Kunnanhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Sikovuoren alueen kallioiden hyödyntäminen

RUSDno-2020-446

Valmistelija

  • Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskolla on Sikovuorentien varrella teollisuustontteja, jotka vaatisivat louhintaa, koska ovat kallioisia. Tonteille pitäisi tehdä esivalmistelua ja louhia tasaisiksi. Samassa yhteydessä myös Lentokentän alueen osayleiskaava on valmistumassa ja tälläkin alueella on korkeaa kalliota. Asemakaavoitusta ennen voisi alueen kalliot jo louhia. Louhinnat voitaisiin toteuttaa mallilla, jossa alue vuokrataan yrittäjälle, joka hyödyntää kiviaineksen ja maksaisi kunnalle vuokraa alueesta. Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt asiaa.

Vuokrattava alue olisi Ruskon kunnan Lähteenmäen alueella sijaitseva Sikovuoren alue, kiinteistöt 704-406-1-448, 704-406-1-388 ja 704-406-1-249. Osa vuokra-alueesta kuuluu Lähteenmäen alueen asemakaava-alueeseen ja on kaavoitettu toimistorakennusten- ja pienteollisuuden alueeksi. Osa alueesta, Lähteenmäen alueen eteläpuolella sijaitsevasta, Sikovuoren alueesta, on laadittu oikeusvaikutteisen osayleiskaavan luonnos, jossa alue on merkitty liike- teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.

Oheismateriaaliksi on liitetty luonnos tarjouspyynnöstä ja alueen kartasta yrittäjille hankkeesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää pyytää vuokratarjouksia Sikovuoren alueen kallioiden hyödyntämisestä oheisemateriaalina olevan tarjouspyynnön mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Ennen tarjouspyynnön jättämistä tulee valmistella kunnan oma suunnitelma ja tavoitteet hankkeen toteuttamiseksi (liikennejärjestelyt, tontit, louhintajärjestys, meluhaitat jne. ). 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.