Kunnanhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Vanhus- ja vammaisneuvoston aloite neuvoston jäsenten osallistumisesta lautakuntien kokouksiin

RUSDno-2020-442

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon vanhus- ja vammaisneuvosto esittää 22.9.2020 päivätyllä aloitteellaan kunnanhallitukselle neuvoston toimintamallin muutosta. Esityksellä vanhus- ja vammaisneuvosto tarkoittaa sitä, että Ruskolla otettaisiin käyttöön ns. Porin malli, jolloin neuvoston jäsenet pääsisivät osallistumaan lautakuntien kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Neuvosto nimeäisi itse edustajansa sekä heille varajäsenet lautakuntiin.

Ruskon vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että vanhus- ja vammaisneuvostosta tulisi edustus hyvinvointilautakuntaan, tekniseen lautakuntaan sekä rakennus- ja ympäristölautakuntaan. Lisäksi tarvittaessa edustus opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan sekä kunnanhallitukseen.

Tällä hetkellä neuvostossa on edustus hyvinvointilautakunnalla. Neuvoston kokoukset pidetään päiväsaikaan, jolloin lautakunnan edustajalla on mahdollista osallistua kokouksiin vain harvoin. Muista lautakunnista on valittu vain yhteyshenkilöt, jotka eivät käy kokouksissa.

Aloitteen mukaan tässä yhteistyössä saataisiin vanhusten ja vammaisten asiat huomioitua heti päätöksiä tehtäessä. Neuvoston mielestä olisi hyvä, että sen laaja asiantuntijuus näkyisi eri lautakunnissa. Edustus lisäisi yhteistyötä ja tiedonkulku paranisi kunnan sisällä poikkihallinnollisesti.

Kuntalaki ei sinällään sääntele vaikuttamistoimielimien, so. vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto, jäsenten nimeämisestä varsinaisiin toimielimiin. Kuntalaki (26-28 §:t) lähtee siitä, että näille toimielimille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä niille henkilöille, joita ko. ryhmien katsotaan edustavan. Ruskolla on olemassa lainkohtien edellyttämät vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto sekä näiden toimintaedellytyksistä on huolehdittu.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielin päättää aloitteessa tarkoitettujen henkilöjen läsnäolo- ja puheoikeudesta. Mikäli aloitteessa esitetty toimintatapa otettaisiin käyttöön, edellyttäisi se hallintosääntömuutosta. Mikäli ko. muutos toteutettaisiin, perustelluin ajankohta tällaiselle muutokselle olisi valtuustokauden vaihtumisen yhteydessä.   

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää olla tässä vaiheessa toteuttamatta aloitteessa esitettyä muutosta ja palaavansa asiaan valtuustokauden vaihtumisen yhteydessä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.