Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Oppivelvollisuuden laajeneminen 1.8.2021 alkaen sekä kunnan valvonta- ja ohjausvastuun organisointi oppivelvollisuuden pidentyessä

RUSDno-2021-221

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

 

Laajennettu oppivelvollisuus astuu voimaan vuonna 2021. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet).
Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). 
Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen.
Sen johdosta perusopetuksessa opinto-ohjauksen velvoitteet ja työmäärä lisääntyvät.

Ruskolla on päätettävä, kenen toimivaltaan kuuluu oppivelvollisuuslain 14 § mukaisessa tilanteessa ja kahden kuukauden aikaikkunassa se, kun oppivelvollisen asuinkunnalle on tehty oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu ilmoitus vailla opiskelupaikkaa olevasta tai opintonsa keskeyttäneestä oppivelvollisesta.
Lisäksi tulee päättää, kuka viranhaltija tai toimielin selvittää nuoren kokonaistilanteen, ohjaa hänet soveltuvaan koulutukseen ja viimesijaisesti määrää/osoittaa lain 15 § mukaisesti nuorelle opiskelupaikan, johon hänen on mentävä oppivelvollisuuttaan suorittamaan.

Ruskon kunnan hallintosääntöä on päivitettävä 1.8.2021 alkaen vastaamaan muuttuvan lainsäädännön vaatimuksia.

OKM:n suosituskirje 22.2. muistuttaa siitä, että ”oppivelvollisuuslain 14 §:ssä säädetty oppivelvollisen asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu ei kuulu nuorisolain mukaisiin etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviin. Etsivä nuorisotyöntekijä voi olla mukana ohjaamassa nuorta hänelle soveltuvaan koulutukseen tai muihin tarvittaviin palveluihin, kunhan nuorisolakia kaikilta osin noudatetaan. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivään nuorisotyöhön ei liity nuorelle pakkoa tai velvollisuutta.”

Maunun koulun rehtori ja opinto-ohjaaja ovat kokouksessa kertomassa Ruskon kunnan tämän hetken tilanteesta ja asiaan liittyvistä muutoksista.

Ehdotus

Esittelijä

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitse asian tiedoksi ja lähettää sen kunnanhallitukselle jatkokäsittelyä varten.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Oppivelvollisuuslain aiheuttamat vaikutukset hallintosääntöön 1.8.2021 alkaen

Oppivelvollisuuslaissa ei määritellä, mikä taho asuinkunnassa vastaa oppivelvollisuuslaissa tarkoitetuista ohjaus- ja valvontatehtävistä. Kukin kunta päättää itse, miten ohjaus ja valvonta kunnassa järjestetään, samoin kuin päätösvallan delegoinnista lain edellyttämissä tehtävissä, joissa tulee tarvittaessa tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä.
Ruskolla ohjaus- ja valvontavastuu osoitetaan yläkoulun opinto-ohjaajille ja opetustoimen johtavalle viranhaltijalle 

Oppivelvollisuuslain 15 §:n mukaiset päätökset opiskelupaikan osoittamisesta on asuinkunnassa tehtävä kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta. Kuntaliiton lakimiehen tulkinta on, että oppivelvollisuuslain 15 § mukainen päätös opiskelupaikan osoittamisesta/määräämisestä ei ole päätös, joka olisi ns. hallintopakkopäätös, jonka tekemiseen tarvittaisiin monijäsenistä toimielintä. Käytännön syistä em. päätösten tekemisen toimivalta onkin perusteltua määrätä jonkun viranhaltijan tehtäviin.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Ruskon kunnan hallintosääntöön tehdään 1.8.2021 alkaen seuraavat lisäykset:

§25, johtava rehtori päättää:

6. oppivelvollisen oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä määräajaksi, mikäli oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksenjärjestäjän opiskelija

7. oppivelvollisuuslain 15 §:n mukaisesta opiskelupaikan osoittamisesta

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.