Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Perusopetuksen henkilöstökulujen ylitys

RUSDno-2024-75

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Perusopetuksen henkilöstön palkkamenot vuonna 2023 olivat 399796 € talousarviossa esitettyä suuremmat.
Valtuusto myönsi henkilöstökulujen ylitykseen vuodelle 2023 255000 €.

Henkilöstökulujen kokonaisylitystä selittää omalta osaltaan uuden erityisopettajan sekä neljän oppilaan henkilökohtaisten ohjaajien palkkaus 1.8.2023 alkaen.
Heidän palkkamäärärahaansa ei ta2023 laadinnan yhteydessä henkilöstökehyksessä oltu huomioitu.
Sijaisten suuri määrä vuoden 2023 aikana lisäsi palkkamenoja huomattavasti.
Kesän 2023 palkankorotusten suuruusluokkaa (n.170000€) ei kokonaisuudessa myöskään osattu huomioida talousarvion 2023 laadintavaiheessa.
Ns. lomapalkkavelka tilinpäätöstä valmisteltaessa on perusopetuksen osalta 34913€. Tämä summa realisoituu tilinpäätöksessä, mutta ei näy talousarvion laadintavaiheessa.

Valtuuston myöntämän lisämäärärahan jälkeen henkilöstökulut ovat edelleen 144796 € yli talousarvion.
Tätä summaa selittää se, että vuoden lopussa kotikuntakorvauslaskutuksen yhteydessä tiettyjen oppilaiden ohjaajien palkkamenot laskutetaan sijoittavilta kunnilta takaisin.
Summa on suuruudeltaan 110470 €.
Valtuuston myöntämän lisämäärärahan ja sijoitettujen oppilaiden ohjaajakorvausten maksamisen jälkeen erotukseksi jää 34326€.
Kyseinen summa selityy aiemmin mainitun ns. lomapalkkavelan siirtämisellä tilinpäätökseen.

Joidenkin hankkeiden vaikutus jakautuu myös vuodelle 2024 ja 2025 ja tämän vuoksi vuoden 2023 hanketulot ovat tilinpäätöksessä talousarviossa arvioitua pienemmät.

Kasvaneita menoja kompensoidaan osittain myös lisääntyneillä tuloilla. Ruskon keskusta-alueen Hiidenpadan iltapäiväkerhon lapsimäärä on ollut huomattavan suuri. Ohjaajia on pitänyt palkata lisää, mutta perheiden maksutulot ovat noin 20000€ suuremmat kuin talousarviossa arvioitiin ja se kompensoi henkilöstömenojen kasvua. Kotikuntakorvaustulot ovat 7700€ arvioitua suuremmat.

Perusopetuksen toimintakate on 96,7%

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

ESittelijä toi kokoukseen uutta tietoa lisämäärärahan tarpeesta ja siihen vaikuttavista seikoista. Esittelytekstiä muutetaan seuraavasti kahden viimeisen kappaleen osalta:

Joidenkin hankkeiden vaikutus jakautuu myös vuodelle 2024 ja 2025 ja tämän vuoksi vuoden 2023 hanketulot ovat tilinpäätöksessä talousarviossa arvioitua pienemmät.

Kasvaneita menoja kompensoidaan osittain myös lisääntyneillä tuloilla. Ruskon keskusta-alueen Hiidenpadan iltapäiväkerhon lapsimäärä on ollut huomattavan suuri. Ohjaajia on pitänyt palkata lisää, mutta perheiden maksutulot ovat noin 20000€ suuremmat kuin talousarviossa arvioitiin ja se kompensoi henkilöstömenojen kasvua. Kotikuntakorvaustulot ovat 7700€ arvioitua suuremmat.

Perusopetuksen toimintakate on 96,7%

Päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy henkilöstökulujen ylityksen selvityksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.