Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 14.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Vastine oikaisuvaatimukseen, rikkoutunut roskakori

RUSDno-2023-635

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kuntaan on saapunut 20.11.2023 opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle osoitettu oikaisuvaatimus.
Päätös, johon haetaan oikaisua koskee Maunun koulun rehtorin tekemää viranhaltijapäätöstä rikkoutuneen roskakorin vahingonkorvauksesta.

Maunun koulun järjestyssäännöissä (kohta 3) sanotaan, että oppilaan tulee käyttäytyä asiallisesti, rauhallisesti ja ystävällisesti muita kohtaan. Kaikenlainen kiusanteko ja kiusaaminen on kielletty. Kohdassa 4 sanotaan, että oppilaan tulee kunnioittaa toisen koskemattomuutta. Leikkitappelut on kielletty.
Kotitaloustunnin välikohtauksessa opettaja puuttui välittömästi kuultuaan rusahduksen hajoavasta muovisesta roskiksesta. Kotitalousopettajan tekemä ratkaisu nuhdella molempia tilanteessa olleita oppilaita perustui oppilaiden väliseen konfliktiin. Opettaja kysyi heti oppilailta, miksi tällaista tapahtui:

Oppilas A:lta: Miksi olet siinä? Oppilas A oli peruuttanut seinää vasten, jossa roskis oli.

Oppilas A vastasi: Oppilas B tönäisi.

Oppilas B:ltä: Miksi tönäisit Oppilas A:ta?

Oppilas B vastasi: Oppilas A ärsytti. Ja samalla osoitti olkapäätään.

Kotitalousopettaja otti kuvan roskiksesta ja kysyi rehtorilta, mitä tehdään. Rehtori antoi ohjeen vahingonkorvauslain mukaisesti eli ohjeen kertoa oppilaille A ja B korvausvelvollisuudesta. Oppilaat A ja B olivat rikkoneet koulun järjestyssääntöjä (kohdat 3 ja 4). Koulussa ja oppitunnilla pitää käyttäytyä rauhallisesti siten, että turvallinen opiskeluympäristö säilyy.
Rehtorin ohjeen mukaisesti kotitalousopettaja yritti sopia vahingonkorvauksesta huoltajien kanssa. Sopimisyritykset näkyvät Wilma-viestittelystä. Kotitalousopettaja merkitsi kyseisen oppitunnin kohdalle oppilaille A ja B huono käytös -merkinnän.

Oppilaille A ja B ei ole koulun puolesta määrätty kurinpitorangaistuksia, vaan kotitalousopettaja on yrittänyt opettaa heitä kantamaan vastuuta tekojensa seurauksista. Koululle tulee kustannuksia oppilaiden epäasiallisen käytöksen seurauksena. Vahingonkorvausvaatimuksen tavoitteena on kasvattaa nuoria vastuuseen tekemisistään. Opettajan tehtävänä on käyttää pedagogista harkintaa koulun kasvatustyössä ja valita tilannekohtaisesti asian selvittämistapa.

Perusopetuslaki 35§ sanoo, että oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa. Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle.

Uuden roskakorin hinta on 18 €. Vahingonkorvauslain mukaan molemmat ovat vastuussa yhteisvastuullisesti aiheuttamastaan vahingosta. Oppilaat A ja B rikkoivat koulun järjestyssääntöjä levottomalla tuntikäytöksellään ja aiheuttivat vaaratilanteen kotitalousluokassa. Koulun roskakori oli suhteellisen uusi ja sen hankintahinta hyvin edullinen. Oppilaita A ja B voidaan heidän ikäänsä ja tilanteen vaatimusten (rauhallinen tuntikäyttäytyminen) suhteen vaatia korvaamaan koko roskakori.
Päätöksen perusteena on käytetty vahingonkorvauslakia: Luvut 2,​ 2§; 5,​ 5§ ja 6,​ 2§.
Oppilas on 14-vuotiaana kykenevä ymmärtämään oppitunnin vaatiman käytöksen ja tässä tapauksessa vahingonkorvausvaatimuksen syntymisen.
Hän oli itse aktiivisesti selvittämässä uuden roskakorin hintaa.

Vahingonkorvausvaatimus 9,00 € on sovitettu vastaamaan oppilaan osuutta rikkoontuneesta roskakorista sen kuluttuja-asiakkaan ostohinnasta.
Ruskon kunnalle korvauslaskun laatimisesta ja laskun lähettämisestä aiheutuvia kuluja ei sisälly roskakorin korvaushintaan.

Maunun koulun rehtori teki asiasta viranhaltijapäätöksen.
Viranhaltijapäätös ei olisi asiassa ollut välttämätön, mutta se palvelee oppilaan huoltajaa antamalla mahdollisuuden vahingonkorvauspäätöksen maksuttomaan uudelleenarviointiin kunnassa. Alkuperäisessä viranhaltijapäätöksessä oli väärä oikaisuvaatimusosoite, mutta asia korjattiin lähettämällä korjattu päätös.

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Maunun koulun säännöt perustuvat perusopetuslakiin ja niiden tavoitteena on taata kaikille turvallinen ja häiriötön opiskeluympäristö (POL 13.6.2003 29§). Perusopetuslain mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. (POL 11.3.2022/163 35§)  

 

Järjestyssääntöjen tavoitteet 

Säännöt ovat välttämättömiä suuren joukon käsittävän yhteisön toiminnalle. Koulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata päivittäisen työn rauhallinen sujuminen sekä kouluyhteisön jäsenten viihtyvyys ja turvallisuus. Säännöt asettavat jäsenille velvollisuuksia, mutta takaavat samalla oikeuksia. Säännöt sovitaan yhteisesti ja ne totuttavat jäsenet vastuuseen. Järjestyssäännöt koskevat kouluaikaa. Kouluaikaa on kaikki koulun järjestämä toiminta. 

 

Oppilaan oikeudet: 

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta turvallisessa ympäristössä jokaisena koulupäivänä. 

Tästä seuraa oppilaalle seuraavat velvollisuudet: 

1. Oppilas saapuu oppitunnille ajoissa varustautuneena asianmukaisin välinein ja asustein. 

2. Opetusta ja oppimista häiritsevien laitteiden käyttö on kiellettyä. Ruokalassa puhelimen häiritsevä käyttö on kiellettyä. 

3. Oppilas käyttäytyy asiallisesti, rauhallisesti ja ystävällisesti muita kohtaan. Kaikenlainen kiusanteko ja kiusaaminen on kielletty. 

4. Oppilaan tulee kunnioittaa toisen koskemattomuutta. Leikkitappelut on kielletty. 

5. Oppilas huolehtii ympäristön siisteydestä. 

6. Päihteiden ja tupakkatuotteiden hallussapito ja käyttö kouluaikana on kiellettyä. 

7. Oppitunneilla makeisten ja vastaavien nauttiminen on kiellettyä. 

8. Välitunnille mennään viivytyksettä. 

9. Oppilas ei saa poistua koulualueelta ilman asianmukaista lupaa. 

Sääntöjen rikkomisesta seuraa asianmukainen rangaistus. Jälki-istunnot suoritetaan joka toinen tiistai klo 14.15 alkaen. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee vastineen tietoonsa saatetuksi.
Lautakunta ei muuta viranhaltijapäätöksessä esitettyä päätöksen sisältöä.
Vahingonkorvauslain mukaan oppilaat ovat vastuussa yhteisvastuullisesti aiheuttamastaan vahingosta.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Samalla lautakunta toteaa, että se poistaa esittelytekstistä virheellisesti kirjatun kohdan:
" koska huoltaja pyysi sitä hallintojohtajalle osoittamassaan sähköpostissa.
Hallintojohtaja välitti pyynnön Maunun koulun rehtorille, joka teki päätöksen. "