Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Ruskon kunnan koulukuljetusten järjestäminen lukuvuonna 2021-2022

RUSDno-2021-317

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan koulukuljetuksista tuleville lukuvuosille on päätetty kunnanhallituksen kokouksessa 3.6.2019, §118.
Kunnanhallitus on hyväksynyt, että kunnan koulukuljetukset kilpailutetaan osana fölikuljetuksia.
Uusi sopimuskausi alkaa 1.8.2021 ja päättyy 30.6.2027.
Lisäksi sopimukseen kuuluu tilaajan optio, jonka pituus on enintään kolme vuotta.
Kustannusvaikutuksiltaan sopimushinta on tällä hetkellä 306000€/vuosi. Hinta on noin 10000€ nykyistä sopimusta alhaisempi.

Kunnan koulukuljetusreitit lukuvuoden 21-22 aikana noudattavat pääpiirteittäin tällä hetkellä voimassa olevia reittejä ja aikatauluja.
Kuljetukset järjestetään jatkossa kolmella 16-19 paikkaisella sekä yhdellä 50-paikkaisella bussilla.
Kaikki koulukuljetusoppilaat käyttävät jatkossa fölikorttia:
jos oppilas kuuluu kunnan kuljetusedun piiriin, kunta järjestää hänelle kortin,
jos oppilas ei kuulu kuljetusedun piiriin, mutta osallistuu kunnan järjestämään koulukuljetukseen, hän hankkii korttinsa itse.
Yhä useammalla oppilaalla on mahdollisuus käyttää kunnan tarjoamaa koulukuljetuspalvelua niin ala- kuin yläkoulussa.
Perusopetuslain mielessä vaarallisiksi luokitelluissa tieosuuksien arvioinnissa käytetään soveltaen hyväksi koululiituohjelmaa. Koululiitu-ohjelman uusimmat päivitykset ovat esillä kokouksessa ja niihin perustuvat kuljetusreitit esitetään osana kokousmateriaalia päätettäessä kunnan koulukuljetusperusteita lukuvuodelle 2021-2022.
Koululiitu- ohjelman luokitusarvomateriaali sisältää kartan, johon kaikki tierekisterin arvot eivät ole vielä päivittyneet. Esimerkiksi pyörätie Kaharintien ja Hujalantien liikenneympyrästä Turun suuntaan ei ole rekisteröitynyt järjestelmään. Siksi luokitusarvon värikoodi (musta) ei anna oikeaa kuvaa tien luokituksesta. Vastaava pyörätien puuttuminen on Ruskon ja Vahdon välillä.

Varhaiskasvatusjohtaja on ehdottanut, että esiopetusoppilaiden kuljetukset järjestetään samoin perustein kuin ensimmäisen luokan oppilaiden koulukuljetukset osana koulukuljetuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää Ruskon kunnan koulukuljetusperusteet lukuvuodeksi 2021–2022 soveltaen Koululiitu- ohjelman uusinta päivitystä.
Koulukuljetusperusteita päätettäessä huomioidaan sekä kevään 2020 että kevään 2021 normaalia vähäisemmät liikennemäärät osalla koulukuljetusreiteistä. Koululiitu- ohjelman raja-arvoja tulkittaessa tämä asia huomioidaan reittien riskiarvoja päätettäessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.