Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 8.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Vuoden 2021 talousarvio ja investointiosa vuosille 2021-2023

RUSDno-2020-441

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Hallintokunnille on annettu Ruskon kunnan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja investointiosan 2021 – 2023 laatimisohjeet 22.9.2020.
Ohjeiden mukaan talousarvioehdotukset ulkoisten erien osalta tulee olla kirjattuna Budjetointi – ohjelmassa 9.10.2020 mennessä.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvion tavoitteet vuodelle 2021 sekä investoinnit vuosille 2021 – 2023 tuodaan lautakuntaan ensimmäistä käsittelyä varten 30.9.2020.

Henkilöstön koulutussuunnitelmat tuodaan käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Lautakunnan jäsenet keskustelevat toiminta-alueen tämänhetkisestä talousarvioehdotuksesta ja ottavat kantaa sen sisältöön sekä ilmaisevat mielipiteensä talousarviotekstin sisältämiin menolisäysehdotuksiin.
Käydyn keskustelun perusteella valmistellaan 8.10.2020 kokoukseen lopullinen TA-2021 ehdotus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä: 

Lautakunnalle tuodaan 8.10.2020 kokoukseen tiedoksi talousarviokehyksen toteuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet ja varhaiskasvatuksen talousarvioesitykseen lisätään tarkennetut tiedot henkilöstöstä.

Valmistelija

 • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvion valmistelussa on huomioitu kunnanhallituksen talouarvioraami sekä hallintokunnille annettu talousarvioehdotuksen ja investointiosan laadintaohje.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvioehdotuksissa on huomioitu tiedossa olevat tulosalueita koskevat kasvutekijät ja niistä johtuvat kustannusvaikutukset vuodelle 2021. Näitä ovat mm. lapsimäärän kasvu perusopetuksessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksessa investointitarpeet kohdistuvat kiinteistöihin ja ne on käsitelty yhteistyössä teknisen johtajan kanssa. Investoinneilla on suora vaikutus päiväkotien turvallisuuteen erityisesti leikkipihojen kunnostamisen ja valaistuksen parantamisen osalta ja lisäksi investoinnella turvataan sujuva arki. 

Henkilöstön koulutussuunnitelmissa on huomioitu ajankohtaiset tulosalueita koskevat täydennyskoulutustarpeet sekä lakisääteiset koulutusvelvoitteet.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
 • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi

1. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ulkoisten erien osalta

2. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen koulutussuunnitelmat

3. Varhaiskasvatuksne ja perusopetuksen investointiesitykset

Päätös

Varhaiskasvatuksen talousarvioehdotus sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen koulutussuunnitelmat ja investointiesitykset päätettiin esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Perusopetuksen talousarvioehdotus päätettiin viedä eteenpäin kunnanhallituksen hyväksyttäväksi seuraavilla opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päättämillä lisätoimenpiteillä: 

 • Tuntikehys pienennetään kolmella vuosiviikkotunnilla siten, että jatkossa vuosiviikkotunteja on 229.
 • Ops-retket toteutetaan siten, että alakoulussa retket  järjestetään kolmella luokka-asteella. Lisäksi tarkastellaan yläkoulun retkien toteuttamista.
 • Oppikirjojen kierrättäminen toteutetaan jatkossa myös ensimmäisen vuosiluokan aapisten osalta.
 • Sähköinen oppimateriaali otetaan käyttöön vähintään yhdessä oppiaineessa.
 • Selvitetään mahdollisuutta kasvattaa yläkoulun valinnaisaineryhmien minimioppilasmäärää.

Eriävä mielipide

 • Niina Pekkala jätti eriävän mielipiteen perusopetuksen tuntikehyksen muutoksesta. 

Äänestystulokset

 • Jaa 1 kpl 11%

  Niina Pekkala

 • Ei 8 kpl 89%

  Tuomas Alanne, Markku Hyytiä, Pekka Pihlava, Minna Grönlund, Ari Rusi, Emilia Riihonen, Tarja Helenius, Päivi Kulmala


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat