Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Hallinto-oikeuden päätös, rikkoutunut roskakori

RUSDno-2024-83

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kuntaan on saapunut 7.2.2024 Turun hallinto-oikeuden päätös (Dnro 31/2024) / Ruskon kunnanhallitus & opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Päätös koskee:
Maunun koulun rehtorin viranhaltijapäätöstä 6.11.2023 , xxx xxx:n maksuosuus rikkoutuneesta roskakorista sekä Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 14.12.2023 päätöstä olla muuttamatta viranhaltijapäätöstä.

Hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan seuraavaa:

-Hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen kunnan velvoittamisesta luovuttamaan vahingonkorvausvaatimuksia  sisältävät asiakirjat ja tiedot vahinkotapahtumien määristä.

-Hallinto-oikeus ei tutki hallintokantelun luonteisia väitteitä.

-Hallinto-oikeus ei tutki xxx xxx:n vahingonkorvausvelvollisuutta koskevaa valitusperustetta.

-Hallinto-oikeus ei tutki kärsimyskorvausvaatimusta.

-Hallinto-oikeus on muilta osin tutkinut valituksen ja hylkää sen.

-Hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen rehtorin viranhaltijapäätöksen 6.11.2023 täytäntöönpanon kieltämisestä.

-Hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen kulujen korvaamisesta.

Vahingonkorvausvelvollisuus:
Vahingonkorvausta koskeva riita on yksityisoikeudellinen riita-asia, joka kuuluu yleisen tuomioistuimen toimivaltaan. Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei siten kuulu ratkaista sitä, onko xxx xxx yksityisoikeudellisten säännösten nojalla velvollinen korvaamaan roskakorin hajoamisesta aiheutuneen vahingon.
Valituksessa valitusperusteina esitetyt perustelut sille, miksi xxx xxx ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa tai miksi kunnan käsitys vahingonkorvausvelvollisuudesta ja vahinkoon johtaneista tapahtumista on virheellinen, eivät ole kuntalain 135 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeuden alaan kuuluvia valitusperusteita, eivätkä ne voi tulla tutkittaviksi hallintolainkäytön järjestyksessä hallinto-oikeudessa.

Tutkituilta osin:
Rehtorin ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, rehtori ja lautakunta eivät ole ylittäneet toimivaltaansa eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia.

Täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimus:
Asiassa annettu hallinto-oikeuden ratkaisu huomioon ottaen rehtorin viranhaltijapäätöksen 6.11.2023 täytäntöönpanon kieltäminen ei ole tarpeen.

Kulujen korvaamista koskeva vaatimus:
Hallintolain 64 §:n 1 momentin mukaan hallintoasiassa kukin vastaa omista kuluistaan. Vaatimus asian käsittelystä kunnassa mahdollisesti aiheutuneiden kulujen korvaamisesta on näin ollen hylättävä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee hallinto-oikeuden päätöksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen

Liitteet

Oheismateriaali