Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 8.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 sekä toimialojen toimenpide-esitykset

RUSDno-2021-714

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 31.5.2021 arviointikertomusta vuodelta 2020 ja päätti pyytää lautakunnilta kannanotot arviointikertomuksessa esitetyistä asioista.

Varhaiskasvatus ja lastenhoidon tuet:

Tavoitteet toteutuivat hyvin palvelujärjestelmän kehittämisen ja sähköisen asioinnin osalta. Lapsimäärät eri toimintamuodoissa toteutuivat lähes tavoitteiden mukaisesti. Palvelusetelin käyttö lisääntyi loppuvuoden aikana, mikä vaikutti yksityisen hoidon tuen käytön vähenemiseen. Varhaiskasvatuksessa pandemian vaikutukset kohdistuivat siten, että lapsia siirtyi kunnallisesta varhaiskasvatuksesta kotihoidon piiriin aiempaa enemmän touko-elokuussa, samalla kotihoidontuen määrä kasvoi. Perusopetuksen kanssa tehtävän toiminnallisen yhteistyön tavoitteeseen ei päästy lapsiryhmien kesken mutta henkilöstö kuitenkin toteutti verkostoyhteistyötä etäyhteyksien kautta. 

Perusopetus:

Yläkoulun osalta tavoitteet toteutuivat hyvin, koska jokainen peruskoulunsa päättänyt oppilas sai päättötodistuksen.
92 oppilaasta kaksi oppilasta jäi ilman opiskelupaikkaa ja heidät ohjattiin ns. jatkuvaan hakuun.
Koronakevään 2020 tilanteen takia ei voitu suorittaa valtakunnallista koetta aikaisempien vuosien tapaan. Koulun oman sähköisen järjestelmän kautta tehdyn kokeen keskiarvo oli 7,0.

Alakoulun 6. luokkalaisten oppilaiden kuntakohtaisten kokeiden tuloksissa sekä matematiikassa että äidinkielessä tavoitteet saavutettiin talousarviotekstissä esitetyn mukaisesti.
MA- vastauksista 75,8 % ja SUK- vastauksista 76 % oli oikein.
Tavoite toteutui, koska oikeita vastauksia oli yli 70 %.

Perusopetuksessa kevätlukukaudella 2020 kunnan kaikki koulut siirtyivät etäopetukseen 17.3.-14.5.2020 väliseksi ajaksi. Kouluissa oli lähiopetuksessa vain jonkin verran pieniä oppilaita sekä erityisen tuen oppilaita.  9-luokkalaiset olivat etäopetuksessa 1.9.-11.9.2020, 7-luokkalaiset 14.9.-18.9.2020, 8-luokkalaiset opiskelivat etänä 21.9.-25.9.2020.
 Ajalla 14.12.-19.12.2020 luokat 4.-9. opiskelivat etänä. Vain 1.-3. luokat sekä erityisen tuen oppilaat olivat lähiopetuksessa.
Syyslukukaudella Maunun koulussa oli koronavirusaltistuminen elokuun lopulla ja Merttelän koulussa joulukuun alussa. Oppilaita sekä henkilökuntaa oli etänä 7.12.-11.12.2020.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätökset peruskoulun aloittavien oppilaiden koulupaikan määräytymisestä ovat poikineet useita kuntalaisten tekemiä valituksia ja oikaisuvaatimuksia. Päätöksenteon ennakoimattomuus ja tiedonsaannin/osallisuuden puute on ollut perheiden näkökulmasta ongelmallista ja tarkastuslautakunta peräänkuuluttaakin parempaa viestintää. Nyt päätöksiä on tehty aina vuosi kerrallaan, mikä luo epävarmuutta. Maaliskuun 2021 kokouksessa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti lukuvuoden 2022-2023 koulunaloituspaikat ja tulevassa kevään 2022 aikana tehtävässä pitkän tähtäimen suunnitelmassa päätetään tulevien lukuvuosien suunnitelma.

Kunnassa on huomattu, että osa pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita on jäänyt tilastoimatta ja tämän vuoksi vuodelle 2021 myönnetystä valtionosuudesta puuttuu 265 tuhatta euroa. Kunta on tehnyt asiasta oikaisuvaatimuksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Elokuussa 2021 kunta on saanut 215000€ valtionosuutta tämän oikaisun perusteella.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tutustuu arviointikertomukseen ja lähettää esittelytekstissä olevat selvitykset kunnanhallitukselle

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tutustui arviointikertomukseen ja päätti lähettää esittelytekstissä olevat selvitykset kunnanhallitukselle tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa välittömästi asian käsittelyn jälkeen.