Kunnanhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Selvityspyyntö hallintokantelun johdosta

RUSDno-2020-443

Valmistelija

  • Sisko Hellgren, sisko.hellgren@luottamushenkilo.rusko.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää 9.9.2020 päivätyllä kirjeellä Ruskon kunnanhallitukselta selvitystä hallintokantelun johdosta. Kantelussa moititaan Ruskon kuntaa hallintosäännön puuttumisesta kunnan internet-sivuilla. Selvityksessä tulee ilmetä Ruskon kunnan hallintosäännön julkaiseminen yleisessä tietoverkossa sekä se, mihin toimiin kunta on ryhtynyt asiassa. Selvitys tulee antaa 14.10.2020 mennessä. Koska kantelussa on mainittu kunnanjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja, on asian valmistellut ja esittelee kunnanhallituksen puheenjohtaja. 

Ruskon kunta uudisti internet-sivunsa v. 2019. Tässä yhteydessä kuntalain edellyttämät nähtävillä pidettävät ohjeet ja säädökset (mm. hallintosääntö) jäivät lisäämättä uusille internet-sivuille. Puute on nyt korjattu ja säädökset lisätty sivuille. Hallintosääntö löytyy kohdasta "Päätöksenteko" alaotsikolla "Säännöt ja ohjeet".   

Ehdotus

Esittelijä

  • Sisko Hellgren, sisko.hellgren@luottamushenkilo.rusko.fi

Kunnanhallitus antaa Lounais-Suomen aluehallintovirastolle selostusosassa olevan tekstin selvityksenään kantelua koskevaan asiaan. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti selvityksenään aluehallintovirastolle todeta seuraavaa:

Ruskon kunta uudisti internet-sivunsa v. 2019. Tässä yhteydessä kuntalain edellyttämät nähtävillä pidettävät ohjeet ja säädökset (mm. hallintosääntö) jäivät lisäämättä uusille internet-sivuille. Puute on nyt korjattu ja säädökset lisätty sivuille. Hallintosääntö löytyy kohdasta "Päätöksenteko" alaotsikolla "Säännöt ja ohjeet". 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kunnanjohtaja Kari Lehtinen ja talous- ja hallintojohtaja Ismo Airinen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän §:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Edelleen merkittiin, että asian esitteli ja päätöksen kirjasi kunnanhallituksen puheenjohtaja Sisko Hellgren.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.