Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Oikaisuvaatimus Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunan päätöksestä , 23.3.2021 § 25

RUS-2021-375

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Lautakunnan kokouksessa 17.2.2021 §14 esitettiin ratkaisumalli oppilaiden sijoittumiselle kanta-Ruskon alakouluissa lukuvuoteen 2024-2025 asti. Tässä ratkaisumallissa hyödynnettiin kaikkia Merttelän, Hiidenvainion ja Kirkonkylän koulun tiloja.
Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseensa.
Lautakunta antoi samalla johtavalle rehtorille tehtäväksi valmistella vaihtoehtoinen ratkaisu, jossa Merttelän koulussa ei aloita oma 1.luokka jokaisena lukuvuotena lukuvuoden 2021-2022 jälkeen.
Lukuvuoden 2021-2022 jälkeen Maunun koulun tilat ovat peruskorjattu ja laajennettu.
Yläkoulun oppilasmäärä ei kasva yläkoulussa heti remontin valmistumisen jälkeen niin suureksi, etteivätkö lukuvuoden 2022-2023 ja 2023-2024 aikana alakoulun oppilaat voisi käyttää yhtä Maunun koulun luokkatilaa tilanteen niin vaatiessa.

Vaihtoehtoinen ratkaisutapa esitettiin lautakunnan kokouksessa 23.3.2021 §25.
Opetus-ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kyseisessä kokouksessa, että lukuvuonna 2022-2023 Merttelän koulussa ei aloita oma 1.lk vaan Hiidenvainion kouluun sijoittuu kolme 1.luokkaa. 
Hiidenvainion ja Kirkonkylän koulun tilaratkaisut mahdollistavat tämän järjestelyn.
Lisäksi lautakunta päätti, että yhdysluokkia muodostettaessa toimitaan niin, että kolmen vuosiluokka-asteen yhdysluokkaratkaisua ei järjestetä. Tämä tarkoittaa sitä, että lukuvuoden 2020-2021 Merttelän koulun neljännen luokan oppilaat siirtyvät lukuvuodeksi 2022-2023 Kirkonkylän kouluun kuudesluokkalaisiksi.


Ruskon kuntaan on saapunut 19.4.2021 Merttelän alakoulun vanhempaintoimikunnan toimittama oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus sisältää erillisellä liitteellä 35 yksityishenkilön nimeä sisältävän luettelon.
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan tarkka kuvaus siitä, miten oppilaat tullaan sijoittamaan eri kouluille sekä tiedoksi ryhmäkoot myös lukuvuosina 2023-2024 ja 2024-2025.
Oikaisuvaatimuksessa esitetään viisi keskeistä asiaa, joihin asian esittelijä tuo seuraavassa selvitystä:

Lautakunnan maaliskuun kokouksen §25 sisältö perustui lautakunnan toiveeseen selvittää koulutyön aloittamisen vaihtoehtoinen ratkaisu kanta-Ruskolla lukuvuonna 2022-2023.
Lautakunnan päätös perustuu lasten sijoittumiseen Ruskolla ja siihen, että Maunun koulun peruskorjaus ja laajennusvaihe on ohi. Jo aiemmin on lautakunnalle tuotu tiedoksi, että Merttelän koulun ns. perinteiseltä alueelta tulee kouluun viisi oppilasta lv 2022-2023.
Lautakunta huomioi päätöksessään sen, että valtaosa oppilaista asuu lähempää Hiidenvainion koulua kuin Merttelän koulua. Jokainen 1. luokka tarvitsee oman opetustilan ja lukuvuonna 2022-2023 se voidaan osoittaa Hiidenvainion koulusta. Lukuvuonna 2021-2022 se ei ole mahdollista Maunun koulun väistötilatarpeen vuoksi..

Kun lautakunta päätti, että yhdysluokkia muodostettaessa toimitaan niin, että kolmen vuosiluokka-asteen yhdysluokkaratkaisua ei järjestetä, lautakunta huomioi lukuvuoden 2020-2021 kokemukset. Nykyisessä koulumaailmassa oppilaan saama pedagoginen tuki ei toteudu riittävällä tavalla, kun luokassa on kolmelta eri vuosiluokalta oppilaita ja kokonaisoppilasmäärä on yli 20.
Kun lukuvuoden 2020-2021 Merttelän koulun neljännen luokan oppilaat siirtyvät lukuvuodeksi 2022-2023 Kirkonkylän kouluun kuudesluokkalaisiksi, he saavat opetusta, joka kohdistuu omalle vuosiluokalle kokoaikaisesti.
Lisäksi he tutustuvat 6.luokkalaisina omiin tuleviin luokkakavereihinsa. Kaikki Merttelästä siirtyvät oppilaat siirtyvät samalle luokalle.

Maunun koulun rehtorin kanssa on keskusteltu yläkoulun luokkatilan käytöstä alakoululaisten opetustilana.
On mahdollista, että lv 2022-2023 ja 2023-2024 yksi Kirkonkylän koulun 6. luokka voi käyttää yhtä Maunun koulun luokkatilaa tilanteen niin vaatiessa.
Lukuvuoden 2020-2021 3.luokkalaisten siirtyessä Maunun kouluun syksyllä 2024 Maunun koulu tarvitsee tilat omaan käyttöönsä.

Iltapäiväkerhotoimintaa on järjestetty Merttelän koulussa lukuvuonna 2020-2021. Toiminta toteutui koronapandemiasta johtuneista syistä.
Lukuvuonna 2021-2022 toiminta jatkuu, koska Merttelässä on 1. ja 2. luokkalaisia määrällisesti toimintaan ohjaava määrä.
Aikaisempina lukuvuosina Merttelän oppilaat on aina kuljetettu Hiidenvainion koulun IP-kerhoon.
Näin voidaan toimia myös Maunun koulun väistötilaratkaisuvuoden jälkeen tilanteen niin vaatiessa.
Hiidenvainion tilaratkaisut mahdollistavat asian lukuvuodesta 2022-2023 alkaen.

Nykyiset Merttelän koulun oppilaat voivat hyödyntää jokaisella vuosiluokalla luonto- ja liikuntapainotteista opetustapaa.
Tulevien vuosien lapsi- ja oppilassijoittumisesta Ruskon kunnassa tehdään päiväkoti- ja kouluverkkoselvitystä lukuvuoden 2021-2022 kuluessa.
Tämän selvityksen tavoitteena on tuoda kuntalaisille tietoon pitkän aikavälin selvitys siitä, miten ja missä varhaiskasvatusta ja perusopetusta Ruskon kunnassa järjestetään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee oikaisuvaatimuksen tietoonsa saatetuksi.
Lautakunta päättää antaa yllä olevan esittelytekstin vastineeksi oikaisuvaatimukseen.
 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi oikaisuvaatimuksen tietoonsa saatetuksi. Samalla lautakunta otti huomioon, että liitteenä oleva 35 yksityishenkilön nimiluettelo ei sisällä kyseisten henkilöiden omakohtaisia allekirjoituksia.

Liitteet

Oheismateriaali