Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ruskon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pitkän tähtäimen suunnitteluun liittyvät valtuustoaloitteet

RUSDno-2021-370

Valmistelija

 • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
 • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon demarit on jättänyt 26.4.2021 valtuustoaloitteen koskien Ruskon kunnan koulu- ja varhaiskasvatusverkon pitkän aikavälin suunnitelmaa. Aloitteessa esitetään, että Ruskolla laaditaan koulu- ja varhaiskasvatusverkosta kymmenen vuoden suunnitelma, joka ulottuu 2030-luvulle ja että suunnitelman laatimiseen tulee kaikkien hallintokuntien lisäksi osallistaa myös kuntalaiset.

Ruskon Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt 26.4.2021 valtuustoaloitteen koskien Merttelän koulun käytön selkeyttämistä. Valtuustoaloitteessa pyydetään mahdollisimman pikaista selvitystä erilaisista kustannustehokkaista mahdollisuuksista muuttaa Merttelän koulun tilojen käyttöä selkeämmäksi ja jatkuvammaksi.

Valtuustoaloitteet ovat toisistaan riippumattomia. Aloitteet käsitellään yhtä aikaa, koska varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarjoamien palveluiden kysynnän ja tarjonnan tasapainon osalta on asiaa katsottava kokonaisuutena, ei vain yksittäisten päiväkoti- tai kouluyksiköiden kannalta. Ruskon asukasmäärän kehitys on hienoisessa kasvussa ja palveluiden tarjonnassa on huomioitava myös alueellinen kehitys kunnan sisällä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
 • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää:

 1. Ruskon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon selvitys- ja suunnitelmatyöhön hankitaan kunnan ulkopuolelta henkilö tai yritys koordinoimaan työtä. Varhaiskasvatusjohtaja ja johtava rehtori valmistelevat virkatyönään tarjouspyynnön, jonka perusteella opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tekee valinnan selvityksen ja suunnitelman koordinoijasta syksyllä 2021. Mahdolliset vaikutukset kuluvan vuoden talousarvioon selvitetään tarjouspyynnön yhteydessä ja ne viedään tarvittaessa kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksentekoon syksyllä 2021.
 2. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pitkän tähtäimen suunnitelman laatimiseen kootaan työryhmä, jossa ulkopuolisen koordinoijan lisäksi on edustaja/edustajia seuraavilta tahoilta:
  • johtavat viranhaltijat eri toimialoilta
   • varhaiskasvatusjohtaja ja perusopetuksen johtaja
   • hyvinvointijohtaja tai hänen valtuuttama hyvinvointitoimialan edustaja
   • tekninen johtaja tai hänen valtuuttama teknisen toimialan edustaja
  • opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan edustaja/ edustajia, lautakunta päättää edustajan/edustajat syksyllä 2021
  • varhaiskasvatuksen huoltajien edustaja ja perusopetuksen huoltajien edustaja, valitaan syksyllä 2021 vapaaehtoisista esimerkiksi vanhempaintoimikuntien toimesta
  • kuntalaisten edustajat, jotka kunnanvaltuusto valitsee kunnanvaltuutettujen joukosta
  • muiden tahojen edustajia tarpeen mukaisesti työskentelyn aikana, esimeriksi 3. sektorin edustajia
 3. Valtuustoaloitteiden vaatimassa selvitystyössä hyödynnetään seuraavia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa laadittuja selvityksiä:
  • Ruskon varhaiskasvatuksen selvitys, jonka on laatinut Vertikal Oy keväällä 2020 ja jota on päivitetty elokuussa 2020.
  • Ruskon perusopetuksen palveluverkkoselvitys, jonka on laatinut Mika Rantanen syksyllä 2020.
  • Ruskon perusopetuksen palveluverkkoselvitykseen liittyvät oppilas-, huoltaja- ja opettajakyselyt, jotka on toteutettu keväällä 2021.
 4. Lasten, huoltajien sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijöiden osallisuus selvitystyössä ja pitkän tähtäimen suunnitelman laatimisessa varmistetaan esimerkiksi kyselyiden ja kuulemistilaisuuksien avulla

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Lisäksi lautakunta totesi yksimielisesti, että osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pitkän tähtäimen suunnittelua tulee selvittää nykyisten hallinnon rakenteiden tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus.

Ruskolla perusopetuksen noin 800 oppilasta kohden on neljä rehtorin tehtäviä hoitavaa virkamiestä, mutta ei yhtään kokoaikaista toimialajohtajaa, joka pystyisi kohdentamaan koko työaikansa hallinnollisiin tehtäviin ja toiminnan suunnitteluun. Tulee selvittää, olisiko mahdollista siirtyä kahden rehtorin, yhden virka-apulaisrehtorin ja yhden kokoaikaisen toimialajohtajan organisaatioon.

Varhaiskasvatuksessa osa päiväkodeista on lähekkäin olevia pieniä yksiköitä, joissa kussakin on oma päiväkodinjohtajansa ja erillinen henkilökuntansa. Osa päiväkodinjohtajista työskentelee hallinnollisten tehtäviensä lisäksi lapsiryhmässä. Pitkän tähtäimen suunnittelussa tulee selvittää, onko tämä tarkoituksenmukainen ja tehokas toimintatapa.