Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 14.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Vastine valtuustoaloitteeseen koskien ruskolaisten 9. luokkalaisten sijoittumisesta jatko-opintoihin

RUSDno-2023-634

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon valtuuston kokouksessa esitettiin 23.10.2023 kokoomuksen valtuustoaloite koskien selvityksen laatimista ruskolaisten 9. luokkalaisten sijoittumisesta jatko-opintoihin. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 31.10.2023 lähettää aloitteen opetus-​ ja varhaiskasvatuslautakunnan valmisteltavaksi.
Vastine on tehty yhteistyössä johtavan rehtorin ja Maunun koulun rehtorin kanssa.

Ruskolla lukioon jatkavien poikien määrä poikkeaa useina vuosina selvästi koko Suomen tilanteesta.
Sen sijaan Ruskon tilanne ei merkittävästi poikkea vastaavien ympäristökuntien tilanteesta (Mynämäki, Nousiainen). Maskussa tilanne on ollut hieman tasaisempi, johon vaikuttanee ainakin kunnan suurempi koko.
Peruskoulun päättäviä on määrällisesti ollut Ruskolla viime vuosina melko vähän. Vuonna 2023 peruskoulun päättäviä poikia oli 51, vuonna 2022 24 poikaa ja vuonna 2021 26 poikaa. Tällaisissa luvuissa pienetkin yksilölliset erot vaikuttavat paljon ja prosentteina näyttäytyvät isoina heittoina.
Suomessa on jatkokoulutukseen sijoittumisen näkökulmasta hyvin erilaisia kuntia (vrt. Kauniainen, jossa pojista valittiin lukiokoulutukseen lähes 80 prosenttia). Ruskon tilanne vertautuu melko hyvin muihin samaa kokoluokkaa oleviin kuntiin, jotka sijaitsevat alueilla, joissa koulutustarjontaa on runsaasti.

Mahdollisia syitä Ruskon poikien vähäiselle kiinnostukselle lukiokoulutukseen:

o   kaksoistutkintojen ja amk-väyläopintojen suosio ---> Ruskolta ammatilliseen koulutukseen hakeutuu myös hyvän keskiarvon omaavia tavoitteellisia oppilaita, etenkin poikia

o   ”maalaispoikien” toiminnallisuus, kädentaitojen arvostus

o   yrittäjäperheissä tunnutaan kannustavan usein nopeaan siirtymään työelämään

o   sijoitettujen lasten keskimääräistä suurempi määrä

o   lukion puuttuminen omasta kunnasta (kahden vaiheilla harkitsevat saattaisivat helpommin mennä lukioon, jos olisi mahdollista jäädä vielä tuttuihin ympyröihin)

Toimet, joihin perusopetuksessa on ryhdytty:

o   Vuonna 2023 tehtiin lukiovierailu Raision lukioon. Lukiovierailu otetaan 9.-luokkalaisille vuosittaiseksi käytännöksi.

o   Vuosittaisena perinteenä on joulukuussa järjestettävä jatko-opintoilta, joka on tarkoitettu sekä oppilaille että huoltajille. Jokaisena vuotena tilaisuudessa on läsnä jonkun lukion rehtori kertomassa lukio- opiskelusta ja lukiovuosista.

o   Asiasta on keskusteltu opettajakunnan kesken ja tuotu siten esiin tietoisuutta tilanteesta kouluyhteisössä.

o   Opinto-ohjaajat ovat keskustelleet asiasta myös oppilaiden kanssa. Ruskolla nuorten keskuudessa liikkuu mielikuvia lukio-opinnoista hyvin raskaina ja vain erinomaisesti koulussa menestyneille oppilaille sopivana vaihtoehtona. Opinto-ohjaajat ovat pyrkineet kyseenalaistamaan tätä käsitystä.
Opinto-ohjaajat eivät kuitenkaan voi ohjata oppilasta sellaiseen suuntaan, johon hänellä ei ole kiinnostusta tai motivaatiota, vaan oppilaan omia tavoitteita tulee kunnioittaa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi sekä lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Esteellisyys

  • Turo Vuorenhela, Anu Tuominen, Laura Yli-Arvela, Suvi Helenius