Kunnanhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Yhteistoimintasopimuksen päivittäminen Paimion liityttyä Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueeseen

RUSDno-2024-61

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on päättänyt 9.11.2022 § 142 hyväksyä Paimion kaupungin Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueeseen. Muutos on edellyttänyt liikennepalvelulain päivittämistä toimivalta-alueen osalta. Uusi liikennepalvelulaki on hyväksytty joulukuussa 2023 ja laki on tullut voimaan 1.1.2024. Samasta ajankohdasta alkaen Paimiosta on tullut osa Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-aluetta. Yhteinen Föli-liikenne alkaa 1.7.2024.

Föli-kuntien välinen yhteistoimintasopimus tulee ns. vanhojen sopimuskuntien osalta päivittää Paimion liittyessä Föliin. Paimion kaupunki on uusi sopimuskunta, joten sen osalta kyse ei ole sopimuksen päivittämisestä vaan yhteistoimintasopimuksen hyväksymisestä.

Yhteistoimintasopimukseen on tehty seuraavat päivitykset:

- Paimio on lisätty toimivalta-alueen kuntiin

- Viittaukset aiempaan joukkoliikennelakiin on päivitetty viittauksiksi voimassa olevaan liikennepalvelulakiin

- Aiemmassa joukkoliikennelaissa on ollut velvoite yhteiseen palvelutasomääritykseen on poistettu vanhentuneena

- Kappale Turun paikallisesta joukkoliikenneviranomaisesta on poistettu vanhentuneena

- Lautakunnan jäsenmäärä on muutettu 13:een aiemman 12:n sijaan (Paimion liittyminen)

-Viittaus alueelliseen joukkoliikennetyöryhmän perustamiseen on poistettu tarpeettomana. Yhteistyötä tehdään jatkuvasti ja eri foorumeilla ilman tällaista erillistä työryhmää.

- Sopimukseen on aina lisätty, että "Vuosittainen investointibudjetti perustuu liikennöintikustannuksiin ja on noin 1 % kustannuksista. Vuosittaisista investoinneista päättää kuitenkin lautakunta." Näin on toimittu Fölin perustamisesta lähtien, mutta asia kirjataan nyt myös yhteistoimintasopimukseen.

- Kuntien välisen liikenteen jakoperusteeseen on lisätty matkan pituus sen mukaisesti, mikä on ollut seutulinjojen kustannusjako vuodesta 2019 alkaen (tksjlk 7.11.2018 § 189).

Kaikki edellä kuvatut päivitystarpeet ja muutokset on käyty läpi ja hyväksytty Fölin seurantakokouksessa 22.11.2023. Fölin seurantakokous on yhteistoimintasopimuksen mukainen Föli-kuntien johtajien kokous, joka pidetään 1-2 kertaa vuodessa. 

Hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanhallitus päättää mm. kuntien välisten yhteistoimintasopimusten hyväksymisestä, jollei laki tai sopimuksen piiriin kuuluvan toiminnan merkittävyys edellytä valtuuston päätöstä.

Esityslistan oheismateriaalina on päivitetty yhteistoimintasopimus sekä päivitetty yhteistoimintasopimus, jossa muutokset ovat näkyvissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä päivitetyn yhteistoimintasopimuksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.