Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Kumottu pykälä – valtuustoaloitteen lautakuntakäsittely

RUSDno-2021-621

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon valtuuston kokouksessa esitettiin 16.8.2021 aloite, joka kohdistui Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan syyskauden 2020 päätökseen.
Aloitteessa esitettiin uuden päätöksen tekemistä lautakunnan 3.11.2020 käsittelemästä pykälästä 128.

Hallinto-oikeuden asiaa koskevassa päätöksessä todetaan, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös 3.11.2020 on vain valmistelua koskeva päätös, josta ei kuntalain 136§:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kuntalaisvalitusta.
Pykälään virheellisesti liitetty oikaisuvaatimusohje on poistettava ja päätöstä koskevat oikaisuvaatimusohje poistettava.

Ruskon kunnan hallintosäännön mukaisesti oppilaaksi ottopäätös on yksikön toiminnasta vastaavan rehtorin viranhaltijapäätös.
Tämä päätös voidaan saattaa aluehallintovirastolle arvioitavaksi oikaisuvaatimuksin ja on sen jälkeen mahdollista saattaa arvioitavaksi hallintovalituksin hallinto-oikeudessa.

Aloitteessa esitettävä asian uudelleen käsittely koskien Merttelässä aloittanutta lukuvuoden 2021-2022  1. luokkaa huomioidaan, kun kunnassa tehdään laaja  varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys ja pitkän tähtäimen suunnitelma.
Työ tehdään kevään 2022 aikana.
Voimassa olevaa lautakunnan päätöstä koskien aloitteessa mainittua luokkaa ei erikseen oteta käsittelyyn.

Pitkän tähtäimen suunnittelun valmisteluun liittyvästä asiasta on päätetty lautakunnan kokouksessa 17.6.2021, §60.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Lautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi sekä hyväksyy asian huomioimisen osana kunnan pitkän tähtäimen kouluverkkoselvitystä.

Päätös

Johtavan rehtorin kokouksessa tekemän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti lautakunta merkitsi aloitteen tietoonsa saatetuksi sekä hyväksyi asian huomioimisen osana kunnan pitkän tähtäimen suunnittelua.

Esteellisyys

  • Anna Huttunen