Kunnanhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ketunluolan asemakaavan laajennus

RUSDno-2021-92

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ketunluolan asemakaavan laajentamiseksi 19.10.2020 § 202. Alue rajoittuu 12.11.2018 hyväksyttyyn Ketunluolan asemakaava-alueeseen. Hyväksyttäessä Ketunluolan asemakaava varauduttiin alueen laajentamiseen kaavan tieasioita suunniteltaessa. Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 14.12.2020 § 244 Ketunluolan asemakaavan laajentamisesta (sekä Ahola-Ojannon asemakaavan laajentamisesta ja muuttamisesta ja Niittylän alueen asemakaavatyön valmiiksi saattamisesta) vastaavaksi kaavanlaatijaksi Nosto Consulting Oy:n.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.

Kaavanlaatija on valmistellut aluetta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja se on esityslistan oheismateriaalina.

Kaavanlaatija Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä sekä rakennustarkastaja Niko Paloposki ja tekninen johtaja Mika Heinonen ovat läsnä kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ketunluolan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla ja Ruskolaisessa.

Edelleen kunnanhallitus päättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään aluerajausten osalta mahdollisten uusien maanhankintojen myötä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä olevan Ketunluolan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla ja Ruskolaisessa. 

Edelleen kunnanhallitus päätti,  että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään aluerajausten osalta mahdollisten uusien maanhankintojen myötä. 

Esteellisyys

Antti Jussila

Kokouskäsittely

Merkittiin, että tekninen johtaja Mika Heinonen, rakennustarkastaja Niko Paloposki sekä kaavanlaatija Pasi Lappalainen selostivat asiaa kokouksessa. Heinonen ja Lappalainen poistuivat kokouksesta tämän §:n käsittelyn jälkeen klo 19.00. 

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ketunluolan asemakaavan laajentamiseksi 19.10.2020 § 202. Kyseiselle alueelle on laadittu asemakaavan pohjakartta Suuntakartta Oy:n työnä. Joulukuussa 2020 valittiin asemakaavan kaavanlaatijaksi Nosto Consulting Oy. Alue rajautuu länsipuolella Ketunluolan lainvoimaiseen asemakaava-alueeseen ja peltoon, pohjois- ja itäpuolella peltoon ja Isovuorentiehen, sekä eteläpuolella Ohjaluodontiehen. Kaava-alueeseen kuuluu myös uusi katualuevaraus asemakaava-alueelta Turun kaupungin rajalle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 98,5 hehtaaria.

Pääosa tonteista sijoittuu kunnan omistamille alueille ja vanhat alueen sisälle jäävät rakennuspaikat on merkitty tonteiksi. Jos yksityisten rakentamattomia kiinteistöjä on jäänyt kaava-alueen sisälle, niin kaavanlaatija on merkinnyt näille alueille tontteja Päällistönmäen asemakaavan laatimisperusteiden mukaisesti, kaksi uutta tonttia ilman maankäyttösopimuksen tekemistä. Osa maanomistajista on ollut yhteydessä kuntaan, kun kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin ja siitä tiedotettiin (kh 1.3.2021 § 42). Kaavatyöstä pidettiin viranomaisten aloitusneuvottelu 20.5.2021, jonka muistio on liitteenä. Kaavasta laadittiin ensin kaavarunkoluonnos, jonka pohjalta käytiin neuvotteluja maanomistajien kanssa, joihin kaavoitus vaikuttaa laajemmin (tieyhteydet, aluevaraukset, maankäyttösopimukset). Aluetta koskevia maankäyttösopimuksia ei ole tehty.

Kaava-alueesta laaditaan vielä yhdyskuntatekniikan suunnittelua ja kaavoitusta tukeva hulevesiselvitys (Sitowise Oy), jossa tarkastellaan alueen nykytilaa sekä tulevan rakentamisen vaikutuksia valuma-alueisiin ja virtausreitteihin. Lisäksi mitoitetaan laskennallisin menetelmin alueelle suunnitellut uudet hulevesiviemärit sekä tarkastetaan alueellisena virtausreittinä toimivan avo-ojan ja hulevesiviemärin kapasiteetti. Tämän selvityksen pohjalta asemakaavaehdotuksessa esitetään tarvittaessa hulevesien määrälliseen ja laadulliseen hallintaan liittyviä toimenpiteitä sekä määräyksiä.

Kaavaan lisättiin lainvoimaista Ketunluolan asemakaavaa koskeva muutos, jotta tieyhteys uudelle kaava-alueelle saataisiin toimivammaksi. Valtuustoaloitteen pohjalta alueelle on otettu tiennimiä Ruskolle asutettujen Karjalan evakkojen lähtöpaikkojen mukaan. Paikannimiä on saatu Rusko-Seuralta ja Kuolemajärvi-säätiön hallituksen puheenjohtajalta. Kaavanlaatija on merkinnyt tiet alustavasti, mutta näiden osoitteiden sijainteja ja nimiä voidaan tarkentaa kaavaehdotukseen.

Pykälän liitteenä on Ketunluolan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos, kaavaselostus, havainnekuvat, viranomaisneuvottelun muistio, kaavarunkoluonnos, luontoselvitys ja sen täydennys, arkeologinen inventointi sekä ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista.

Rakennustarkastaja/kaavoittaja on läsnä kokouksessa alustamassa asiaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ketunluolan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen asemakaavaluonnoksen liitteineen.

Kaava-alueeseen kuuluville ja rajautuville kiinteistöille lähetetään tiedote. Asemakaavaluonnos liitteineen asetetaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi ja siitä kuulutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla kunnan ilmoitustaululla, internetsivuilla, Turun Tienoossa ja Ruskolaisessa.

Kunnanhallitus pyytää lausunnot luonnoksesta Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, Turun museokeskukselta, Caruna Oy:ltä ja Turun kaupungilta.

Rusko-seuralta pyydetään ehdotuksia alueen teiden nimeämiseksi.

Kunnanjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotusta seuraavasti:

Palautetaan asia valmisteluun.

Päätös

Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan tekemän muutetun päätösesityksen pohjalta palauttaa asia valmisteluun.

 

Esteellisyys

  • Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Antti Jussila ilmoitti olevansa esteellinen asiassa ja poistui paikalta käsittelyn ajaksi klo 18.10-19.15 . Perusteena  intressijääviys § 28.2-3.

Kokouskäsittely

Asiantuntijana käsittelyn ajan paikalla oli Rakennustarkastaja Niko Paloposki.