Kunnanhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Poikkeamishakemus, Lähteenmäentie 67

RUSDno-2020-451

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

HAKIJAT
Posio Leena

RAKENNUSPAIKKA
704-406-0001-0278
Lähteenmäentie 67, 21290 RUSKO
Kiinteistön nimi Havumäki
Pinta-ala 7150 m²
Rakentamismääräykset M Maa- ja metsätalousalue
Sallittu kerrosala 7150 m²

TOIMENPIDE
Vapaa-ajan asunnon rakentaminen

TOIMENPIDE
Uusi kerrosala 80 m²
Jäljellä 7070 m²

Lisäselvitys
Toimenpide: uusi
Käyttötarkoitus: 041 vapaa-ajan asuinrakennukset
Huoneistojen lukumäärä: 1 huoneistoa
Kokonaisala: 100m²
Kerrosala: 80m²
Talviasuttava asunto, yksikerroksinen, hirsi/lautarakenteinen.

Poikkeus
Leena Posio hakee lupaa vapaa-ajan asunnon rakentamiseksi. Suunniteltu rakentaminen poikkeaa maankäyttö- ja rakennuslain § 72:n määräyksistä. Rakentaminen sijoittuu vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kuuleminen
Hakemuksen johdosta on kuultu naapureita (3 kpl) kunnan toimesta. Hakemuksesta ei ole jätetty huomautuksia.

LAUSUNNOT
Lausunnon antaja Rakennustarkastaja
Lausuntopvm 29.09.2020
Lausunnon tulos ei puollettu

Sisältö
Leena Posio hakee kunnanhallitukselta maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaista poikkeamista rakentaa vapaa-ajan asunto Lähteenmäen kylään, Havumäen tilalle RN:o 1:278, pinta-ala 7.150 m².

Suunniteltu rakentaminen poikkeaa maankäyttö- ja rakennuslain § 72:n määräyksistä. Rakentaminen sijoittuu vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Emätilatarkastelu ja rantaviivan muuntaminen
Havumäen (RN:o 1:278) tilan kokonaispinta-ala on 0,715 ha.

Tila on muodostunut seuraavasti:
-Havumäki 1:278, lohkottu vuonna 1986 tilasta Lähteenmäki RN:o 1:241
-Lähteenmäki 1:241, 1977, Lähteenmäki RN:o 1:151
-Lähteenmäki 1:151, 1967, Lähteenmäki RN:o 1:92.

Lähteenmäen tilan alkuperäinen pinta-ala on ollut 60,48 ha.

Emätilatarkastelussa yleisesti käytetyt poikkileikkausajankohdat ovat rantakaavalainsäädännön voimaantulo 15.10.1969 tai rakennuslain voimaantulo 1.7.1959. Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa ei ole määritelty rantarakentamisen mitoitusnormeja. Poikkileikkausajankohdan jälkeen muodostetut rakennuspaikat luetaan käytetyksi rakennusoikeudeksi.

Rakennuslain voimaantulon (1959) jälkeen tilasta (1:92) on muodostettu 5 kiinteistöä:
-Vesilaitos 1:149, 1967, vesialue, muodostettu useasta kiinteistöstä
-Lähteenmäen pumppaamo 1:240, 1977, yhdyskuntatekniikan rakennus ja tiealue
-Havumäki 1:278, 1986, haettu rakennuspaikka
-Riihimäki 1:296, 1987, omakotitalo
-Lähteenmäki 1:297, 1987, pelto- ja metsäalueita, maatalouden tilakeskus.

Emätilan ranta-alueita on käytetty rakentamiseen seuraavasti: kantatilaksi jääneen Lähteenmäen tilan RN:o 1:297 päärakennus sijaitsee noin 25 metrin etäisyydellä Ruskonjoen rantaviivasta, jonka lisäksi tilan maatalousrakennukset sijaitsevat noin 40 ja 20 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Asuinrakennuksen ja joen välinen alue on tasaisesti rantaa kohti viettävää piha-aluetta ja niittyä, joten rantamaisemallisesti tilan asuinrakennus sijaitsee rantavyöhykkeellä.

Emätilalle kuuluneen rantaviivan luonnollinen pituus on noin 1440 metriä. Muodostetulla piha- ja niittyalueella on noin 220 metriä rantaviivaa ja haetulla rakennuspaikalla noin 95 metriä. Muilta osin ranta on pelto- ja niittyalueita. Vanha ja haettu rakennuspaikka huomioiden rakennettua rantaviivaa tulisi noin 22 %. Ruskonjoki on emätilasta muodostettujen kiinteistöjen kohdalla noin 30-100 metriä leveä. Poikkeamisessa vakiintuneen menettelyn mukaisesti rantaviiva on muunnettava kapeilla vesistöosuuksilla vastaamaan alueen todellisia rakentamismahdollisuuksia, jolloin vastarannan ollessa alle 100 metrin etäisyydellä käytetään muuntokerrointa 0,25. Näin menetellen Lähteenmäen emätilan rantaviivan muunnetuksi pituudeksi on saatu tämän pykälän oheismateriaalina olevasta kartasta ilmenevällä tavalla noin 360 m. Emätila on käyttänyt yhden rantarakennusoikeuden, joka merkitsee noin 2,78 rakennusoikeutta muunnettua rantaviivakilometriä kohti. Hakemuksen hyväksyminen nostaisi rakentamistehokkuuden noin viiteen ja puoleen (5,6 rakennusoikeutta).

Poikkeamismenettelyssä on vakiintuneesti noudatettu ns. varovaisuusperiaatetta, joka tarkoittaa, että poikkeamisluvalla ei voida sallia emätilalle niin korkeaa mitoitusta, mihin kaavalla ehkä voitaisiin päästä, vaan poikkeamisen jälkeen on vielä jäätävä ns. kaavoitusvaraa. KHO:n ratkaisun (2013:110) pohjalta on todettu, että nykyisin rantaosayleiskaavoissa parhaiten rakentamiseen soveltuvat rannanosuudet mitoitetaan 5-7 rakennusoikeudeksi muunnettua rantaviivaa kohti. Varovaisuusperiaatteesta johtuen poikkeamisluvalla ei voida hyväksyä niin korkeaa mitoitusta kuin kaavassa ja tavanomaista onkin, että poikkeamistoimiluvin emätilan rakentamistehokkuuden maksimin on saattanut muodostaa noin 5 rakennusoikeutta / muunnettu rantaviivakilometri.

Maakuntakaava
Alueella on voimassa Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, joka on vahvistettu 23.8.2004. Kaavamerkintä on maa- ja metsätalousvaltainen alue (M). Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetut alueet, joita voidaan käyttää myös haja-asutusluonteiseen pysyvään tai lomaasutukseen sekä jokamiehen oikeuden mukaiseen ulkoiluun ja retkeilyyn. Suunnittelumääräyksen mukaan suunniteltaessa loma-asutusta meren tai vesistön MRL 72 §:n mukaiselle ranta-alueelle tulee rakentamatonta rantaviivaa varata mahdollisimman yhtenäisinä kokonaisuuksina vähintään 40 % suunniteltavan alueen kokonaisrantaviivasta. Olemassa olevien alueiden täydennykseksi ja laajennukseksi voidaan kuntakaavoituksella vähäisessä määrin osoittaa myös uutta pysyvää asumista ja muita toimintoja, jotka eivät aiheuta ympäristöhaittoja. Kiinteistöä koskee myös määräys "lentomelualue Lden 55 dB". Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista ulkona on todettu, että "loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB". Asumiseen käytettävillä alueilla on korkeampi ohjearvo 55 dB.

Tällä hetkellä valmistelussa on Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja - varojen vaihemaakuntakaava, jonka 1. ehdotus on ollut lausuntokierroksella. Vaihemaakuntakaavassa suunniteltu rakennuspaikka on merkitty V - merkinnällä (virkistysalue).

Yleiskaava
Rakennuspaikalla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Ruskon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.3.1995 Ruskon kunnan yleiskaavan. Lounais-Suomen ympäristökeskus on kuitenkin päätöksellään (23.7.1997 n:o 673AL) jättänyt valtuuston päätöksen vahvistamatta Turun lentoaseman keskeisen lentomelun vaikutusalueen osalta. Aluetta rajaa etelässä Raision kaupungin raja, lännessä Ruskonjoki ja pohjoisessa Hujalantie-Kaharintie, joten kyseinen päätös koskee haettua rakennuspaikkaa. Yleiskaavassa kyseinen kiinteistö oli puoliksi merkitty MY/s -alueeksi, rannan puolelta (maa- ja metsätalousalue, jolla ympäristö säilytetään rakentamattomana) ja itäosa M -alueeksi (maa- ja metsätalousalue, alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen sekä haja-asutusluonteinen omakotirakentaminen). Ruskonjoen rannat on merkitty vastaavalla MY/s - merkinnällä niiltä osin missä kaava tuli lainvoimaiseksi, kuten haetun rakennuspaikan vastarannalla.

Alueelle ollaan laatimassa Ruskon eteläosan osayleiskaavaa (Turun lentoaseman ympäristön osayleiskaava). Luonnoksessa kyseinen kiinteistö on merkitty MY -alueeksi (maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja). Kaavaehdotus on tällä hetkellä valmisteilla.

Ranta-asemakaava
Suunnittellulla rakennuspaikalla ei ole voimassa ranta-asemakaavaa.

Rakennusjärjestys
Ruskon rakennusjärjestyksen mukaan rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuspaikan rakennuskelpoisuuteen, rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua.

Hujalantieltä Raision rajalle jatkuvalla Ruskonjoen rantavyöhykkeellä ei ole muita vapaa-ajan käytössä olevia rakennuspaikkoja. Rantavyöhykkeellä sijaitsee vain aiemmin mainittu Lähteenmäen emätilan päärakennus (rakennettu 1856) talousrakennuksineen ja tilan Nissi (RN:o 9:5) päärakennus (rakennettu 1912) talousrakennuksineen. Muilta osin rantaalueet ovat maatalouden viljely- ja laidunkäytössä. Suunnitellun rakennuspaikan tieyhteys tulisi Lähteenmäentieltä kiinteistön RN:o 1:240 (Lähteenmäen pumppaamo) tiealueen ja kiinteistön RN:o 1:297 (Lähteenmäki) peltoalueen kautta. Rakentaminen muuttaisi Ruskonjoen rantavyöhykettä, joka on kaavoituksessa pyritty säilyttämään avoimena peltomaisemana ja Lähteenmäen alueella kulkevaan jokilaaksoon ei ole sijoitettu vapaa-ajan asutusta. Joen vastaranta on myös rakentamatonta aluetta. Alueen yleiskaavoitus on kesken ja loma-asumiseen vaikuttaa myös pysyvää asutusta kireämpi melutason ohjearvo.

MRL 171 §:ssä on säädetty poikkeamisen edellytyksistä seuraavaa: Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Edellä olevat perustelut huomioon ottaen, rakennustarkastaja toteaa lausuntonaan, että hakemus on vastoin MRL 171 §:n säädöksiä ja näin ollen ei puolla hakemuksen hyväksymistä.

Asemapiirros, aluetta koskevat kaavat, maisemakuvat ja rantaviivakartta ovat oheismateriaalina.

Liitteet
Naapurin kuuleminen
Ote alueen peruskartasta
Ote kiinteistörekisteristä
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä
Karttaote

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hylätä Leena Posion vapaa-ajan asunnon rakentamista koskevan poikkeamishakemuksen (Havumäki RN:o 1:278, Lähteenmäentie 67), koska rakennustarkastajan antaman lausunnon pohjalta ei ole MRL 171 §:n mukaisia erityisiä perusteita luvan myöntämiselle.

Samalla kunnanhallitus päättää, että hakijalta peritään rakennusvalvontataksan 7.2 §:n mukainen 250,00 euron maksu sekä lisäksi naapurien (3 kpl) kuulemisesta aiheutunut 9.1 §:n mukainen 120,00 euron maksu.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.10.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien tietoon. Julkipano on kunnan ilmoitustaululla.

Ote ja valitusosoitus: Hakija, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen.Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätösehdotuksen perustelut
Rakennustarkastajan antaman lausunnon perusteella ei ole perusteita poikkeamisen myöntämiselle. Poikkeaminen vaikuttaisi keskeneräiseen kaavoitukseen ja aiheuttaisi haitallisia ympäristövaikutuksia maisemallisesti sekä rakennuspaikan sijoittumisen kannalta. Myös maakuntakaavan melumääräykset hankaloittavat loma-asumisen sijoittumista kyseiselle paikalle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Esteellisyys

  • Antti Lähteenmäki

Tiedoksi

Hakija, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Muutoksenhaku

Hallintovalitus
Tehdystä päätöksestä saa tehdä kirjallisen hallintovalituksen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitus tehdään hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hallintovalituksen voi tehdä ainoastaan laillisuusperusteella. Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon valittajalle voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai kirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon valittamalla haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
- käynti- ja postiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
- puhelinvaihde 029 5642410
- sähköposti turku.hao@oikeus.fi
- aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Ruskon kunnanvirastosta.
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi