Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Oikaisuvaatimus Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätökseen § 128, MLL Rusko

RUSDno-2020-556

Valmistelija

 • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kuntaan on saapunut 20.11.2020 Ruskon kunnanhallitukselle osoitettu oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimuksen tekijänä on MLL Ruskon yhdistys.

Kunnanjohtaja on siirtänyt oikaisuvaatimuksen hallintolain 21 §:n perusteella opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käsiteltäväksi, jolle asian käsittely juridisesti kuuluu kuntalain 134 §:n perusteella.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 3.11.2020 tekemä päätös § 128 oikaistaan siten, että päätöksen perusteluina oleviin seikkoihin on tehtävä lapsiasioiden vaikutusten arviointi, jonka jälkeen oppilasjärjestelyt toteutetaan siten, että lapsen etu asetetaan ensisijaiseksi kriteeriksi.

Nyt tehdyn päätöksen mukaan lapsen etua ei ole asetettu ensisijaiseksi, vaan etusijalla on opetuksen järjestäjän etu ja taloudelliset näkökohdat. Vaadimme myös, että Ruskon kunnassa tehdään systemaattisesti lapsivaikutusten arviointi jokaisessa lapsia koskevassa päätöksenteossa. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että Ruskolla asuu ja tulee asumaan paljon lapsiperheitä.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden mielestä asia on merkittävä siksi, että Ruskon kunnassa on tulevina vuosina kymmeniä ensiluokkalaisia, joita tulevat oppilasjärjestelyt koskevat. Järjestelyt tulevat vaikuttamaan välittömästi sekä oppilaiden että oppilaiden huoltajien arkeen ja heidän hyvinvointiinsa

Perusteluissaan oikaisuvaatimuksen tekijät viittaavat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on ollut Suomessa voimassa vuodesta 1991 lähtien. Sopimuksella turvatuilla oikeuksilla edistetään ja turvataan lasten hyvinvointia ja kehitystä.

Päätöksen oikaisua tekijä perustelee vielä seuraavasti:

Vuoden 2020 kokouspöytäkirjoista tai niiden hyväksytyistä liitteistä (mm. käyttösuunnitelmat), ei voida todeta, että lautakunta olisi päätöksenteossaan tukeutunut tai voinut tukeutua toteutettuihin lapsivaikutusten arviointeihin ja tehnyt päätöksiään arvioinnin tulosten perusteella. Tästä seurauksena ei käy ilmi, että 3.11.2020 tehty päätös olisi tehty lapsen etu ensisijaisena perusteena.
Koska lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty merkittävässä päätöksenteossa, joka koskettaa isoa joukkoa pieniä kuntalaisia, on päätöstä pidettävä osittain virheellisin perustein tehtynä ja se tulee oikaista.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden esittämiin perusteluihin johtava rehtori toteaa selvityksessään seuraavaa:

Perusopetuslain 6§ mukaan

Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään.
Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. (13.7.2018/542)

Ruskon kunnassa kouluilla ei ole oppilasalueita. Kaikki koululaiset ovat perusopetuksen oppilaita, joille opetuksen järjestäjä (kunta) perusopetuslain 6 §:n mukaisesti määrää lähikoulun. Tämä lähikoulu voi olla muukin koulu kuin etäisyydeltään lapsen kotia lähinnä oleva koulu. Ruskolla asuinpaikka ei siis suoraan määrittele, onko ensimmäisen luokan oppilaan koulu Hiidenvainio, Merttelä vai Laukola, koska koulupiirejä ei ole.

Ruskon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 2.10.2019, että lapsen koulupaikan määräytymisessä huomioidaan jatkossa kunnan jo olemassa olevat koulutilat mahdollisimman tehokkaasti.
Tarkoituksena on, että kunnassa aloittavat 1.luokat ovat melko lailla samankokoiset ja että Merttelässäkin aloittaa jatkossa oma 1.luokka.
Tällä ratkaisumallilla hyödynnetään Merttelän jo olemassa olevia tiloja ja samalla Hiidenvainion ja Kirkonkylän tilanahtauteen saadaan helpotusta.

Johtava rehtori toteaa, että Ruskon keskustan Hiidenvainion ja Kirkonkylän alakoulujen oppilasmäärä oli lukuvuonna 2019-2020  292 oppilasta. Opetuksen järjestäjän päätöksellä Merttelässä aloitti oma 1. luokka lukuvuoden 2020-2021 alkaessa.
Lukuvuonna 2020-2021 Ruskon keskusta-alueella asuvien lasten koulupaikan määräytymisessä huomioitiin ns. karttarajausta, jonka avulla selvitettiin oppilaan asuinpaikan etäisyyttä Merttelän kouluun.
Tästä luokkajärjestelystä huolimatta Hiidenvainion ja Kirkonkylän koulujen oppilasmäärä kasvoi selvästi ja oli lukuvuoden 2020-2021 alkaessa 313.
Opetuksen järjestäjän päätös Merttelän koulun luokkajärjestelyistä on siten ollut perusteltavissa keskustan alakoulujen tilanahtauden vuoksi ja Merttelän koulusta löytyvillä luokkatiloilla.
Opetuksen järjestäjä on päätöksellään osoittanut oppilaalle koulupaikan Merttelän koulusta ja järjestänyt näille oppilaille kuljetuksen Hiidenvainion kuljetuspaikan ja Merttelän koulun välillä.
Ennen lukuvuoden 2020-2021 alkua kunta sai kolmelta huoltajalta Aluehallintoviraston selvityspyynnön oppilaan koulupaikan määräytymisestä.
Kaikkiin kolmeen selvitykseen Aluehallintovirasto teki ratkaisun, jossa todettiin kunnan toimineen perusopetuslain 6 §:ssä säädetyllä tavalla päättäessään oppilaan koulupaikasta.
Lisäksi ratkaisussa todettiin, että kunta on järjestänyt Merttelän kouluun sijoitetuille oppilaille turvallisen ja maksuttoman kuljetuksen kouluun ja takaisin.
 

Valmisteltaessa tulevan lukuvuoden koulupaikan määräytymiseen liittyvää asiaa, johtava rehtori toi asian opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätettäväksi 28.10.2020 kokoukseen. Valmisteluvaiheessa oli tiedossa, että Ruskon kunnassa aloittaa koulutyönsä 95 ekaluokkalaista lukuvuoden 2021-2022 alussa. Heistä 70 lasta asuu Ruskon kunnan osassa ja 25 Vahdon kunnan osassa.
Johtava rehtori totesi esittelytekstissään lukuvuodelle 2021-2022 (OPVA 28.10. §121), että lukuvuonna 2021-2022 käytetään samanlaista karttarajausta ja tarkoituksena on, että kunnassa aloittavat 1.luokat ovat melko lailla samankokoiset.
Päätösehdotuksessaan johtava rehtori esitti, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy toimintatavan peruskoulun aloittavan oppilaan koulupaikan määräytymiseen lukuvuonna 2021-2022 Ruskon kunnassa.
Päätöksessään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Esittelijä sai tehtäväksi valmistella ja tuoda asia uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. 

Lautakunnan päätökseen (OPVA 28.10.2020 § 121) perustuen johtava rehtori toi lautakunnan pyynnöstä kokoukseen tiedoksi vaihtoehdon, jossa oppilaan koulupaikan määräytyminen on tehty toisella tavalla.
Tämä rajaus poikkesi lukuvuoden 2020 – 2021 toimintatavasta.
Esittelijä totesi esittelyssään, että vaihtoehtoinen rajaus tuo mukanaan muutoksia oppilaiden sijoittumisessa kouluihin verrattaessa karttarajaukseen, joka esitettiin 28.10.2020 kokouksessa ja jonka mukaan tehtiin oppilaaksi ottopäätökset lukuvuodelle 2020-2021.

Johtavan rehtorin päätösehdotuksesta poiketen lautakunta päätti 3.11.2020 kokouksessa äänestyksen jälkeen seuraavaa:

Lautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.10.2019, että Merttelän koulussa aloittaa jatkossa oma ensimmäinen luokka, joka on melko lailla samankokoinen kuin muutkin kunnan eri koulujen ensimmäiset luokat.
Perusopetuslain 6 pykälässä säädetään, että koulumatkojen tulee olla opetuksen järjestämispaikkojen sijainti huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Lautakunta päättää, että Merttelän koulun oppilasvalinnan perusteena on mahdollisimman lyhyt koulumatka. Koulumatka mitataan lyhintä, yleisesti käytössä olevaa talvella kunnossa pidettyä tietä tai jalkakäytävää käyttäen oppilaan kotiosoitteesta Merttelän koulun osoitteeseen. Tämän pohjalta virkamiehet laativat kartan Merttelän koulun oppilaaksi ottoalueesta lukuvuonna 2021-2022, joka julkaistaan kunnan nettisivuilla ilman oppilaiden osoitetietoja.
Tästä päätöksestä voidaan pedagogisin perustein poiketa.

OPVA:n päätöksen mukaisesti koulutoimistossa laadittiin kartta-alue, joka sisältää oppilaiden asuinpaikan Ruskon keskustan alueella. Oppilaita ei sijoitettu tähän karttaan näkyviin.
Tämän yhteydessä laajennettiin selvitystyötä ja selvitettiin koulutyön aloittavien oppilaiden asuinpaikkaa sekä lukuvuonna 2021-2022 että tulevina lukuvuosina.

Lautakunnan tekemän päätöksen jälkeen on esittelijän toimesta valmisteltu vaihtoehtoista tapaa toteuttaa oppilassijoittelua Ruskolla. Selvitystyön tuloksena tuodaan esille vaihtoehtoinen tapa toteuttaa oppilassijoittelua Ruskon keskustan alueella. Tässäkin vaihtoehdossa kunta huomioi jo olemassa olevat Merttelän koulun tilaratkaisut ja vaihtoehtoinen ratkaisu tuo mukanaan myös sen, että Merttelän koulun kaikkia luokkatiloja käytetään.
Johtava rehtori toteaa, että lautakunnan päätös (3.11.2020 §128) on voimassa oleva päätös. Oikaisuvaatimuksessa esitetty lapsivaikutusten arviointi on tehty ja tässä vaihtoehdossa esitettyä päätöksen vaikutusta pieniin lapsiin lähestytään eri tavalla, koska Merttelän kouluun ei sijoitu koulutyönsä aloittavia oppilaita.
Lukuvuonna 2021-2022 Maunun koulun peruskorjaus- ja laajennustyö tuo mukanaan yläkoulun oppilaiden väistötilojen tarvetta ja lisäksi alakoululaisten oppilaiden määrä kouluissa on erittäin suuri.

Merttelän koulun luokkatilat voidaan hyödyntää tulevina vuosina myös seuraavalla tavalla.
 

 1. Hiidenvainion koulussa aloittaa lukuvuonna 2021-2022 kolme luokkaa. Merttelän kouluun ei sijoitu 1. luokkaa.

Kaikki keskusta-alueen oppilaat sijoittuvat Hiidenvainion kouluun ja ne neljä oppilasta, jotka osoitteensa perusteella ensisijaisesti sijoittuisivat Merttelän kouluun, tulevat Hiidenvainion 1. luokalle.
Toisen vuosiluokan alkaessa oppilaat jatkavat koulutyötään Hiidenvainion koulussa.
Tulevina lukuvuosina tarkasteltaessa Merttelän koulun ympäristössä asuvia lapsia voidaan todeta, että kaikissa ikäluokissa (s.2014-2019) Merttelän koulun lähellä asuu neljä-viisi lasta (Poikkeuksena v. 2018 syntyneet lapset, jossa määrä on seitsemän tai kahdeksan).
 

 1. Vaihtoehtoisesti Hiidenvainion koulusta siirtyy tulevana lukuvuonna 2021-2022 yksi luokallinen 3.luokkalaisia Merttelän kouluun. Molempien koulujen tilaratkaisut mahdollistavat tämän esityksen.
  Merttelään siirtyvät 3. luokkalaiset ja opettaja siirtyvät aamulla koulubussilla KK-koululta Merttelään koulupäivän ajaksi ja iltapäivällä takaisin. Siirtymisessä on opettaja mukana.
  Kolmasluokkalaiset ovat jo ryhmäytyneet oman luokkansa ja opettajansa kanssa ja ovat valmiimpia siirtymään toiseen kouluun kuin koulutyönsä aloittavat ekaluokkalaiset.
  Jos koulussa ei olisi ns. väistötilavuotta, aloittavilla 3. luokkalaisilla olisi normaalisti kuitenkin edessä koulun vaihto Hiidenvainiosta Kirkonkylään ja mahdollisesti myös opettajan vaihtuminen.
  Lukuvuonna 2021-2022 osa tulevista kolmasluokkalaisista jää jatkamaan koulutyötänsä Hiidenvainioon väistötilaratkaisuna.
  Tässä vaihtoehdossa siirtyvät 3. luokkalaiset opiskelevat Merttelän koulun tiloissa 3. luokkansa ja sen jälkeen siirtyvät Kirkonkylän kouluun 4. luokkansa alkaessa.

Tämän vaihtoehtoisen esittelyn perusteena on se, että yli 90 prosenttia aloittavista ekaluokkalaisista asuu lähempänä Hiidenvainion koulua kuin Merttelän koulua. Sama asia toistuu myös tulevina lukuvuosina.
Tämän vaihtoehtoinen toteuttamistapa on suunniteltu lukuvuosien 2021-2024 ajaksi.


 

MERTTELÄ, LUKUVUOSI 2021 -2022

2.lk *

21

3.B

20

3.-4.

17 (12+5)

5.-6.

17 (7+10)

yhteensä

75

 

MERTTELÄ, LUKUVUOSI 2022 -2023

3.lk*

21

3B

20

3D

20

4.-5.

17 (12+5)  (7oppà KK 6.lk)

yhteensä

78

 

MERTTELÄ, LUKUVUOSI 2023 -2024

3B

20

3D

20

4.lk

21*

5.-6.

17 (12+5)

yhteensä

79

*= Merttelän koulun lv 2020-2021 1.lk

3. Esittelijä tuo päättäjille myös tiedoksi kuntalaisten esiin tuomia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja hyödyntää Merttelän koulun tiloja:

 - Merttelän kouluun siirtyy yksi Kirkonkylän koulun  6.luokka alakouluopintojensa päätteeksi. Tämä vaihtoehto on  tilaratkaisun kannalta yhtäläinen vaihtoehdon 2. kanssa. ja luokkatilat riittävät sekä Merttelän koulussa että HV/KK-kouluissa.
 Kuudesluokkalaisten  suurempi viikkotuntimäärä ja laajempi opiskeltavien oppiaineiden määrä valinnaisaine valintoineen tuo tälle vaihtoehdolle enemmän toteuttamisvaikeutta.
- Merttelän kouluun siirtyy neljä Maunun koulun opetusryhmää. Aineopettajajärjestelmässä, jossa aineen lehtori opettaa omaa ainettaan, tämä ratkaisu on vaikea toteuttaa käytännössä.
- Merttelän kouluun siirtyy kunnan eskarioppilaat. Hiidenvainion päiväkodin tilat remontoidaan koululaisten käyttöön ja Merttelän koulun tilat remontoidaan niin, että päivittäisen eskaritoiminnan jälkeen tiloissa voidaan toteuttaa myös lasten täydentävää varhaiskasvatusta.

4. Tällä hetkellä voimassa olevaa lautakunnan päätöstä korjataan:
Päätös Merttelän koulun oppilaaksi ottamisessa koskee perinteisen Merttelän koulun oppilasalueen ohella lähikouluperiaatetta noudattaen niitä 15 ensimmäisen luokan oppilasta, joille kunta osoittaa kouluksi Merttelän koulun.

Päätöksen teon tukena kuntalakia koskevassa kirjallisuudessa tuodaan esiin, että otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen toimielin voi muuttaa tai kumota voimassa olevan päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa

Päätös

Lautakunta päätti siirtää oikaisuvaatimusten ja vetoomusten käsittelyn lautakunnan ylimääräiseen joulukuun 15. päivä pidettävään etäkokoukseen. Johtava rehtori järjestää oikaisuvaatimusten ja vetoomusten yhteyshenkilöiden ja opva:n edustajan kanssa keskustelutilaisuuden teams-yhteyden kautta viikolla 50 ennen opva:n kokousta. Tilaisuudessa käydään läpi kuntalaisilta virkamiehille tuotuja vaihtoehtoisia ratkaisuja koulutilojen käytöstä ja oppilaiden sijoittumisesta kunnan kouluissa.

Lautakunnan edustajaksi tilaisuuteen valittiin puheenjohtaja Ari Rusi. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.