Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Rehtori Helka Kalajoki on ajalla 13.11.2020 tehnyt oheismateriaalin mukaisen päätöksen.

KuntaL51 §:

”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Mitä I momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.”

Maunun koulun rehtori
Hankinta:
§ 2 Opetustiloihin tuleva av-laitteisto, 13.11.2020

Ehdotus

Rehtori Helka Kalajoki viranhaltijapäätös ajalta 13.11.2020 merkitään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan tietoon saatetuiksi.

Samalla opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toteaa, että se ei käytä em. päätöksiin otto-oikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.