Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Vetoomus yksityisen hoidon tuen kuntalisästä

RUSDno-2020-555

Valmistelija

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle osoitettu 31 kuntalaisen allekirjoittama vetoomus yksityisen hoidon tuen kuntalisästä on saapunut varhaiskasvatusjohtajalle sähköpostitse 25.11.2020.

Vetoomuksessa vaaditaan, että yksityisen hoidon tukea ei lakkauteta ennen kuin yksityisen hoidon tukeen liittyvät epävarmuustekijät on varmistettu. Lisäksi vetoomuksessa korostetaan, että asian lautakuntakäsittelyn (Opva:n kokous 3.11.2020 § 129) ja valmistelun yhteydessä ei ole tehty lapsivaikutusten arviointia ja että lapsivaikutusten arviointi tulisi tehdä, mikäli päätös koskettaa lapsia.

Vetoomuksen taustalla on seuraavat asiat: 

1) Ruskon kunnan "Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan" mukaan: Palvelusetelin arvoa tarkistetaan indeksin mukaan aina parillisen vuoden keväällä 30.4. mennessä. Vetoomuksessa vaaditaan, että Ruskon kunta antaa lupauksen siitä, että palvelusetelin kattohinta varmistetaan ennen yksityisen hoidon tuen lakkauttamista.

2) Norlandia Apila ei voi vahvistaa asiakasmaksujaan ennen, kuin Ruskon kunta on vahvistanut palvelusetelien kattohinnat 1.8.2021 alkaen.

3) Asiakasmaksulakia ollaan muuttamassa 1.8.2021 alkaen

Vetoomuksessa esitetään seuraavat vaihtoehdot:

  1. " Ruskon kunta lykkää yksityisen hoidon tuen lakkauttamista siten, että yksityisen hoidon tuki lakkautetaan vasta 1.8.2022 alkaen. Tämä edellyttää, että Ruskon kunta sitoutuu tekemään palvelusetelin indeksitarkastuksen keväällä 2021. Ruskon kunnan on myös sitouduttava järjestämään kunnalliset hoitopaikat kaikille Norlandia Apilassa oleville lapsille tilanteessa, jossa lasten vanhemmat haluaisivat palvelusetelin käytöstä kieltäytyä. Ruskon kunnan "Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan" mukaan: "Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin." Edellä kuvattu tilanne voisi syntyä, jos Ruskon kunta ei nostaisi palvelusetelin kattohintaa ja Norlandia Apila kuitenkin kohottaisi asiakasmaksujaan. Koska kuntalaisilla ei päivähoitoyksiköiden ollessa täynnä ole mahdollisuutta aitoon valinnanvapauteen, tullaan tilanteeseen, jossa asiakkaan on ostettava päivähoito Norlandia Apilasta hinnasta riippumatta. Yksityisen hoidon tuen lakkauttaminen vasta 1.8.2022 antaisi perheille ja kunnalle aikaa järjestellä asioita toisin, jos em. tilanteeseen päädyttäisiin."

tai

  1. "Ruskon kunta tekee periaatepäätöksen siitä, että palvelusetelin kattohinta tullaan korottamaan siten, ettei Norlandia Apilan palveluhinnastoon kohdistuva korotuspaine jää kotitalouksien maksettavaksi. Ruskon kunta sitoutuu siihen, että perheiden asiakasmaksujen maksimimäärät ovat samat, kuin kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten (pl. mahdolliset vapaaehtoisesti ostetut lisäpalvelut, jotka tilanteesta riippumatta tulevat kotitalouksien katettavaksi). Kuten edellä on selostettu, Ruskon kunta ei pysty tällä hetkellä ohjaamaan asiakkaita yksityisen varhaiskasvatuksen piiristä kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa kotitalouksien on välttämätöntä kattaa ilman valinnanvapautta varhaiskasvatusmaksujen omavastuuosuus. Vaadimme, että Ruskon kuntaa antaa lupauksen siitä, että maksimimaksut ovat enintään saman suuruiset kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ainakin siihen saakka, kunnes uudet tilat, jotka mahdollistavat aidon valinnanvapaustilanteen, ovat valmiit."

Laadittu vastine esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 

Päätös

Lautakunta päätti siirtää vetoomuksen käsittelyn lautakunnan ylimääräiseen joulukuun 15. päivä pidettävään etäkokoukseen.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.