Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Aloite opettajien digipedagogiikkaa päivittävästä koulutuksesta

RUSDno-2021-573

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon nuorisovaltuusto on lähettänyt kuntaan aloitteen, jossa tuodaan esille huoli liittyen opettajien digipedagogiikan tasoon.
Aloitteessa toivotaan sekä eri ohjelmistojen että eri laitteiden mahdollisimman sujuvaa käyttöä ja siten mahdollistetaan oppilaille hyvä opetuksen taso myös digiasiat huomioiden.
Aloitteessa tuodaan esille, että ohjelmistojen sujuva käyttö tarjoaa nuorille monimuotoisempaa opetusta ja enemmän mahdollisuuksia interaktiivisempaan opetukseen.
Edelleen todetaan,  että perhekeskeisessä kunnassa nuorten hyvinvointi ja koulutus on tärkeä osa-alue.
Opetuksen laatu kuitenkin kärsii, mikäli tietoteknisiin haasteisiin kuluu liikaa aikaa.
Ruskon nuorisovaltuusto esittää digipedagogisten taitojen koulutusta vuosittain digitaitojen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Aloitteen esittämisen jälkeen Ruskon perusopetuksen hallinnon henkilöt kutsuivat nuorisovaltuuston puheenjohtajan keskustelutilaisuuteen.
Kuntaa edustivat perusopetuksen IT- koordinaattori, yläkoulun rehtori, matemaattisten aineiden lehtori ja johtava rehtori.
Keskustelussa tuotiin esiin seuraavia asioita: opettajien perustaitoja on hyvä vahvistaa koskien AV-  ja esitystekniikkaa sekä peruspalveluiden kuten Microsoftin ja Googlen Edu-palvelujen käyttöä.

Toimenpiteeksi päätettiin:

IT-koordinaattori ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja tapaavat tavoitteena määrittää opettajien perustaidot.

Vahvistetaan opettajille suunnattua koulutusmateriaalia Opentunnissa

Tarkastellaan luokkakohtaisia oppilaan teknologiataitoja ja päivitetään niitä tarvittaessa.
Määritetään prosessi, jolla varmistetaan opettajien riittävä taitotaso taitojen opettamiseen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi.
Lisäksi lautakunta hyväksyy perusopetuksessa toteutettavat toimenpiteet.
 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi aloitteen tietoonsa saatetuksi.

Anu Tuomisen kokouksessa tekemän ehdotuksen mukaisesti lautakunta päätti pyytää perusopetukselta lisäselvityksenä kartoituksen siitä, mitä digihaasteet pitävät sisällään. Tuomisen ehdotusta kannattivat Turo Vuorenhela, Pauli Korgan, Laura Yli-Arvela ja Anna Huttunen.

Valmistelija

 • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

 

Nuorissovaltuuston puheenjohtaja,Maunun koulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja sekä perusopetuksen digitalisaation koordinaattori
tapasivat 6.10.2021.

Nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan hallituksen mielestä Ruskon opettajien digitaitojen yleistaso on hyvä ja opettajille on monipuolisia taitoja. Arjen peruskäyttö on sujuvaa, opettaminen ja oppiminen digitaalisissa ympäristöissä toimii pääosin sujuvasti. Opettajat käyttävät monipuolisesti digitaalisia palveluja opettamisessa ja opetuksessa käytetään sopivasti digitaalisia välineitä myös oppimisessa. Muutamien viimeisten vuosien aikana digitaidot ovat ehkä kasvaneet aiempaa nopeammin

Tiivistettynä yhteenveto nykytilasta:

 • Opettajilla digitaalisten palvelujen käyttö sujuu arjessa hyvin
 • Opettajat osaavat käyttää perustyökaluja, kuten esitystekniikkaa ja Wilmaa
 • Opettajat hallitsevat riittävästi digitaalisia oppimisympäristöjä, esimerkkinä oppimateriaalikustantajien digitaaliset oppimisympäristöt ja  O365 (Microsoft) ja GWE (Google) palveluja sujuvasti.
 • Opettajat osaavat yleisesti luoda digitaalisia tehtäviä palautuskanavineen sekä kustantajien ympäristöihin että Teamsiin ja Classroomiin
 • Opettaja osaavat auttaa oppilaita sähköisten palvelujen käytössä

 

Ajatuksia jatkokehittämiselle:

 • Uusien ohjelmistojen käyttöönotossa tulee kiinnittää paremmin huomiota myös opettajien koulutukseen
 • Oppilaiden laiteongelmiin pitää tarjota riittävästi säännöllistä tukea. Opettajat eivät voi toimia tukena, vaan tuki pitää järjestää muilla resursseilla. Keinoksi suunniteltiin tietohallinnon koulutoimeen keskittyvän tukihenkilön säännöllisiä tukiaikoja kaikissa kouluissa ja malli otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti.
 • Muutamia esitystekniikkaan liittyviä oppimisen kannalta tärkeitä seikkoja tullaan opettajille korostamaan lähiaikoina
 • Oppilaan jatko-opintojen kannalta tärkeitä digitaitoja tulee vahvistaa. Esimerkkinä taidoista mainittiin tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, geogebra ja koodaus. Oppilaskunnalle ja nuorisovaltuustolle esiteltiin Ruskolla tänä vuonna käyttöönotettava vuosiluokkiin sidottu oppilaiden teknologiataitopolku, jolla pyritään takaamaan tasavertainen mahdollisuus digitaitojen oppimiseen. Lukuvuosikohtaisia taitokuvauksia on jatkossa tarkoitus tiiviimmin tehdä yhdessä oppilaskunnan ja nuorisovaltuuston kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi toimenpiteet Ruskon perusopetuksessa nuorisovaltuuston aloitteen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.