Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Vetoomus Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätökseen § 128, Silta ry

RUSDno-2020-558

Valmistelija

 • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

 

Ruskon kuntaan on saapunut 23.11.2020 Ruskon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle osoitettu vetoomus.
Vetoomuksen tekijöinä on Vanhempainyhdistys Silta ry.

Vetoomuksessa todetaan, että ensimmäiselle luokalle valittavien oppilaiden valintakriteerit ovat herättäneet kritiikkiä oppilaiden huoltajien ja muiden kuntalaisten taholla. Erityisesti lautakunnan 3.11.2020 tekemä päätös, jonka mukaan Merttelän koulun oppilasvalinnan perusteena on mahdollisimman lyhyt koulumatka, on herättänyt keskustelua ja huolta käytännön järjestelyistä koulumatkaan liittyen.

Vetoomuksessa viitataan perusopetuslain 6§. Huoltajat ja muut kuntalaiset ovat kokeneet hyvin epäoikeuden mukaisena sen, että kyseisellä lautakunnan päätöksellä Merttelän kouluun siirretään jatkossa ne oppilaat, jotka käytännössä asuvat lähimpänä Hiidenvainion koulua. Lisäksi Vahdontien ylitys koetaan huonona asiana.

Perusteluissaan vetoomuksen tekijät toteavat, että päätös Merttelän oppilasvalinnan kriteereistä on otettava uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksen valmistelun yhteydessä kuntalaisia ei ole riittävästi kuultu 2.10.2019 eikä 3.11.2020 päätöksen teon yhteydessä. Uudelleenkäsittelyssä kuntalaisia on osallistettava ja annettava heille vaikuttamismahdollisuus.

Vanhempainyhdistys esittää omana kantanaan, että Merttelän koulun vetovoimaa lisätään tarjoamalla englannin kieliluokan toimintaa koulussa ja kunta järjestää kuljetuksen oppilaille.
Toisena vaihtoehtona Silta ry esittää, että esikoululaiset sijoitetaan jatkossa Merttelän kouluun ja siten Hiidenvainion päiväkodin tiloista vapautuu esikoululaisten tiloja koulun käyttöön.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden esittämiin perusteluihin johtava rehtori toteaa selvityksessään seuraavaa:

Perusopetuslain 6§:n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään.
Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. (13.7.2018/542)

Ruskon kunnassa kouluilla ei ole oppilasalueita. Kaikki koululaiset ovat perusopetuksen oppilaita, joille opetuksen järjestäjä (kunta) perusopetuslain 6 §:n mukaisesti määrää lähikoulun. Tämä lähikoulu voi olla muukin koulu kuin etäisyydeltään lapsen kotia lähinnä oleva koulu. Ruskolla asuinpaikka ei siis suoraan määrittele, onko ensimmäisen luokan oppilaan koulu Hiidenvainio, Merttelä vai Laukola, koska koulupiirejä ei ole.

Ruskon kunnassa on aikaisemminkin ollut esillä kieliluokkatoiminnan järjestäminen kunnassa.
Englannin opetus alkaa nykyisin jo 1.luokalla, joten varsinaisen kieliluokan muodostamista ei ole tullut aiheelliseksi. Kunnan aloittavan vuosiluokan oppilasmäärä ei myöskään ole niin kattava, että Ruskolla Merttelän koulussa olisi mahdollista toteuttaa kieliluokkatoimintaa.
Hiidenvainion päiväkodin tilat on rakennettu kolmen päiväkotiryhmän toimintaa varten. Esikoululaisille kuuluu myös täydentävä varhaiskasvatus. Siinä lapsi jää eskaritoiminnan jälkeen päiväkotiin hoitoon.
Merttelän koulun tilat eivät tarjoa mahdollisuutta täydentävään varhaiskasvatukseen, koska koulun tiloja ei ole suunniteltu alle kouluikäisille. Muutostyöt vaativat oman aikansa ja tuovat mukanaan huomattavia kustannuksia sekä päiväkodin että koulun tiloihin.
 

Lukuvuonna 2020-2021 Ruskon keskusta-alueella asuvien lasten koulupaikan määräytymisessä huomioitiin ns. karttarajausta, jonka avulla selvitettiin oppilaan asuinpaikan etäisyyttä Merttelän kouluun.
Tästä luokkajärjestelystä huolimatta Hiidenvainion ja Kirkonkylän koulujen oppilasmäärä kasvoi selvästi ja oli lukuvuoden 2020-2021 alkaessa 313.
Opetuksen järjestäjän päätös Merttelän koulun luokkajärjestelyistä on siten ollut perusteltavissa keskustan alakoulujen tilanahtauden vuoksi ja Merttelän koulusta löytyvillä luokkatiloilla.
Opetuksen järjestäjä on päätöksellään osoittanut oppilaalle koulupaikan Merttelän koulusta ja järjestänyt näille oppilaille kuljetuksen Hiidenvainion kuljetuspaikan ja Merttelän koulun välillä.
Ennen lukuvuoden 2020-2021 alkua kunta sai kolmelta huoltajalta Aluehallintoviraston selvityspyynnön oppilaan koulupaikan määräytymisestä.
Kaikkiin kolmeen selvitykseen Aluehallintovirasto teki ratkaisun, jossa todettiin kunnan toimineen perusopetuslain 6 §:ssä säädetyllä tavalla päättäessään oppilaan koulupaikasta.
Lisäksi ratkaisussa todettiin, että kunta on järjestänyt Merttelän kouluun sijoitetuille oppilaille turvallisen ja maksuttoman kuljetuksen kouluun ja takaisin.

Johtavan rehtorin päätösehdotuksesta poiketen lautakunta päätti 3.11.2020 kokouksessa  äänestyksen jälkeen oppilaan koulupaikan määräytymisestä  seuraavaa:

Lautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.10.2019, että Merttelän koulussa aloittaa jatkossa oma ensimmäinen luokka, joka on melko lailla samankokoinen kuin muutkin kunnan eri koulujen ensimmäiset luokat.
Perusopetuslain 6 pykälässä säädetään, että koulumatkojen tulee olla opetuksen järjestämispaikkojen sijainti huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
Lautakunta päättää, että Merttelän koulun oppilasvalinnan perusteena on mahdollisimman lyhyt koulumatka. Koulumatka mitataan lyhintä, yleisesti käytössä olevaa talvella kunnossa pidettyä tietä tai jalkakäytävää käyttäen oppilaan kotiosoitteesta Merttelän koulun osoitteeseen. Tämän pohjalta virkamiehet laativat kartan Merttelän koulun oppilaaksi ottoalueesta lukuvuonna 2021-2022, joka julkaistaan kunnan nettisivuilla ilman oppilaiden osoitetietoja.
Tästä päätöksestä voidaan pedagogisin perustein poiketa.

OPVA:n päätöksen mukaisesti koulutoimistossa laadittiin kartta-alue, joka sisältää oppilaiden asuinpaikan Ruskon keskustan alueella. Oppilaita ei sijoitettu tähän karttaan näkyviin.
Tämän yhteydessä laajennettiin selvitystyötä ja selvitettiin koulutyön aloittavien oppilaiden asuinpaikkaa sekä lukuvuonna 2021-2022 että tulevina lukuvuosina.

Lautakunnan tekemän päätöksen jälkeen on esittelijän toimesta valmisteltu vaihtoehtoista tapaa toteuttaa oppilassijoittelua Ruskolla. Selvitystyön tuloksena tuodaan esille vaihtoehtoinen tapa toteuttaa oppilassijoittelua Ruskon keskustan alueella. Tässäkin vaihtoehdossa kunta huomioi jo olemassa olevat Merttelän koulun tilaratkaisut ja vaihtoehtoinen ratkaisu tuo mukanaan myös sen, että Merttelän koulun kaikkia luokkatiloja käytetään.
Johtava rehtori toteaa, että lautakunnan päätös (3.11.2020 §128) on voimassa oleva päätös. Oikaisuvaatimuksessa esitetty lapsivaikutusten arviointi on tehty ja tässä vaihtoehdossa esitettyä päätöksen vaikutusta pieniin lapsiin lähestytään eri tavalla, koska Merttelän kouluun ei sijoitu koulutyönsä aloittavia oppilaita.
Lukuvuonna 2021-2022 Maunun koulun peruskorjaus- ja laajennustyö tuo mukanaan yläkoulun oppilaiden väistötilojen tarvetta ja lisäksi alakoululaisten oppilaiden määrä kouluissa on erittäin suuri.
Merttelän koulun luokkatilat voidaan hyödyntää tulevina vuosina myös seuraavalla tavalla.

 1. Hiidenvainion koulussa aloittaa lukuvuonna 2021-2022 kolme luokkaa. Merttelän kouluun ei sijoitu 1. luokkaa.

Kaikki keskusta-alueen oppilaat sijoittuvat Hiidenvainion kouluun ja ne neljä oppilasta, jotka osoitteensa perusteella ensisijaisesti sijoittuisivat Merttelän kouluun, tulevat Hiidenvainion 1. luokalle.
Toisen vuosiluokan alkaessa oppilaat jatkavat koulutyötään Hiidenvainion koulussa.
Tulevina lukuvuosina tarkasteltaessa Merttelän koulun ympäristössä asuvia lapsia voidaan todeta, että kaikissa ikäluokissa (s.2014-2019) Merttelän koulun lähellä asuu neljä-viisi lasta (Poikkeuksena v. 2018 syntyneet lapset, jossa määrä on seitsemän tai kahdeksan).
 

 1. Vaihtoehtoisesti Hiidenvainion koulusta siirtyy tulevana lukuvuonna 2021-2022 yksi luokallinen 3.luokkalaisia Merttelän kouluun. Molempien koulujen tilaratkaisut mahdollistavat tämän esityksen.
  Merttelään siirtyvät 3. luokkalaiset ja opettaja siirtyvät aamulla koulubussilla KK-koululta Merttelään koulupäivän ajaksi ja iltapäivällä takaisin. Siirtymisessä on opettaja mukana.
  Kolmasluokkalaiset ovat jo ryhmäytyneet oman luokkansa ja opettajansa kanssa ja ovat valmiimpia siirtymään toiseen kouluun kuin koulutyönsä aloittavat ekaluokkalaiset.
  Jos koulussa ei olisi ns. väistötilavuotta, aloittavilla 3. luokkalaisilla olisi normaalisti edessä koulun vaihto Hiidenvainiosta Kirkonkylään ja mahdollisesti myös opettajan vaihtuminen.
  Lukuvuonna 2021-2022 osa tulevista kolmasluokkalaisista jää jatkamaan koulutyötänsä Hiidenvainioon väistötilaratkaisuna.
  Tässä vaihtoehdossa siirtyvät 3. luokkalaiset opiskelevat Merttelän koulun tiloissa 3. luokkansa ja sen jälkeen siirtyvät Kirkonkylän kouluun 4. luokkansa alkaessa.

Tämän vaihtoehtoisen esittelyn perusteena on se, että yli 90 prosenttia aloittavista ekaluokkalaisista asuu lähempänä Hiidenvainion koulua kuin Merttelän koulua. Sama asia toistuu myös tulevina lukuvuosina.
Tämän vaihtoehtoinen toteuttamistapa on suunniteltu lukuvuosien 2021-2024 ajaksi.


 

MERTTELÄ, LUKUVUOSI 2021 -2022

2.lk *

21

3.B

20

3.-4.

17 (12+5)

5.-6.

17 (7+10)

yhteensä

75

 

 

 

MERTTELÄ, LUKUVUOSI 2022 -2023

3.lk*

21

3B

20

3D

20

4.-5.

17 (12+5)  (7oppà KK 6.lk)

yhteensä

78

 

MERTTELÄ, LUKUVUOSI 2023 -2024

3B

21

3D

20

4.lk*

21

5.-6.

17 (12+5)

yhteensä

79

*= Merttelän koulun lv 2020-2021 1.lk

3. Esittelijä tuo päättäjille myös tiedoksi kuntalaisten esiin tuomia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja hyödyntää Merttelän koulun tiloja:

 - Merttelän kouluun siirtyy yksi Kirkonkylän koulun  6.luokka alakouluopintojensa päätteeksi. Tämä vaihtoehto on  tilaratkaisun kannalta yhtäläinen vaihtoehdon 2. kanssa. ja luokkatilat riittävät sekä Merttelän koulussa että HV/KK-kouluissa.
 Kuudesluokkalaisten  suurempi viikkotuntimäärä ja laajempi opiskeltavien oppiaineiden määrä valinnaisaine valintoineen tuo tälle vaihtoehdolle enemmän toteuttamisvaikeutta.
- Merttelän kouluun siirtyy neljä Maunun koulun opetusryhmää. Aineopettajajärjestelmässä, jossa aineen lehtori opettaa omaa ainettaan, tämä ratkaisu on vaikea toteuttaa käytännössä.
- Merttelän kouluun siirtyy kunnan eskarioppilaat. Hiidenvainion päiväkodin tilat remontoidaan koululaisten käyttöön ja Merttelän koulun tilat remontoidaan niin, että päivittäisen eskaritoiminnan jälkeen tiloissa voidaan toteuttaa myös lasten täydentävää varhaiskasvatusta.

4. Tällä hetkellä voimassa olevaa lautakunnan päätöstä korjataan:
Päätös Merttelän koulun oppilaaksi ottamisessa koskee perinteisen Merttelän koulun oppilasalueen ohella lähikouluperiaatetta noudattaen niitä 15 ensimmäisen luokan oppilasta, joille kunta osoittaa kouluksi Merttelän koulun.

Päätöksen teon tukena kuntalakia koskevassa kirjallisuudessa tuodaan esiin, että otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen toimielin voi muuttaa tai kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn lautakunnan ylimääräiseen joulukuun 15. päivä pidettävään etäkokoukseen. Johtava rehtori järjestää oikaisuvaatimusten ja vetoomusten yhteyshenkilöiden ja opva:n edustajan kanssa keskustelutilaisuuden teams-yhteyden kautta viikolla 50 ennen opva:n kokousta. Tilaisuudessa käydään läpi kuntalaisilta virkamiehille tuotuja vaihtoehtoisia ratkaisuja koulutilojen käytöstä ja oppilaiden sijoittumisesta kunnan kouluissa.

Lautakunnan edustajaksi tilaisuuteen valittiin puheenjohtaja Ari Rusi.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.