Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Esiopetuspaikat Ruskolla lukuvuonna 2022-2023

RUSDno-2021-608

Valmistelija

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Perusopetuslain 628/1998 mukaisesti kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville 26 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille lapsille, jotka tämän lain 27 §:n nojalla aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin.  Kunta voi järjestää palvelut itse tai hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti.

Esiopetuksen järjestäjää velvoittavat perusopetuslain esiopetusta koskevat säännökset. Lisäksi varhaiskasvatuksessa annettavaan esiopetukseen sovelletaan perusopetuslain lisäksi varhaiskasvatuslakia ja siihen liittyviä säännöksiä.

Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 17.5.2017 § 52 esiopetuksen järjestämistä Ruskon kunnan alueella koskevista säännöistä ja periaatteista. Ruskolla esiopetusta voi kunnan lisäksi järjestää kunnan alueella toimivat yksityiset päiväkodit, jotka opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt esiopetuksen järjestämispaikaksi tai kunta voi järjestää esiopetuksen myös ostamalla palvelun muualla kuin Ruskon kunnan alueella toimivalta julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Ruskon kunnan alueella toimivalta yksityisen palveluntuottajan esiopetukselta edellytetään:

  • perusopetuslain esiopetusta koskevien säännösten ja varhaiskasvatuslakiin ja siihen liittyvien säännösten noudattamista
  • esiopetuksessa tulee noudattaa Opetushallituksen valtakunnallisia Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita sekä Ruskon kunnan Esiopetussuunnitelmaa
  • yksityisen palveluntuottajan järjestämä esiopetuksen tulee noudattaa kunnan järjestämän esiopetuksen järjestämisaikoja
  • oppilaalle maksuttomaan esiopetukseen sisältyy opetus, opetusmateriaali, ateria, tapaturmien hoito ja oppilashuollolliset palvelut
  • yksityisen palveluntuottajan tulee vakuuttaa lapset esiopetuksen osalta
  • yksityisen opetuksen ostohinnasta päätetään toimintakausittain
  • yksityisessä päivähoidossa olevien lasten esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvitseman päivähoidon osalta tuottaja perii asiakkaalta itse määrittelemänsä maksun

Ruskolla toimiva yksityinen päiväkoti Norlandia Apila on antanut syyskuussa 2021 selvityksensä, jonka mukaan esiopetuksen antamiselle määritellyt edellä kuvatut ehdot täyttyvät siellä lukuvuonna 2022-2023.

Lukuvuonna 2022-2022 Ruskolla on tämän hetken väestötiedon mukaan 87 esiopetusikäistä lasta, joista 24 Vahdon kunnan osassa.

Vaikutukset lapsiin ja perheisiin: Varhaiskasvatusjohtaja on kuullut niitä vuonna 2016 syntyneiden lasten huoltajia, joiden lapset ovat tällä hetkellä Satumetsän ja Karhukallion päiväkodeissa. Suurin osa näistä huoltajista on ilmoittanut lapsensa esiopetuspaikan osalta ensisijaiseksi toiveekseen Hiidenvainion päiväkodin mutta osa on myös nimennyt nykyisen päiväkodin ensisijaiseksi toiveekseen. Myös vuorohoitoa tarvitsevien vuonna 2016 syntyneiden lasten huoltajia on kuultu ja heidän toiveenaan on se, että lapsen hoitopaikan ei tule vaihtua kesken päivää.

Päätösehdotuksen valmistelussa ovat olleet mukana kunnallisten päiväkotien johtajat. Lisäksi yksityisen päiväkodin edustajaa on myös kuultu asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että lukuvuonna 2022-2023 esiopetus järjestetään seuraavasti:

a) Esiopetusryhmässä tulee olla vähintään 14 lasta. Varhaiskasvatusjohtaja voi erityisin pedagogisin perusteluin hyväksyä tätä pienemmän ryhmäkoon, jos esiopetusryhmässä ilmenevät lasten tuen tarpeet niin vaativat.

b) Vahdon kunnan osan lasten esiopetus järjestetään Laukolan päiväkodissa.

c) Ruskon keskustaajamassa esiopetus järjestetään ensisijaisesti Hiidenvainion päiväkodissa.

d) Esiopetus voidaan järjestää Karhukallion päiväkodissa, Satumetsän päiväkodissa sekä yksityisessä Norlandia Apilassa, mikäli esiopetusryhmässä on vähintään 14 lasta. Jos tämä ryhmäkoko ei toteudu (kohta a huomioiden), näiden päiväkotien esiopetukseen ilmoittautuneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikaksi Hiidenvainion päiväkoti.

e) Vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Satumetsän päiväkodissa mikäli kyseisen päiväkodin esiopetus toteutuu. Muussa tapauksessa vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Hiidenvainion päiväkodissa ja vuorohoito Satumetsän päiväkodissa. Tavoitteena lapsen edun mukaisesti on, että vertaisryhmä varhaiskasvatus- ja esiopetuspäivän aikana ei vaihdu eli tarvitessaan vuorohoitoa, lapsi on koko päivän Satumetsän päiväkodissa hoidontarpeen mukaisesti.

f) Ruotsinkielisille esioppilaille Ruskon kunta pyrkii ostamaan esiopetuspaikat Turun kaupungilta, koska Ruskolla ruotsinkielisen esiopetuksen tarve on niin vähäistä, että omaa ruotsinkielistä ryhmää ei saada muodostettua.

g) Esiopetuspaikoista tiedotetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä tammikuussa ja päätökset esiopetuspaikoista lähetetään perheille huhti-toukokuun aikana.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.