Kunnanhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimus

RUSDno-2020-376

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Lain taiteen perusopetuksesta 21.8.1998 / 633 mukaan taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.  

Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Tehtävä on kunnalle vapaavalintainen. Opetusta voi järjestää taiteen eri aloilla. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos saa toiminnan järjestämiseen valtionosuutta. Kunta maksaa oppilaitokselle oppilaskohtaista maksua ja oppilas suorittaa oppilaitokselle lukukausimaksuja. Joissain kunnissa oppilas myös maksaa osan kuntakohtaisesta maksusta. 

Ruskon kunta on ostanut taiteen perusopetuksen opetuspalveluita Turun musiikkiopistolta.  Sopimuksessa vuodelta 2012 määriteltiin oppilaspaikan hinnaksi 1420 euroa. Oppilaspaikkojen määrää ei ole sopimuksessa määritelty kiinteästi, mutta ylärajaksi on asetettu 35 oppilasta, minkä lähestyessä oppilaitos on tiedustellut ylityslupaa kunnalta.  Kunnalle on muodostunut kustannuksia ainoastaan oppilaspaikan saaneesta oppilaasta. Opetusta on järjestetty Ruskon kunnassa tavallisimmissa soittimissa, ja kunta on vastannut soitinten kunnosta. Opetus harvinaisimmissa soittimissa on järjestetty konservatorion toimitiloissa. Kuntaa on laskutettu 11 + 12 oppilaspaikasta vuonna 2020.  Oppilaspaikan hinta oli laskutuksen perusteella Mestarinkadun toimipisteessä 450 euroa ja Linnakadulla 710 euroa, yhteensä 1220 euroa. Vuonna 2019 Ruskon kunnan musiikkiopistolle maksetut kulut olivat 9 931 euroa. Määräraha on talousarviossa varattu kunnan kulttuuritoimen ostopalveluihin, jossa v. 2020 määräraha on 41 500 euroa. Ruskon kunta on hankkinut lisäksi musiikkileikkikoulupalveluita Suzuki-opistolta noin 2 000 eurolla vuodessa. 

Turun musiikkiopiston organisaatiota on muutettu tehdyn fuusion myötä ja sitä hallinnoimaan on perustettu Turun kaupungin omistama, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Järjestelyssä oppilaspaikkasopimukset solmitaan uudelleen. Ruskon kunnan tulisi 31.8.2020 mennessä hyväksyä sopimusluonnos, ilmoittaa varaamiensa oppilaspaikkojen määrä ja päättää oppilaaksioton kriteereistä jonotustilanteessa. Oppilaspaikan hinnaksi sopimusluonnoksessa mainitaan 1 220 euroa. 

Jonotustilanteessa kunnilla on musiikkiopiston mukaan käytössä eri tapoja. Seutukunnalla on sovellettu mm. seuraavia:

- asetetaan etusijalle kuntakohtaisen oppilaspaikkamaksun itse suorittavia oppilaita

- asetetaan etusijalle oppilaspaikkaa pisimpään jonottaneet

- asetetaan etusijalle pääsykokeissa parhaiten sijoittuneet

- arvotaan 

Hallintosäännön 22 §n mukaan kunnanhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. Lautakunta määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. Hallintosäännön 24§ mukaan hyvinvointilautakunta päättää toimintansa resurssien hankinnasta, kohdentamisesta ja valvonnasta. 

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta

1) määrää sopimuksen vastuuhenkilöksi hyvinvointijohtajan 

2) päättää varattavasta oppilaspaikkamäärästä ja talousarvioon varattavasta määrärahasta

3) päättää oppilaaksioton kriteeteristä jonotustilanteessa

4) lähettää sopimusluonnoksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja solmittavaksi edellä määrittelemillään ehdoilla.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti

1) määrätä sopimuksen vastuuhenkilöksi hyvinvointijohtajan 

2) varata 35 oppilaspaikkaa ja sitä varten esittää varattavaksi tulevaan talousarvioon 41 500 euron määrärahan

3) että jonotustilanteessa etusijalle asetetaan pisimpään oppilaspaikkaa jonottanut hakija

4) ja että sopimusluonnos lähetetään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja solmittavaksi edellä määritellyillä ehdoilla.

Esteellisyys

Marju Teinikivi

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja Turun musiikinopetus Oy:n välillä hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 21.9.2020 § 171 jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. Oheismateriaalina on hyvinvointijohtajan laatima lisäselvitys musiikinopetuksen kustannuksista viime vuosina sekä taustaa ja vaihtoehtoja taiteen perusopetuksen määrärahan käytölle tulevina vuosina.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja Turun musiikinopetus Oy:n välillä hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti. 

Lisäksi kunnanhallitus päättää lähettää oheismateriaalin hyvinvointilautakunnalle tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että taiteen perusopetuksen näkökulmaa ja toteutusta laajennetaan kunnan strategian mukaisesti eri vaihtoehtoja tarkastellen.  

Päätös

Kunnanhallitus päätti hyväksyä taiteen perusopetuksen ostopalvelusopimuksen Ruskon kunnan ja Turun musiikinopetus Oy:n välillä yhden vuoden voimassaoloajalla. 

Lisäksi kunnanhallitus päätti lähettää liitteet hyvinvointilautakunnalle tiedoksi ja käsiteltäväksi siten, että painopistettä muutetaan kunnan nuorimpiin ikäryhmiin liitteen vaihtoehto nro 1 mukaisena tulevina vuosina. Hyvinvointijohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää kuntalaiskyselyn tekemistä lapsille suunnattavista taidemuodoista.   


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 - päätös, johon vaaditaan oikaisua
 - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Ruskon kunnan keskushallinnosta.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:

Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta

- viranomainen: xxxxxx
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi