyllä 2016 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa 29.11.2016. Päivityksen yhteydessä sisältöä laajennettiin terveydenhuollosta koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Tällä hetkellä voimassa oleva järjestämissuunnitelma on hyväksytty vuosille 2019-2020 alueen kunnissa syksyllä 2019 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa 26.11.2019. Suunnitelman voimassaoloaikaa on kunnissa ja kuntayhtymissä syksyllä 2020 tehdyillä päätöksillä jatkettu vuoden 2021 ajaksi. Ruskon kunnanhallitus hyväksyi kyseisen päivityksen kokouksessaan 18.11.2019 § 218.

Vuoden 2023 alusta lukien siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu hyvinvointialueille. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki (616/2021) on tullut voimaan 1.7.2021. Uudistuksen voimaantulon jälkeen linjataan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteista ja toimintatavoista hyvinvointialueen palvelustrategiassa.

Alueen Sote-johtajien kokouksessa 3.9.2021 katsottiin, että nykyisen sosiali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa on järkevää jatkaa vuoden 2022 loppuun asti. Suunnitelman toimeenpanoa tulisi viedä eteenpäin niin, että toimeenpano tukee mahdollsiimaan hyvin tulevan hyvinvointialueen valmistelua. Sote-johtajakokouksessa katsottiin myös, että suunnitelmaa toimeenpanevien vastuuvalmsitelijoiden ja heidän tukenaan toimivien työryhmien ja alatyöryhmien tulisi jatkaa järjestämissuunnitelman toimeenpanoa em. periaatteen mukaisesti.

Esityslistan oheismateriaalina ovat Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2019-2020, voimassaolo jatkettu 2021 loppuun sekä siihen liittyvät liitteet.    

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan nykyisen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon jatkamisen vuodelle 2022.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.