Kunnanhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Eräiden koulujen yhdistämisselvityksen tekeminen

RUSDno-2020-354

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.6.2020 § 129 mm., että "Kokoomuksen Ruskon valtuustoryhmän aloite koskien Maunun koulun ja Kirkonkylän koulun yhdistämisselvityksen tekemistä valmistellaan talous- ja hallintojohtajan toimesta siten, että kunnanhallituksen 10.8.2020 pidettävään kokoukseen tuodaan esitys selvityksen tekemiseen tarvittavista resursseista (omat/ulkopuoliset) ja aikataulusta ottaen huomioon talousarvion 2021 valmistelu. Selvitykseen tulee ottaa mukaan lapsivaikutusten arviointi."  

Talous- ja hallintojohtaja on yhteistyössä johtavan rehtorin, Maunun koulun rehtorin sekä hyvinvointijohtajan kanssa arvioinut koulujen yhdistämisselvityksen vaihtoehtoja. Selvityksen aikataulu ja sen vaatimat resurssit riippuvat siitä, kuinka laaja selvitys tullaan tekemään. Vaihtoehtoina voidaan nähdä:

1. Maunun ja Kirkonkylän/Hiidenvainion koulujen yhdistäminen

Selvitys koskisi tällöin lähinnä hallinnon organisointia ja opettajien tuntiresurssien jakamista koulujen välillä. Selvitys voitaisiin tehdä syksyn aikana omana työnä kuullen kuitenkin ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhdistäminen otettaisiin huomioon vuoden 2021-23 taloussuunnitelman laadinnassa ja toteutettaisiin lukuvuoden 2022-23 alkuun mennessä. Selvityksen teko ei vaadi erillistä määrärahavarausta.

2. Maunun ja Kirkonkylän/Hiidenvainion koulujen yhdistäminen ottaen mukaan Merttelän koulu

Selvitys koskisi tällöin hallinnon organisoinnin ja opettajien resurssijaon lisäksi tilojen järkiperäisen käytön arvioinnin pitkällä aikavälillä. Selvityksessä tulisi ottaa huomioon lasten määrän kehitys tulevina vuosina Ruskon kunnanosassa ja pienalueittain. Vaatii enemmän aikaa ja resursseja ja todennäköisesti ulkopuolisen selvittäjän. Tehtävissä vuoden 2021 aikana ja toteutettavissa lukuvuoden 2023-24 alkuun mennessä. Selvitysmääräraha vuoden 2021 talousarvioon. 

3. Palveluverkkoselvitys koko kunnan kouluverkon osalta

Selvityksessä tarkasteltaisiin em. koulujen lisäksi myös Laukolan koulun tilannetta tulevina vuosina. Selvitys sisältäisi tarkan arvion lasten määrän kehityksestä koko kunnan alueella ja arvion siitä, olisiko yhtenäiskoulumalli toteutettavissa koko kunnassa. Tähän selvitykseen olisi perusteltua kytkeä laajempi näkökulma yhtenäiskouluajatteluun ja ottaa huomioon sekä valtakunnalliset että maakunnalliset kehittämislinjaukset, joissa painotetaan sivistyspalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteentoimivuutta paitsi palvelujen myös toimitilojen osalta. Siten yhtenäiskoulutarkastelu voisi sisältää kouluverkon lisäksi arvion mahdollisuudesta toteuttaa perhekeskusmallin mukainen kokonaisuus Ruskolla. Tämä selvitys sisältäisi myös lapsivaikutusten arvioinnin. Selvitys tehtäisiin vuoden 2021 aikana ja siinä käytettäisiin hyväksi ulkopuolista tahoa. Määrärahan tarve on arviolta 4000 euroa ja se varattaisiin vuoden 2021 talousarvioon. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, millä laajuudella Kokoomuksen Ruskon valtuustoryhmän aloitetta koskien Maunun koulun ja Kirkonkylän koulun yhdistämisselvitystä ryhdytään toteuttamaan. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että palveluverkkoselvitys tehdään koko kunnan kouluverkon osalta (vaihtoehto 3). Selvityksen teko käynnistetään heti siten, että kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen tuodaan esitys selvityksen tekijästä ja kustannuksista. 

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.8.2020 § 138, että palveluverkkoselvitys tehdään koko kunnan kouluverkon osalta (vaihtoehto 3). Selvityksen teko käynnistetään heti siten, että kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen tuodaan esitys selvityksen tekijästä ja kustannuksista. 

Selvityksen laajuus ja aikataulu rajaa mahdollista selvityksen tekijöiden joukkoa. Kartoituksen jälkeen talous- ja hallintojohtaja on pyytänyt Kuntamaisema Oy:ltä tarjouksen selvityksen tekemisestä hallituksen päätöksen mukaisena. Kuntamaisema Oy on jättänyt tarjouksen 19.8.2020, suuruudeltaan 13 800 euroa. Keskustelujen jälkeen Kuntamaisema on tehnyt toisen, edellisestä karsitun tarjouksen, joka on suuruudeltaan 11 040 euroa.  Selvitystyö olisi mahdollista aloittaa heti tarvittavien päätösten jälkeen ja raportti valmistuisi marraskuussa. Tarjousta esitellään kokouksessa. 

Toinen tarjous palveluverkkoselvityksen tekemiseksi on saatu rehtori (eläkk.) Mika Rantaselta, jolla on kokemusta sivistystoimen johtamisesta ja yhtenäiskoulutoiminnan toteuttamisesta Kaarinassa. Tarjous on edellistä tarjousta suppeampi ja samalla edullisempi ( 4 000 euroa). Myös tätä tarjousta ja sen tarkempaa sisältöä selostetaan kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus tekee päätöksen palveluverkkoselvityksen tekijästä ja esittää valtuustolle lisämäärärahan osoittamista selvityksen tekemiseen valitun tarjouksen suuruisena. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti valita palveluverkkoselvityksen tekijäksi rehtori (eläkk.) Mika Rantasen. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle 4 000 euron lisämäärärahan myöntämistä selvityksen tekemiseen. 

Perustelut

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto päättää myöntää 4 000 euron lisämäärärahan selvityksen tekemiseen. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen. 

Kokouskäsittely

Asain käsittelyn aikana valtuutettu Pekkala esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Valtuutettu Käär kannatti esitystä. 

Koska oli tehty kannatettu esittelijän esityksestä poikkeava esitys, oli asiasta äänestettävä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys (JAA) sai 22 ääntä (Alanne, Helenius, Helesvirta, Hellgren, Jussila, Kesti, Kiiski, Kivelä, Laine M., Lähteenmäki, Mattila, Nurmi, Raiko, Rand, Rusi, Vahtera, Vittasmäki, Vähä-Piikkiö, Hakala K., Pihlava, Lehtola, Koivisto) ja Pekkalan esitys 4 ääntä (Antikainen, Käär, Pekkala, Teinikivi).  

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Toimeksiannon mukaisesti rehtori Mika Rantanen on tehnyt palveluverkkoselvityksen, joka hän on luovuttanut kunnalle 30.9.2020. Selvitys on esityslistan liitteenä. Rantanen selostaa kokouksessa tarkemmin tekemäänsä selvitystä. Kokoukseen on kutsuttu myös opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Ari Rusi.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus toteaa, että Rantanen on luovuttanut kouluverkkoa koskevan palveluverkkoselvityksen Ruskon kunnalle saamansa toimeksiannon mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä selvityksen suhteen. 

Päätös

Kunnanhallitus totesi, että Rantanen on luovuttanut kouluverkkoa koskevan palveluverkkoselvityksen Ruskon kunnalle saamansa toimeksiannon mukaisesti. 

Kunnanhallitus päätti lähettää selvityksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle tiedoksi ja selvitettäväksi mahdollisia toimenpiteitä varten.  

Kokouskäsittely

Merkittiin, että selvityksen tekijä Mika Rantanen ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Ari Rusi osallistuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajan poistuen kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 18.35.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.