Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 LISÄPYKÄLÄ: Toimivallan siirtäminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirryttäessä (lisäpykälä)

RUSDno-2020-448

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan 23.9.2020
§ 105 Perusopetusta koskevat opetusjärjestelyt Ruskolla 28.9.alkaen,  päättänyt, että Ruskolla opetus jatkuu lähiopetuksena kaikissa kouluissa kaikilla luokka-asteilla.

Mikäli Ruskolla joudutaan turvautumaan jatkossa poikkeusjärjestelyihin ja siirtymään etäopetukseen lyhyellä varoitusajalla,
Kuntalain 91§ ja Ruskon Hallintosääntö 26§ mahdollistavat johtavan rehtorin tekemään poikkeavia opetusjärjestelyjä koskevan päätöksen määräajaksi.
Viranhaltijapäätös tuodaan tällaisen päätöksen seurauksena seuraavaan lautakunnan kokoukseen tiedoksi ja sen jatkuminen käsitellään ko. kokouksessa.
Terveydenhuoltoviranomainen vastaa mahdolliseen karanteeniin määräämisestä eikä se ole johtavan rehtorin toimivallan alaista toimintaa.

Kuntalaki 91§:

      Toimivallan siirtäminen

Valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on tässä tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan päätettävä.

Valtuusto voi hallintosäännössä antaa kunnan muulle 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei voida enää siirtää edelleen.

Toimivalta sellaisessa asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä, voidaan siirtää vain toimielimelle.

Ruskon kunnan Hallintosääntö 26§:

Toimivallan edelleen siirtäminen

Toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle.
Se, jolle toimivaltaa on siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy toimivallan siirtämisen johtavalle rehtorille päätettäessä etäopetukseen siirtymisestä lyhyellä varoitusajalla.
Asiaa koskeva viranhaltijapäätös tuodaan tällaisen päätöksen seurauksena seuraavaan lautakunnan kokoukseen tiedoksi ja sen jatkuminen käsitellään ko. kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 - päätös, johon vaaditaan oikaisua
 - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Ruskon kunnan keskushallinnosta.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:

Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta

- viranomainen: xxxxxx
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi

 

Käsitellyt asiat