Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Vuoden 2022 talousarvio ja investointiosa vuosille 2022-2024

RUSDno-2021-586

Valmistelija

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Hallintokunnille on annettu Ruskon kunnan vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja investointiosan 2022 – 2024 laatimisohjeet 21.9.2021.
Ohjeiden mukaan talousarvioehdotukset ulkoisten erien osalta tulee olla kirjattuna Budjetointi – ohjelmassa 11.10.2021 mennessä.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvioehdotus tavoitteineen vuodelle 2022 sekä investoinnit vuosille 2022 – 2024 tuodaan lautakuntaan ensimmäistä käsittelyä varten 6.10.2021.

Lautakunnan jäsenet keskustelevat toiminta-alueen tämänhetkisestä talousarvioehdotuksesta ja ottavat kantaa sen sisältöön sekä ilmaisevat mielipiteensä talousarviotekstin sisältämiin menolisäysehdotuksiin.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ulkoisten erien osalta sekä koulutussuunnitelman ja investointiesitysten osalta.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi varhaiskasvatuksen ja lasten hoidon tukien sekä perusopetuksen osalta, että esitetyt ylitykset suhteessa kunnanhallituksen antamaan raamiin ovat perusteltuja ja tarpeellisia.

Lautakunta päätti keskustelun ja äänestyksen jälkeen esittää kunnanhallitukselle, että mikäli annettuun raamiin on kuitenkin ehdottomasti päästävä, voidaan varhaiskasvatuksen talousarvioesityksestä ottaa pois digiagentin viiden kuukauden palkkavaraus 14 000e  ja toinen kiertävä sijainen 26 000e. Perusopetuksen talousarvioesityksestä voidaan ottaa pois huolihuoltajan seitsemän kuukauden palkkavaraus 25 000e. Lautakunta totesi samalla, että em. poistot heikentävät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua merkittävästi ja että huolihuoltajan työpanos on ennalta ehkäisevää työtä, joka tulisi mahdollistaa kunnan omana toimintana.  Lautakunta kiinnitti erityistä huomiota siihen, että perusopetuksen talousarvioesityksen henkilöstökulut alittavat annetun henkilöstökulu-raamin, vaikka huolihuoltajan palkkavaraus on mukana esityksessä. Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun johdosta toimintakulut kasvavat. 

Lautakunta päätti lähettää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen koulutussuunnitelmat ja investointiesitykset kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Äänestystulokset