Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Iltapäiväkerhotoiminnan toteutuminen Merttelän koulussa kevätlukukaudella 2021

RUSDno-2020-395

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen johdosta ja viitaten Opetushallituksen ohjeisiin Ruskon kunnassa siirrytään poikkeusjärjestelyihin AP/IP- toiminnassa koskien Merttelän koulusta Hiidenvainion iltapäiväkerhoon siirtyviä lapsia.

Opetushallituksen päivitetty ohjeistus:

Lähikontaktien minimointi aamu- ja iltapäivätoiminnassa

Toimenpiteet kontaktien minimoimiseksi:

  • Muiden kuin lasten sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilökunnan oleskelua toiminnan tiloissa tulee välttää. Kunkin yksikön pitää määritellä omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa huoltajia ja perheitä toimimaan niiden mukaisesti.
  • Aamu- ja iltapäivätoiminta olisi hyvä järjestää luokka- tai opetusryhmäkohtaisissa pienryhmissä. Mikäli tämä on mahdotonta, jaetaan toiminta pysyväisluonteisiin pienryhmiin, joiden toimintaa ohjaa ja valvoo ryhmäkohtaisesti nimetty aikuinen.  
  • Mikäli mahdollista, olisi sisällä tapahtuva toiminta hyvä järjestää pienryhmäkohtaisissa tiloissa.  
  • Ulkona tapahtuva toiminta on suositeltavaa. Myös ulkotoiminnassa on huomioitava lapsiryhmien koko ja mahdollisuuksien mukaan suosittava ennakkoon sovittua pienryhmäjakoa.
  • Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää ja yhteydenpito erityisesti koteihin tulisi ensisijaisesti järjestää sähköisiä yhteydenpitotapoja hyödyntäen.  

 

Ruskolla toimitaan jatkossa seuraavasti:
Syyslukukaudella 2020 Merttelän koulun iltapäiväkerholaiset jäävät Merttelän kouluun kerhotoiminnan pariin, eivätkä siirry koulupäivän päättyessä Hiidenvainion koulun IP-kerhoon.
Näin vältämme kontakteja eri koulujen oppilaiden kesken.
Vallitseva käytäntö on ollut,  että Merttelän koulusta tapahtunut kuljetus Hiidenvainion koulun IP-kerhoon on tapahtunut välittömästi koulupäivän jälkeen.
Jatkossa kuljetus Merttelän koulusta Hiidenvainion koulun kuljetuspaikalle on klo 15.30 ja oppilas jatkaa tästä omatoimisesti kotiinsa.
Mikäli oppilas jää kerhoon pidemmäksi aikaa, huoltaja hakee hänet itse kotiin.
Muutos astuu voimaan ma 31.8.2020

Ehdotus

Esittelijä

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Lautakunta päättää hyväksyä muuttuneen iltapäiväkerhotoiminnan toteutumisen koskien Merttelän koulun oppilaita alkaen ma 31.8.2020

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Iltapäiväkerhotoiminnan toteutuminen Merttelän koulussa kevätlukukaudella 2021

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta teki kokouksessaan 26.8.2020 §92 päätöksen, että vallitsevan poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Merttelän koulussa järjestetään koulun 1. ja 2. luokkalaisille iltapäiväkerhotoimintaa koulun omissa tiloissa.
Yhteiskunnallinen tilanne ei ole muuttunut siten, että 26.8.2020 päätöstä on aihetta muuttaa.
Siten iltapäiväkerhotoimintaa on syytä jatkaa Merttelän koulussa myös kevätlukukauden 2021 ajan.

Aikaisempina lukuvuosina Merttelän koulusta on järjestetty kuljetus Hiidenvainion koulun IP-kerhoon ja se on tapahtunut välittömästi koulupäivän jälkeen.
Kevätlukukauden 2021 aikana kuljetus Merttelän koulusta Hiidenvainion koulun kuljetuspaikalle tapahtuu klo 15.30 ja oppilas jatkaa tästä omatoimisesti kotiinsa.
Mikäli oppilas jää kerhoon pidemmäksi aikaa, huoltaja hakee hänet itse kotiin.

Lautakunnan kokouksen (9.6.2020 §65) mukaan IP- kerhopaikan vahvistus kevätkaudelle tulee tehdä 15.12.2020 mennessä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Lautakunta hyväksyy iltapäiväkerhotoiminnan jatkamisen Merttelän koulussa kevätlukukaudella 2021

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 - päätös, johon vaaditaan oikaisua
 - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Ruskon kunnan keskushallinnosta.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:

Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta

- viranomainen: xxxxxx
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi