Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Koulukuljetus Hiidenvainion ja Merttelän koulun välillä.

RUSDno-2020-568

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Perusopetuslain 6 §:n 2 momentin nojalla kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa.
Kunnan toimiessa perusopetuslain 6§:n salliman tavan mukaan , kunta järjestää oppilaan koulukuljetuksen siihen kouluun, joka oppilaalle on osoitettu. 
Lukuvuonna 2021-2022 kunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen Hiidenvainion ja Merttelän koulun välillä niille oppilaille, joille kunta opetuksen järjestäjänä on osoittanut kouluksi Merttelän koulun Hiidenvainion tai Kirkonkylän koulun sijaan.
Tämä kuljetusetu sisällytetään kunnan koulukuljetusperusteisiin, kun ne hyväksytään lautakunnan toukokuun kokouksessa.

Lautakunta hyväksyy koulukuljetusperusteet lukuvuodeksi kerrallaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Lautakunta hyväksyy päätösehdotuksen.

Päätös

Lautakunta päätti, että lukuvuonna 2021-2022 kunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen Hiidenvainion ja Merttelän koulun välillä niille oppilaille, joille kunta opetuksen järjestäjänä on osoittanut kouluksi Merttelän koulun Hiidenvainion tai Kirkonkylän koulun sijaan.
Tämä kuljetusetu sisällytetään kunnan koulukuljetusperusteisiin, kun ne hyväksytään lautakunnan toukokuun kokouksessa. Lautakunta hyväksyy koulukuljetusperusteet lukuvuodeksi kerrallaan.

.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 - päätös, johon vaaditaan oikaisua
 - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Ruskon kunnan keskushallinnosta.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:

Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta

- viranomainen: xxxxxx
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi