Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Vuoden 2021 talousarvio ja investointiosa vuosille 2021-2023

RUSDno-2020-441

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Hallintokunnille on annettu Ruskon kunnan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja investointiosan 2021 – 2023 laatimisohjeet 22.9.2020.
Ohjeiden mukaan talousarvioehdotukset ulkoisten erien osalta tulee olla kirjattuna Budjetointi – ohjelmassa 9.10.2020 mennessä.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvion tavoitteet vuodelle 2021 sekä investoinnit vuosille 2021 – 2023 tuodaan lautakuntaan ensimmäistä käsittelyä varten 30.9.2020.

Henkilöstön koulutussuunnitelmat tuodaan käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Lautakunnan jäsenet keskustelevat toiminta-alueen tämänhetkisestä talousarvioehdotuksesta ja ottavat kantaa sen sisältöön sekä ilmaisevat mielipiteensä talousarviotekstin sisältämiin menolisäysehdotuksiin.
Käydyn keskustelun perusteella valmistellaan 8.10.2020 kokoukseen lopullinen TA-2021 ehdotus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä: 

Lautakunnalle tuodaan 8.10.2020 kokoukseen tiedoksi talousarviokehyksen toteuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet ja varhaiskasvatuksen talousarvioesitykseen lisätään tarkennetut tiedot henkilöstöstä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 - päätös, johon vaaditaan oikaisua
 - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Ruskon kunnan keskushallinnosta.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Osoitettava sille viranomaiselle jota kyseinen päätös koskee:

Kunnanhallitus, Hyvinvointilautakunta, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Tekninen lautakunta TAI Tarkastuslautakunta

- viranomainen: xxxxxx
- käynti- ja postiosoite Vanhatie 5, 21290 Rusko
- puhelinvaihde 02 4393 511
- sähköposti rusko@rusko.fi