Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Ruskon esi- ja perusopetuksen työajat lukuvuonna 2021-2022

RUSDno-2020-541

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon esi- ja perusopetuksen työajat lukuvuonna 2021-2022

 

Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä

Esiopetusta tulee antaa vähintään 700 h lukuvuodessa, keskimäärin 4h/päivä, mikä tekee 175 työpäivää. Ruskolla esiopetusta annetaan pääsääntöisesti perusopetuksen kanssa samaan aikaan. Lukuvuonna 2021-2022 esiopetuspäiviä on esityksen mukaan 176 työpäivää.

Ruskon työpäiväehdotus noudattaa pääosin Turun opetustoimen päätöstä ja mahdollistaa siten Fölin käytön täysimääräisesti koulukuljetuksissa. Rusko ostaa mm. ruotsinkielistä opetusta Turusta ja myös siksi on tärkeää, että loma- ja työajat ovat yhteneväisiä.

Lokakuussa 2020 oppilaille, heidän huoltajilleen ja henkilökunnalle järjestettiin Wilman kautta kysely, jossa tiedusteltiin syysloman pituutta sekä sen seurauksena syyslukukauden alkamispäivää eri vaihtoehtoja esittävällä kyselyllä. Päätösehdotuksessa huomioidaan kyselyn tulokset.

 

                                    A.    Syyslukukausi alkaa pe 13.8.2021 ja päättyy ti 21.12.2021
                                             Syysloma to 14.10.-pe 15.10.2021. (2 pv)

                                  

                                    B.    Syyslukukausi alkaa to 12.8.2021 ja päättyy ti 21.12.2021
                                            Syysloma ke 13.10. – pe 15.10.2021. (3pv)

                                

                                    C.    Syyslukukausi alkaa ke 11.8.2021 ja päättyy ke 22.12.2021.
                                            Syysloma ma 11.10.-pe 15.10.2021. (5 pv)
                                

                               Syyslukukaudella 90 työpäivää         

 

Kevätlukukausi:

maanantai 10.1. – lauantai 4.6.2022 (98 työpäivää)

Talviloma maanantai 21.2. – sunnuntai 27.2.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy Ruskon kunnan koulujen työajat lukuvuodeksi 2021-2022. Johtavan rehtorin päätösehdotus, joka perustuu syysloman osalta Wilman kautta tehdyn kyselyn tuloksiin, on seuraava:

Syyslukukausi:

keskiviikko 11.8. – keskiviikko 22.12.2021 (90 työpäivää)

Syysloma maanantai 11.10. – perjantai 15.10.2021 (5 pv)

Kevätlukukausi:

maanantai 10.1. – lauantai 4.6.2022 (98 työpäivää)

Talviloma maanantai 21.2. – sunnuntai 27.2.2022

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy Ruskon kunnan esiopetuksen työajat lukuvuodeksi 2021–2022. Työajat mukailevat koulujen työ- ja loma-aikoja, lukuun ottamatta alla olevia poikkeuksia:

Syyslukukausi:

maanantai 16.8. – perjantai 17.12.2021 (syysloma maanantai 11.10. - sunnuntai 17.10.2021) 84 työpäivää

Kevätlukukausi:

maanantai 10.1. – perjantai 27.5.2022 (talviloma maanantai 21.2. - sunnuntai 27.2.2022) 92 työpäivää

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Ruskon kunnan koulujen työajat lukuvuodeksi 2021-2022 johtavan rehtorin päätösehdotuksen mukaisesti, perustuen syysloman osalta Wilman kautta tehdyn kyselyn tuloksiin. Henkilökunnasta 93,9 %, oppilaista 83,8% ja Huoltajista 68,1% toivovat viikon syyslomaa.

Syyslukukausi:

keskiviikko 11.8. – keskiviikko 22.12.2021 (90 työpäivää) syysloma maanantai 11.10. – perjantai 15.10.2021 

Kevätlukukausi:

maanantai 10.1. – lauantai 4.6.2022 (98 työpäivää)  talviloma maanantai 21.2. – sunnuntai 27.2.2022

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Ruskon kunnan esiopetuksen työajat lukuvuodeksi 2021–2022. Työajat mukailevat koulujen työ- ja loma-aikoja, lukuun ottamatta alla olevia poikkeuksia:

Syyslukukausi: maanantai 16.8. – perjantai 17.12.2021 (syysloma maanantai 11.10. - sunnuntai 17.10.2021) 84 työpäivää

Kevätlukukausi: maanantai 10.1. – perjantai 27.5.2022 (talviloma maanantai 21.2. - sunnuntai 27.2.2022) 92 työpäivää


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 - päätös, johon vaaditaan oikaisua
 - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Ruskon kunnan keskushallinnosta.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:

Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta

- viranomainen: xxxxxx
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi