Kunnanhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Pitkän tähtäimen suunnittelun valtuustoaloitteet

RUSDno-2021-353

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnan pitkän tähtäimen suunnitteluun on tehty valtuustoaloitteita. Vuonna 2018 (12.11.) tehdyssä valtuustoaloitteessa on esitetty, että Ruskon kunta ryhtyisi valmistelemaan myös 10 vuoden suunnitelmaa osana vuosittaista strategiatyötä. Aloitteessa esitetään, että jokainen sektori tekisi omat suunnitelmansa, joka sisältäisi tavoitteet, aikataulut, mahdolliset investointitarpeet ja muut tarvittavat toimenpiteet. Valtuuston kokouksessa 22.2.2021  tehtiin aloite Ruskon väestömallista ja tarkemmasta kasvutavoitteesta. Aloitteessa viitattiin vuonna 2018 tehtyyn aloitteeseen, josta todettiin, että tuolloin tehdyn aloitteen suunnittelu ei ole päässyt käyntiin myönteisestä vastaanotosta huolimatta, mutta tulevana keväänä viimeistään pitäisi saada luonnosteltua suunnitelma sellaiseksi, että uusi valtuusto voi ensi syksynä tehdä sen loppuun ja hyväksyä. Aloitteessa esitetään, että mallin laatimisessa voisi hyödyntää Turun Yliopiston osaamista ja tilastollinen malli teetettäisiin esimerkiksi tilastotieteen laitoksen opinnäytetyönä.

Kyseiset valtuustoaloitteet ovat esityslistan oheismateriaalina.

Vuonna 2018 tehtyä aloitetta on käsitelty vuoden 2019 aikana hyvinvointilautakunnassa sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi tuolloin mm. että opetus- ja varhaiskasvatustoiminnasta tehdään yhteinen toimitila- ja palveluselvitys. Lisäksi aloitteessa esitetystä strategisesta suunnittelusta pidettiin valtuustoseminaari syyskuussa 2019 Turun Yliopiston tulevaisuustutkijan johdolla. Alkukesästä 2020 kunnanhallituksessa käydyn talouden sopeuttamisekskustelun yhteydessä todettiin, että talousasiat priorisoidaan 10 vuoden strategisen suunnittelun edelle tässä kohtaa. Pitkän aikavälin suunnitteluun liittyy myös joulukuussa 2020 pidetty Ruskon keskustan kehittämisseminaari sekä toukokuussa 2021 pidetty Vahdon keskustaajaman kehittämisseminaari.

Lisäksi pitkän tähtäimen suunnitteluun liittyen on 26.4. tehty valtuustoaloite koskien Ruskon kunnan koulu- ja varhaiskasvatusverkon pitkän aikavälin suunnitelmaa. Aloitteessa todetaan, että koulu-  ja varhaiskasvatusverkon pitkän aikavälin suunnitelma olisi hyvä ulottua ainakin 2030 luvulle, jolloin se olisi ensimmäinen konkreettinen osa kunnan 10-vuotissuunnitelmaan. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tulee käsittelemään aloitetta seiraavassa kokouksessaan. Myös tämä aloite on esityslistan oheismateriaalina.

Taloustyöryhmä keskusteli 24.5.2021 pitämässään kokouksessa pitkän tähtäimen suunnittelusta ja tehdyistä valtuustoaloitteista antaen suuntaviivat suunnittelulle. Samassa kokouksessa taloustyöryhmä käsitteli kuntastrategian ja siihen pohjautuvien ohjelmien (elinvoima-, osallisuus- ja hyvinvointiohjelmat) päivittämistä. Suuntaviivoina taloustyöryhmä piti perusteltuna lähteä siitä lähtökohdasta, että kuntastrategia säilytetään ennallaan ja sen perusteella laaditut ohjelmat päivitetään ja ne saatetaan uuden valtuuston käsiteltäväksi. Samalla hallintokunnat voivat venyttää suunnittelunsa 10 vuodeksi. Tarkoituksena on nivouttaa kuntastrategia, laaditut ohjelmat sekä vuotuiset talousarviot ja toimintasuunnitelmat nykyistä selkeämmin yhdeksi kokonaisuudeksi yhdessä pitkän tähtäimen 10-vuotissuunnitelman kanssa. Taloustyöryhmä piti tärkeänä ohjelmien nykyistä parempaa hallintokuntiin jalkauttamista. Samoin osana kokonaissuunnittelua pidettiin tärkeänä hallintokuntakohtaisten vuosikellojen laadintaa. Kunnanhallitus tulee antamaan kesäkuun toisessa kokouksessaan hallintokunnille ohjeet kokonaissuunnittelua varten.

Taloustyöryhmä ei pitänyt perusteltuna 22.2. tehdyssä aloitteessa esitettyä tilastollisen mallin teetättämistä Turun Yliopiston tilastotieteen laitoksen opinnäytetyönä. 

Esityslistan oheismateriaalina on luonnos kuntastrategian, ohjelmien, budjettien ja toimintasuunnitelmien sekä 10-vuotissuunnittelun yhteennivomiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi 12.11.2018 sekä 22.2.2021 tehtyjen valtuustoaloitteiden pohjalta tähän mennessä toteutuneen käsittelyn ja saattaa sen valtuuston tietoon siinä yhteydessä kuin muutkin valtuustoaloitteet saatetaan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.