Kunnanhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemus, Ohjaluodontie 262

RUSDno-2022-546

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Lupatunnus 22-0113-SUU

HAKIJAT
XXXXX
XXXXX

RAKENNUSPAIKKA
704-404-0001-0113
Ohjaluodontie 262, 21290 Rusko
Kiinteistön nimi JUHANNUSVUORI
Pinta-ala 1100 m²
Rakentamismääräykset M Maa- ja metsätalousalue
Kaavatilanne Oikeusvaikutteinen yleiskaava 23071997
Kaavan vuosi 1997
Sallittu kerrosala 110 m²

TOIMENPIDE
Omakotitalon rakentaminen

TOIMENPIDE
Uusi kerrosala 145 m²

Lisäselvitys
Toimenpide: uusi
Käyttötarkoitus: 011 yhden asunnon talot
Huoneistojen lukumäärä: 1 huoneisto
Kokonaisala: 117m²
Kerrosala: 117m²

Poikkeus
Haetaan suunnittelutarveratkaisua asuinrakennuksen rakentamiseen ja poikkeamista haja-asutusalueen tonttikoosta. Kiinteistöstä 704-404-1-113 vuokrataan noin 1100 m² ala uudeksi rakennuspaikaksi. Hakijan perustelut: Alueelle on vireillä asemakaavan laatiminen, Rakennushanke on kaavaluonnoksen mukainen, eikä vaikeuta alueen tulevaa kaavoitusta.

Kuuleminen
Hakemuksen johdosta on kuultu naapureita (4 kpl) hakijan toimesta 11- 17.6.2022 päivätyllä kuulemislomakkeella. Hakemuksesta ei ole jätetty huomautuksia.

LAUSUNNOT
Lausunnon antaja Rakennustarkastaja
Lausunnon tulos puollettu

Sisältö
XXXXX ja XXXXX hakevat kunnanhallitukselta maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua sekä poikkeamista lain 14 §:stä rakentaa asuinrakennus Kirkonkylän kylään, Juhannusvuori RN:o 1:113 tilaan kuuluvalle määräalalle, pinta-ala n. 1.100 m², tilan kokonaispinta-ala on 5850 m².

Emätilatarkastelu

Juhannusvuoren (RN:o 1:113) tilan kokonaispinta-ala on 5850 m².

Tila on muodostunut seuraavasti:
- Juhannusvuori 1:113, lohkottu vuonna 1977 tilasta Saarela I RN:o 1:16
- Saarela I 1:16, 1960, Tuori RN:o 1:15

Tuorin tilan alkuperäinen pinta-ala on ollut 110,49 ha.

Emätilatarkastelussa yleisesti käytetyt poikkileikkausajankohdat ovat rantakaavalainsäädännön voimaantulo 15.10.1969 tai rakennuslain voimaantulo 1.7.1959. Poikkileikkausajankohdan jälkeen muodostetut rakennuspaikat luetaan käytetyksi rakennusoikeudeksi. Rakennuslain voimaantulon (1959) jälkeen tilasta (1:15) on muodostettu 227 kiinteistöä, näistä 40 kiinteistöä on muodostettu muiden kiinteistöjen kanssa. Valtaosa muodostetuista kiinteistöistä on nykyisiä Hiidenvainion ja Paasniitun alueiden asemakaavatontteja, jotka sijoittuvat Ohjaluodontien ja Levolantien viereisille asemakaava-alueille.

Saarela I -kiinteistöstä (1960) on muodostettu 11 kiinteistöä, tilan pinta-ala on ollut 12,57 ha.
- Tuutula 1:111, 1977, omakotitalo
- Pihlajamäki 1:112, 1977, omakotitalo
- Juhannusvuori 1:113, 1977, omakotitalo, haettu rakennuspaikka
- Harjula 1:115, 1978, omakotitalo
- Männystö 1:116, 1978, omakotitalo
- Malmivuori 1:124, 1980, omakotitalo
- Saarela I 1:125, 1980, omakotitalo ja peltoalueita, Ruskon kunta omistajana (6,458 ha)
- Pihlasto 1:146, 1989, omakotitalo, muodostettu useasta kiinteistöstä
- Salmela 1:129, 1982, omakotitalo
- Metsälä 1:130, 1982, omakotitalo
- Minttumaaria 1:266, 2009, omakotitalo, muodostettu useasta kiinteistöstä.

Suunniteltu rakennus liitettäisiin vesijohto- sekä viemäriverkostoon ja se sijaitsisi nykyisen Ohjaluodontien varrella, joka muuttuisi rakennuspaikan kohdalla kaavatieksi. Hakemuksen liitteessä olevassa asemapiirroksessa rakennuspaikka on rajattu Ohjaluodontien pohjoispuolelle, mutta siinä on vain huomioitu nykyinen tielinja. Kaavanlaatijalta on pyydetty tarkistus tielinjojen osalta, koska rakennuspaikka sijaitsee kohdassa, jossa olemassa olevat rakennukset sijaitsevat lähellä tietä, eikä siihen jää merkittävästi tilaa asemakaavan tiealueelle. Kaavanlaatija on toimittanut tonttiasemoinnin 25.8.2022. Kaavanlaatijan mukaan tielinja on tuossa kohtaa aika kapea, mutta siihen on saatu rajattua 12 metriä leveä katualue (valkoiset viivat oheismateriaalina olevassa tonttiasemoinnissa). Katulinjan suunnittelussa on huomioitu kiinteistörajojen ja maaston lisäksi rakennukset ja pensasaidat. Suunnitellussa kaavassa olevat katualueet ovat leveydeltään 20 m (alueen kokoojakatu), 16 m (pääkadut) ja 12 m (tonttikadut). Lyhyet kujat ovat 10 m leveitä. Kaavanlaatijan mukaan hakemuksen asemapiirroksen mittasuhteissa lienee jotain virhettä, sillä sen asemointi ei venyttämättä onnistu. Oheismateriaalina olevan asemapiirroksen merkinnät näkyvät tonttiasemoinnissa mustalla. Vaalealla violetilla on merkitty pohjakartan merkinnät sekä vanhat rakennukset ja keltaisella tämän kiinteistön tonttirajat. Tonttiasemoinnin mukainen muutos pystytään huomioimaan asemakaavassa ja siinä osoitettaisiin myös uusi tontin raja.

Hakemuksen poikkeaminen koskee Ruskon rakennusjärjestyksen rakennuspaikkaa koskevaa § 4.1:ä. Sen mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella on rakennuspaikan pinta-alan oltava vähintään 5000 m². Hakemus koskee nyt aluetta, jonne laaditaan asemakaavaa. Näin ollen rakennuspaikan tulee soveltua valmisteilla olevaan kaavaan. Alueelle ei ole määrätty MRL 53 §:n mukaista rakennuskieltoa, mutta rakentaminen on silti suunniteltava niin, että se ei aiheuta haittaa kaavoitukselle. Pienempi tonttikoko on perusteltua sen vuoksi, että yksittäisen rakennuspaikan isompi määräala olisi haastavampi juuri tämän sijainnin kaavasuunnittelun kannalta (tielinja, nykyinen kiinteistöjako). Haja-asutusalueen rakennusoikeus on Ruskon rakennusjärjestyksen § 4.2:n mukaan enintään 10 % (0,1) rakennuspaikan pinta-alasta, joten tässä tapauksessa se olisi n. 110 m².

Alueelle suunniteltavien kaavatonttien osalta on hahmoteltu esim. tehokkuuksia 0,20-0,25, jotka ovat asemakaavoissa yleisesti käytettyjä. Tämän vuoksi on perusteltua, että tontin tehokkuus on 0,20, jotta rakentaminen onnistuu määräalalle.

Alueen lopullisen yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja rakentamisen myötä tarkentuu yhdyskuntatekniikan liitoskohtien lopullinen sijainti, koska alueella on nykyisin kunnan / osuuskunnan rakennuttamaa vesijohto- ja paineviemäriverkostoa. Näin ollen tonttiliittymien liitoskohta voi muuttua nykyisestä tilanteesta.

Yleiskaava

Rakennuspaikalla on Ruskon yleiskaava. Ruskon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.3.1995 Ruskon kunnan yleiskaavan. Yleiskaavassa kyseinen kiinteistö on merkitty M -alueeksi (maa- ja metsätalousalue, alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen sekä hajaasutusluonteinen omakotirakentaminen).

Asemakaava

Alueelle on tekeillä asemakaava. Asemakaavan pohjaksi on laadittu kaavarunkoluonnos (30.3.2022), jossa kyseinen rakennuspaikka on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO).

MRL 137 §:ssä säädetään, että rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella edellyttää, että rakentaminen:
1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Lisäksi MRL 137 §:ssä todetaan, että rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

MRL 171 §:ssä on säädetty poikkeamisen edellytyksistä seuraavaa: Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Edellä olevat perustelut huomioon ottaen rakennustarkastaja toteaa lausuntonaan, että hakemus ei ole vastoin MRL 137 ja 171 §:ien säädöksiä ja näin ollen puoltaa hakemuksen hyväksymistä sillä ehdolla, että kiinteistön rakennusoikeutena on kaava-alueelle soveltuva 0,20, hakija liittyy vesijohto- ja viemäriverkostoon ja suunnittelun pohjana käytetään kaavanlaatijan tekemää tonttiasemointia.

Asemapiirros ja kaavarunkoluonnoksen ote sekä tonttiasemointi ovat oheismateriaalina.

Liitteet
Naapurin kuuleminen
Ote alueen peruskartasta
Todistus hallintaoikeudesta
Asemapiirros
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus toteaa, että hakemuksen mukainen poikkeaminen ei ole vastoin MRL 137 ja 171 §:n säädöksiä ja näin ollen myöntää suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti omakotitalon rakentamiseksi Kirkonkylän kylään, tilan Juhannusvuori RN:o 1:113 määräalalle (n. 1100 m²) seuraavin ehdoin:

1. Rakennuspaikan rakennustehokkuutena käytetään 0,20
2. Asuinrakennus liitetään vesijohto- ja viemäriverkostoon. Hakijan on huomioitava, että liitoskohdan voi joutua muuttamaan siinä vaiheessa, kun alueelle rakennetaan asemakaavan mukainen yhdyskuntatekniikka, jonka liitoskohdan määrittelee kunnan vesihuolto.
3. Rakennusluvan mukaisessa tonttijärjestelyn suunnittelussa on huomioitava oheismateriaalina olevan tonttiasemoinnin tiealueet, jotta rakentaminen soveltuu asemakaavan varauksiin.

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös ovat voimassa kaksi (2) vuotta. Vastaava rakennuslupa tulee hakea tämän ajan kuluessa.

Samalla kunnanhallitus päättää, että hakijalta peritään rakennusvalvontataksan 7 §:n mukainen 500,00 euron maksu.

Ote ja valitusosoitus: Hakija, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Päätöksen antaminen: Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.9.2022, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien tietoon. Julkipano on kunnan ilmoitustaululla.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätösehdotuksen perustelut
Rakennustarkastajan antaman lausunnon perusteella ei ole esteitä suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen myöntämiselle. Rakentamisen sijoittumisessa huomioitava tonttijärjestely ei aiheuta haittaa kaavoitukselle. kun noudatetaan kaavanlaatijan antamaa mallia. Rakentaminen sijoittuu kaavarunkoluonnoksen AO-korttelialueelle, joka on pientalorakentamiselle tarkoitettua.

Kunnanjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotusta seuraavasti:

Asia palautetaan valmisteluun lisäselvityksiä varten.

Päätös

Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan tekemän muutetun päätösesityksen pohjalta palauttaa asia valmisteluun lisäselvityksiä varten.

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Kiinteistöä koskeva asemakaavaluonnos on valmistunut. Asemakaavassa haettu rakennuspaikka on korttelin 555 tontti 5, erillispientalojen korttelialueella.

Asemapiirros ja kaavaluonnoksen ote ovat oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus toteaa, että hakemuksen mukainen poikkeaminen ei ole vastoin MRL 137 ja 171 §:n säädöksiä ja näin ollen myöntää suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti omakotitalon rakentamiseksi Kirkonkylän kylään, tilan Juhannusvuori RN:o 1:113 määräalalle (n. 1100 m²) seuraavin ehdoin:

1. Rakennuspaikan rakennustehokkuutena käytetään kaavaluonnoksen 0,15
2. Asuinrakennus liitetään vesijohto- ja viemäriverkostoon. Hakijan on huomioitava, että liitoskohdan voi joutua muuttamaan siinä vaiheessa, kun alueelle rakennetaan asemakaavan mukainen yhdyskuntatekniikka, jonka liitoskohdan määrittelee kunnan vesihuolto.
3. Rakennusluvan mukaisessa tonttijärjestelyn suunnittelussa on huomioitava kaavaluonnoksen tiealueet, jotta rakentaminen soveltuu asemakaavan varauksiin.

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös ovat voimassa kaksi (2) vuotta. Vastaava rakennuslupa tulee hakea tämän ajan kuluessa.

Samalla kunnanhallitus päättää, että hakijalta peritään rakennusvalvontataksan 7 §:n mukainen 500,00 euron maksu.

Ote ja valitusosoitus: Hakija, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Päätöksen antaminen: Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.2.2024, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien tietoon. Julkipano on kunnan ilmoitustaululla.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätösehdotuksen perustelut
Rakennustarkastajan antaman lausunnon perusteella ei ole esteitä suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen myöntämiselle. Rakentamisen sijoittumisessa huomioitava tonttijärjestely ei aiheuta haittaa kaavoitukselle. kun noudatetaan kaavanlaatijan tekemää kaavaluonnosta. Rakentaminen sijoittuu kaavaluonnoksen AO-korttelialueelle, joka on pientalorakentamiselle tarkoitettua aluetta.

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. 

 

Esteellisyys

  • Kunnanhallituksen varajäsen Sanna Nurminen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa ja poistui paikalta käsittelyn ajaksi klo 19.15-19.26. Perusteena  intressijääviys § 28.2-3.

Kokouskäsittely

Asiantuntijana käsittelyn ajan paikalla oli Rakennustarkastaja Niko Paloposki.