Kunnanhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Osallistuminen Varsin Hyvä ry:n Leader-toimintaan ohjelmakaudella 2021-2027

RUSDno-2020-440

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Varsin Hyvä ry on toimittanut kunnalle 23.9.2020 päivätyn tiedustelun Varsin Hyvä ry:n Leader-toiminta-alueen ja kuntarhoituksen määrittämiseksi ohjelmakaudella 2021-2027.

Tiedustelussa todetaan, että Varsin Hyvä ry on yksi viidestä Varsinais-Suomen Leader-ryhmästä, joka toteuttaa toimilueellaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelman tavoitteena on tukea maaseudun elinvoimaisuutta lisäävää kunnan, yhdistysten, yritysten ja muiden yhteisöjen hanketoimintaa. Leader-toiminnan tavoitteena on vahvistaa maaseudun kilpailukykyä sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkisen hallinnon yhteistyötä. Sen kulmakiviä ovat paikallisuus, oma-aloitteisuus ja verkostoituminen. Nykyinen ohjelmakausi päättyy tämän vuoden lopussa, mutta uuden ohjelmakauden rahoitusta saadaan käyttöön keväällä 2021 ja hanketoiminta jatkuunykyisen kauden säännöillä vuoden 2021 tai 2022 loppuun. Leader-toimintaan ei siis tule katkosta siirtymäkausien välillä.

Kuntien kanssa käytyjen alustavien neuvottelujen pohjalta toiminta-alueeseemme ovat lähdössä mukaan kaikki Turun seudun 11 kuntaa. Uuden ohjelmakauden alkaessa on mahdollista tarkastella Leadet-toimintaa paitsi kuntien sisäisen kehityksen, myös Varsinais-Suomen kuntien yhteistyön tehostamiseksi. Toimintaryhmän lähtökohtana on, että kuntien omat elikeinopoliittiset ohjelmat ja strategiat huomioidaan sekä alueellisesti että oman paikallisen kehittämisstrategian laajentamisessa. Varsin Hyvä ry:n rahoituskehys kuluvalla ohjelmakaudella on 3,6 milj. euroa, jonka lisäksi 20 %:n kuntarahoitusosuus 2 euroa/asukas/vuosi. Tulevalla ohjelmakaudella kuntien rahoitusosuus säilyy ennallaan.  

Varsin Hyvä ry pyytää Ruskon kunnalta kirjallista kannanottoa Varsin hyvä ry:n toimialueen ja kuntarahoituksen määrittämiseksi ohjelmakaudella 2021-2027 tiedustellen, että onko Ruskon kunta mukana Varsin Hyvä ry:n maaseudun kehittämistoiminnassa ja sitotuuko se osallistumaan kuntarahoitukseen koko ohjelmakauden ajan sekä mitkä alueet tulisi määrittää maaseudun kehittämistoiminnan piiriin. 

Kuluneina vuosina Ruskolle ja Vahdolle kohdistuneita hankkeita on saatu mukaan.

Varsin Hyvä ry esittää, että Ruskon kunta päättäisi osallistua Varsin Hyvä ry:n maaseudun kehittämisohjelman toteutukseen ohjelmakaudella 2021-2027 seuraavin periaattein:

- kuntarahoitus on 2 euroa/asukas/vuosi, alkaen ohjelmakauden käynnistymisestä ja päättyen vuonna 2027

-kuntarahoituksesta 20 senttiä kohdistetaan yhdistyksen omaan toimintaan (vuosikokoukset, jäsenhankinta, jäsenille järjestettävät tilaisuudet, retket ja näihin kohdistuva osuus hallintokuluista), jolloin hankerahoitukseen on käytettävissä 1,80 euroa/vuosi/asukas.

-kuntarhoitus maksetaan toimintaryhmälle vuosittain kertasuoritusperiaatteen mukaisesti

-kunta sitoutuu rahoittamaan 20 % toimintaryhmän Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta saamasta julkisesta rahoituksesta lukuun ottamatta yritystukia, joissa ei käytetä kuntarahoitusta 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättäisi Ruskon kunnan osallistuvan Varsin Hyvä ry:n maaseudun kehittämisohjelman toteutukseen ohjelmakaudella 2021-2027 edellä esitetyin periaattein kuntarahoituksen osalta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.