Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Esiopetuspaikat Ruskolla lukuvuonna 2021-2022

RUSDno-2020-539

Valmistelija

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Perusopetuslain 628/1998 mukaisesti kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville lapsille oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta lain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville ja lapsille ja niille lapsille, jotka 27 §:n mukaisesti aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin. Kunta voi järjestää palvelut itse tai hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti.

Esiopetuksen järjestäjää velvoittavat perusopetuslain esiopetusta koskevat säännökset. Lisäksi varhaiskasvatuksessa annettavaan esiopetukseen sovelletaan perusopetuslain lisäksi varhaiskasvatuslakia ja siihen liittyviä säännöksiä.

Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 17.5.2017 § 52 esiopetuksen järjestämistä Ruskon kunnan alueella koskevista säännöistä ja periaatteista.

Ruskolla esiopetusta voi kunnan lisäksi järjestää kunnan alueella toimivat yksityiset päiväkodit, jotka opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt esiopetuksen järjestämispaikaksi tai kunta voi järjestää esiopetuksen myös ostamalla palvelun muualla kuin Ruskon kunnan alueella toimivalta julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Ruskon kunnan alueella toimivalta yksityisen palveluntuottajan esiopetukselta edellytetään:

  • perusopetuslain esiopetusta koskevien säännösten ja varhaiskasvatuslakiin ja siihen liittyvien säännösten noudattamista
  • esiopetuksessa tulee noudattaa Opetushallituksen valtakunnallisia Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita sekä Ruskon kunnan esiopetussuunnitelmaa
  • yksityisen palveluntuottajan järjestämä esiopetuksen tulee noudattaa kunnan järjestämän esiopetuksen järjestämisaikoja
  • oppilaalle maksuttomaan esiopetukseen sisältyy opetus, opetusmateriaali, ateria, tapaturmien hoito ja oppilashuollolliset palvelut
  • yksityisen palveluntuottajan tulee vakuuttaa lapset esiopetuksen osalta
  • yksityisen opetuksen ostohinnasta päätetään toimintakausittain
  • yksityisessä päivähoidossa olevien lasten esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvitseman päivähoidon osalta tuottaja perii asiakkaalta itse määrittelemänsä maksun

Ruskolla toimiva yksityinen päiväkoti Norlandia Apila on antanut 28.10.2020 selvityksensä, jonka mukaan myös siellä esiopetuksen antamiselle määritellyt em ehdot täyttyvät lukuvuonna 2021-2022.

Lukuvuonna 2021-2022 Ruskolla on 28.10.2020 päivitetyn väestötiedon mukaan 82 esiopetusikäistä lasta, joista noin 20 Vahdon kunnan osassa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että lukuvuonna 2021-2022 esiopetus järjestetään seuraavissa päiväkodeissa seuraavin periaattein:

a) Esiopetusryhmässä tulee olla vähintään 14 lasta. Varhaiskasvatusjohtaja voi erityisin pedagogisin perusteluin hyväksyä tätä pienemmän ryhmäkoon, jos esiopetusryhmässä ilmenevät lasten tuen tarpeet niin vaativat. 

b) Laukolan päiväkodissa järjestetään Vahdon kunnan osassa asuvien lasten esiopetus.

c) Satumetsän päiväkodissa järjestetään vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus. Esiopetusryhmälle ei aseteta minimikokoa. Tavoitteena lapsen edun mukaisesti on, että vuorohoitoa tarvitseva lapsi saa esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta samassa ryhmässä ilman, että lapsen vertaisryhmä varhaiskasvatus- ja esiopetuspäivän aikana vaihtuu. 

d) Hiidenvainion päiväkodissa järjestetään Ruskon keskustan alueen esiopetus.

e) Karhukallion päiväkodissa sekä Norlandia Apilassa esiopetus järjestetään, mikäli näiden päiväkotien esiopetusryhmän koko on vähintään 14 lasta. Jos tämä ryhmäkoko ei toteudu (kohta a huomioiden), näiden päiväkotien esiopetukseen ilmoittautuneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikaksi Hiidenvainion päiväkoti.

f) Ruotsinkielisille esioppilaille Ruskon kunta pyrkii ostamaan esiopetuspaikat Turun kaupungilta, koska Ruskolla ruotsinkielisen esiopetuksen tarve on niin vähäistä, että omaa ruotsinkielistä ryhmää ei saada muodostettua.

g) Esiopetuspaikoista tiedotetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä tammikuussa ja päätökset esiopetuspaikoista lähetetään perheille huhti-toukokuun aikana. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 - päätös, johon vaaditaan oikaisua
 - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Ruskon kunnan keskushallinnosta.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:

Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta

- viranomainen: xxxxxx
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi