Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 14.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Keräyslava Oy/ Romujen ja eräiden muiden jätejakeiden käsittelyn ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa

RUSDno-2020-97

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

Perustelut

Dnro ESAVI/309340/2019

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto pyytää Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Keräyslava Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Lausuntoa pyydetään 24.2.2020 mennessä, lisäaikaa lausunnon antamiselle on saatu 23.3.2020 asti. 

Keräyslava Oy hakee ympäristölupaa romujen ja eräiden muiden jätejakeiden vastaanottoon, lajitteluun ja käsittelyyn tai välivarastointiin ennen materiaalien toimittamista hyödynnettäväksi tai asianmukaisesti käsiteltäväksi. Ympäristölupahakemukseen sisältyy hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on uusi toiminta. 

Lehtimäentien asukkaat ovat toimittaneet lausunnon antamiseen liittyen kirjelmän lautakunnalle. Asukkaat haluavat lautakunnan kiinnittävän lausunnossaan huomiota liikenteeseen, pölyämiseen, meluun ja erityisesti melumittauksiin sekä maastoon päätyvien öljyjen ja muiden epäpuhtauksien seurantaan. Kirjelmä on oheismateriaalina. 

Hakemuksen mukainen toiminta sijoittuu Härjänruopantien päässä olevalle kiinteistölle 704-408-4-15. Kiinteistön omistaa Parma Oy, mutta luvassa tarkoitettu alue tullaan erottamaan omaksi kiinteistökseen ja sen tulee omistamaan lupaa hakevan yrityksen osakas. Toiminta-alueen pinta-ala on 7 hehtaaria. Alkuvaiheessa toiminta sijoittuu noin 3 hehtaarin laajuiselle asfaltoitavalle alueelle, kiinteistön lounaisosaan. Lupaa haetaan koko toiminta-alueelle.

Toiminta-alue sijoittuu Munittulan (0285351) 1-luokan pohjavesialueen rajalle, pohjavesialueen lounaispuolelle. Antintalon (0270451) 1 -luokan pohjavesialue on toiminta-alueesta luoteeseen. Toiminta-alueesta noin 600 metrin päässä koilliseen sijaitsee Pomponrahkan Natura-alue. Toiminnanharjoittaja on esittänyt, että luvan mukainen toiminta ei sijoitu Isosuon-Pomponrahkan valuma-alueelle. 

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 400-500 metrin etäisyydellä toiminta-alueen etelä- ja länsipuolella Vahdontien varressa. 

Toiminta sijoittuu Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavassa teollisuuden ja logistiikan kehittämisen kohdealueelle. Alue on merkitty työpaikkatoimintojen, toimitilakeskittymien ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alueeksi. Suunnittelumääräys on, ettei alueelle saa sijoittaa uutta asumista, jos sille kohdistuu ympäristöhäiriötä. Alueellinen suunnittelumääräys mm. Vahdontien alueelle on, että rakentaminen tulee suunnitella siten, ettei se yksin tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa merkittävästi muuta Pomponrahkan Natura 2000 -alueen vesitaloutta. Lähteenmäen asemakaavassa alue sijoittuu teollisuus- ja varastorakennusten (T) korttelialueelle. Toiminta-alueen eteläreuna on suojaviheraluetta (EV), joka on tarkoitettu meluvallia ja suojaistutuksia varten. Meluvalli on toteutettu. Meluvallin eteläreunan päälle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. 

Toiminta on romun ja muun käytöstä poistetun materiaalin vastaanottoa, lajittelua, välivarastointia ja eteenpäin toimittamista. Yrityksen asiakkaat tuovat hyödyntämiskelpoiset jätteensä toiminta-alueelle. Pääasiallisesti jätemateriaalia vastaanotetaan yrityksiltä ja teollisuudesta. Kaikki vastaanotettavat jätelajit toimitetaan eteenpäin, jätteitä ei hävitetä tai loppusijoiteta Keräyslava Oy:n toimesta.

Jätekuormat tuodaan alueelle säteilyportin ja punnitusvaa'an kautta. Mikäli kuormissa havaitaan säteilyä, kuormaa ei saa purkaa alueelle. Kuormien sisältö ja jätteiden asianmukainen pakkaaminen sekä siirtoasiakirjat tarkistetaan saapumisen yhteydessä. Vastaanotettavien jätteiden laaduntarkkailu on materiaalikohtaista ja tapahtuu silmämääräisesti. Vastaanotettavia jätteitä ovat teollisuus-, maatalous- ja yhdyskuntaromu, rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä romu, kaapelit, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkaromu, muuntajat, rakennusjäte, puujäte, risut ja kannot sekä autonrenkaat. Vaarallisia vastaanotettavia jätteitä ovat kaapelit, romuajoneuvot, öljyiset muuntajat, kyllästetyt sähkötolpat, vaarallisten jätteiden pienerät sekä akut ja paristot. 

Laitokselle tuotavat materiaalit tunnistetaan, punnitaan ja rekisteröidään. Tämän jälkeen kuormat puretaan ohjatusti oikeille paikoille, tarkistetaan ja lajitellaan. Materiaalit välivarastoidaan ulkona ennen niiden edelleen toimittamista. 

Metalliromu lajitellaan leikattaviin ja ei-leikattaviin kappaleisiin. Metalliromu leikataan haluttuun palakokoon romuleikkurilla, nokkaleikkurilla ja suurimmat kappaleet polttoleikataan polttopilleillä. Metallijakeet välivarastoidaan laitoksella, varastoinnin jälkeen metalli lastataan ja punnitaan. Viilaus- ja sorvausjäte varastoidaan metalliromun kanssa ja toimitetaan vastaanottajalle. Kaapelit lajitellaan ja vähäinen määrä niistä kuoritaan. Metallien puhdistaminen ja kuorinta tapahtuu katoksessa. Värimetllit säilytetään lukittavassa hallissa.

Romuautot kuivataan hallissa ja niistä poistetaan renkaat. Kuivauksen jälkeen autot välivarastoidaan ja toimitetaan vastaanottajalle, jolla on asianmukaiset luvat. Romuautojen käsittelyssä syntyvät vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiset luvat omaavalle käsittelylaitokselle. Esikäsittelemättömät ja kuivatut autot varastoidaan kentällä, joka on päällystetty ja varustettu öljynerotuskaivolla. Vastaanotettavista ja romuajoneuvoista poistettavista renkaista erotellaan vanteet ja rengasmateriaali. Vanteet käsitellään metalliromun kanssa, rengasmateriaali välivarastoidaan kentällä ja toimitetaan hyödynnettäväksi. 

Vastaanotettava sähkö- ja elektroniikkaromu välivarastoidaan konteissa ja toimitetaan edelleen vastaanottajalle, jolla on lupa jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Muuntajat puretaan, kupari- ja alumiiniosat sekä teräslevyt erotellaan ja toimitetaan edelleen metalliteollisuuden raaka-aineeksi. Muuntajien kuoret toimitetaan rautaromuna eteenpäin. Öljyä sisältävät muuntajat toimitetaan suoraan asianmukaiseen käsittelyyn. 

Akkuja, paristoja sekä liuottimia, maaleja ja liimoja ei käsitellä alueella vaan ne lajitellaan suoraan välivarastointiastioihin. Eri aineita ei sekoiteta keskenään ja jakeet toimitetaan välivarastointiastioissa edelleen käsiteltäväksi. Sähkötolpat varastoidaan omassa kasassaan ennen toimittamista edelleen käsiteltäväksi.

Rakennusjätteet lajitellaan, puhtaat materiaalit eritellään joukosta. Puhdas kumi ja muovi toimitetaan kierrätettäväksi. Lajiteltu betoni, tiili ja laatat toimitetaan hyödynnettäväksi. Puhdas puu murskataan tai haketetaan muutaman kerran vuodessa yhdessä vastaanotettavien puiden risujen ja kantojen kanssa. Hake/ murske toimitetaan lämpölaitoksille.

Kaiken vastaanotettavan ja välivarastoitavan jätteen määrä on 74 600 tonnia vuodessa. Toiminta tapahtuu kolmessa vuorossa arkisin maanantaista perjantaihin klo 08-22 välisenä aikana. Romua vastaanotetaan klo 8-16 välisenä aikana. Lajittelu ja käsittely tapahtuu kokonaisuudessaan kiinteistöllä ulkotiloissa ja sillä sijaitsevissa halleissa. Toiminnot sijoitetaan alueen etelä- ja länsiosaan, porttien lähelle. Toiminta-alue asfaltoidaan. Alueen itäosa jätetään sepelipinnoitteelle, toimintaa voidaan myöhemmin laajentaa alueelle.

Romun lajittelua tehdään materiaalikoneilla. Yksi kone on käynnissä klo 8-22 ja kaksi konetta klo 8-16. Materiaalikoneet on varustettu kouralla ja magneettierottimella. Romuleikkuri on toiminnassa klo 8-22, suunniteltu käyntiaika on 12 tuntia päivässä. Kaapelien kuorintaan käytetään sähkökäyttöistä kaapelinkuorintalaitetta. Jätejakeiden siirtämiseen alueella ja materiaalien lajitteluun käytetään kahta pyöräkuormaajaa ja trukkeja. Trukit ja pyöräkuormaamajat ovat käytössä noin seitsemän tuntia päivässä. Koneiden huolto tapahtuu samassa hallissa romuautojen kuivauksen kanssa.

Alueelle perustettavaan tankkauspisteeseen sijoitetaan kaksi 5 m3:n poltonestesäiliötä. Säiliöt ovat kaksoisvaipallisia ja lukittavia sekä varustettuja laponestolla ja ylitäytönestimellä. Tankkausalue pinnoitetaan nestettä pitävällä pinnoitteella tai varustetaan asfaltin päälle asennettavalla teräslevyllä. Säiliöt sijoitetaan siten, että ne ovat irti alustastaan. Tankkausalue viemäröidään I-luokan öljynerottimeen, joka varustetaan jatkuvasti seurattavalla öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä. Öljynerottimen perään sijoitetaan suljettava näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo. 

 Kiinteistö liitetään Ruskon kunnan vesijohtoon ja viemäriin. Vesijohto vedetään konttorirakennukseen, jossa myös sosiaalitilat sijaitsevat. Polttoleikkausalueelle johdetaan vesi sammutusveden tarvetta turvaamaan. Konttorirakennus ja puolilämmin halli liitetään viemäriin. Hulevedet johdetaan pinnoitetulta alueelta kaivojen ja toiminta-alueen lounaisreunalle tehtävän tasausaltaan kautta ympäröiviin ojiin alueen. Piha-alueen viemäröinti ja halli on varustettu öljynerotuskaivolla. Hulevesijärjestelmä on suljettavissa, mikäli jossain kohteessa sattuisi vuoto. 

Hulevesien tarkkailu esitetään tehtäväksi tasausaltaasta lähtevään purkuputkeen sijoitettavasta tarkkailukaivosta huhti- ja syyskuussa. Näyte otetaan ajankohtana, jolloin tasausaltaassa ja purkuputkessa on luonnollisesti vettä. Vesinäytteestä esitetään määritettäväksi seuraavat ominaisuudet ja aineiden pitoisuudet: sameus, pH, sähkönjohtavuus, CODMn, metallit (liukoiset metallit: Sb, As, Hg, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V sekä Fe, Mn), haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) sekä bensiinijakeet (C5-C10) ja öljyhiilivetyjakeet (C10-C40). Tarkkailusta laaditaan vuosittain vuosiraportti, joka sisältää yhteenvedon hulevesitarkkailutuloksista. Vuosiyhteenveto toimitetaan Varsinais-Suomen Ely-keskukselle. 

Liikennöinti alueelle tapahtuu Vahdontien ja Härjänruopantien kautta. Asiakkaat tuovat vastaanotettavan jätteen alueelle. Materiaalin poiskuljetus tapahtuu pääosin yrityksen omina kuljetuksina. Jätekuormia tuodaan alueelle keskimäärin noin 30 henkilöautokuormaa ja 40-70 kuorma-auto kuormallista päivässä. Lajiteltua jätettä toimitetaan hyödynnettäväksi 3-4 yhdistelmäajoneuvoa päivässä.

Pölyämistä voi aiheutua liikennöinnistä ja työkoneiden käytöstä. Pölypäästöjen ehkäisemiseksi alueen liikennöitävät osat asfaltoidaan. Mahdollisesti pölyävien materiaalien käsittely tapahtuu katoksissa tai pressuhalleissa. Piha-aluetta puhdistetaan tarvittaessa harjaamalla. 

Melupäästöjä aiheutuu hakemuksen mukaan lähinnä tuodun romun kippauksesta ja käsiteltyjen materiaalien kuormauksesta. Melupäästöjä pienennetään hankkimalla uutta, alhaiset melupäästöt omaavaa kalustoa. Toimintojen sijoittelulla huomioidaan lännessä sijaitseva asutus siten, että melun leviäminen siihen suuntaan pyritään estämään. Tärinää pyritään minimoimaan pihan tasaamisella ja päällystämisellä.

Ympäristölupahakemukseen on liitetty Promethor Oy:n laskennallinen ympäristömeluselvitys. Melun leviämistä on tarkasteltu toiminnan ja toimintaan liittyvän liikenteen osalta tilanteessa jossa ei haketeta puuta ja jossa haketetaan puuta. Tulosten perusteella päivinä jolloin ei puun haketusta tapahdu, melun päiväajan ohjearvo 55 dB(A) alittuu kaikilla ympäristön asuinrakennuksilla, vaikka melu olisi luonteeltaan iskumaista ja laskennan tulokseen tehtäisiin +5 dB korjaus. Puun haketus nostaa lähialueen melutasoja, mutta toiminnan aiheuttama melutaso alittaa kaikilla ympäristön asuinrakennuksilla melunohjearvon 55 dB(A). Haketustoiminnan osalta ympäristömeluselvityksessä suositellaan haketuksen järjestämistä mahdollisuuksien mukaan niin, että hakkuri on lähimmiltä asuinrakennuksilta katsottuna puukasan tai hakekasan takana mahdollisimman suuren osan toiminta-ajasta. 

Ehdotus

Esittelijä

Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta antaa seuraavan lausunnon:

Jätteiden vastaanotto, käsittely, varastointi ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei toiminnoista aiheudu maaperän ja pohja- tai pintaveden pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa, maiseman rumentumista tai roskaantumista. Laitosalue on pidettävä siistinä. Asiaton pääsy ja jätteen luvaton tuonti laitosalueelle on estettävä valvonnalla ja rakenteellisin keinoin. Laitosalueen portit on pidettävä lukittuina muina kuin laitoksen aukioloaikoina.

Laitoksella vastaanotettu romu ja toiminnassa muodostuvat muut jätteet on toimitettava edelleen käsittelyyn varastointitilojen riittävyyteen ja laitoksen toimintaan nähden riittävän usein. Jätteet on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus vastaanottaa kyseisiä jätteitä.

Toiminnasta ei saa aiheutua meluhaittaa läheiselle asutukselle tai Pomponrahkan Natura-alueelle. Toiminnanharjoittajan on varauduttava selvittämään toiminnasta aiheutuva meluhaitta toiminnan alkaessa ja sen käynnissä ollessa. Haketustoiminnan osalta haketus tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä niin, että hakkuri on lähimmiltä asuinrakennuksilta katsottuna puukasan tai hakekasan takana mahdollisimman suuren osan toiminta-ajasta.

Laitokselle saapuvat jätteet on lajiteltava ja varastoitava asianmukaisesti omissa kasoissa varastopaikoilla. Vaaralliset jätteet on varastoitava lukittavissa tiloissa, tiiviissä, suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa, säiliöissä tai pakkauksissa. Nestemäiset vaaralliset jätteet on varastoitava suoja-altaalla tai reunakorokkein varustetussa tilassa siten, että mahdollisessa vuototapauksessa nesteet saadaan kerättyä talteen.

Romuajoneuvot on ennen niiden esikäsittelyä säilytettävä varastokentällä, joka on pinnoitettu vesitiiviillä asfaltilla ja josta valumavedet kerätään ja johdetaan oikein mitoitetun öljynerotuskaivon kautta. Romuajoneuvot saa esikäsitellä ja työkoneita huoltaa vain huoltohallissa, josta jätevedet johdetaan öljynerottimeen. Öljynerottimen on oltava standardin SFS-EN-858-1 mukainen I-luokan öljynerotin, joka on varustettu öljytilan valvontaan tarkoitetulla hälyttimellä.

Kaikki varasto- ja käsittelyalueet on pidettävä kunnossa niin, että alueen maaperään ei pääse haitallisia aineita. Alueen hulevedet tulee johtaa hiekan- ja öljynerottimien sekä sulkuventtiilikaivon kautta laskeutusaltaaseen. Öljynerottimen on oltava standardin SFS-EN-858-1 mukainen I-luokan öljynerotin, joka on varustettu öljytilan valvontaan tarkoitetulla hälyttimellä. Ennen hulevesien johtamista tasausaltaaseen purkuputkessa on oltava manuaalinen sulkuventtiili, joka voidaan sulkea kaikissa olosuhteissa. Tasausallas on mitoitettva riittävän suureksi ja pidettävä jatkuvasti toimintakunnossa. Valumavesirakenteiden toiminta ja riittävä tilavuus on varmistettava sekä kunto tarkastettava säännöllisesti. Pintavesistä ei saa aiheutua haittaa purkualueella, purkuojan varressa tai ojassa. Pintavesien tarkkailu on toteutettava tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkailutulokset on toimitettava niiden valmistuttua mahdollisimman pian tiedoksi myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon on varauduttava ennalta niin, että alueella on öljyvahinkojen varalle riittävästi imeytysainetta ja tulipalon varalta alkusammutuskalustoa. Vuotoina ympäristöön päässeet poltto- ja voiteluaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen ja toimitettava niiden laadun edellyttämään hyväksyttyyn käsittelyyn.

Päätös

Puheenjohtaja Lassi Laine poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana. Niklas Forsberg siirtyi puheenjohtajaksi.

__________

Lautakunta keskusteli lupahakemuksesta ja siitä annettavasta lausunnosta. Yksimielisesti päätettiin, että Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta antaa seuraavan lausunnon:

Lautakunta ja osa kuntalaisista on huolissaan siitä, että mahdollisista lupaehdoista huolimatta suunniteltuun paikkaan sijoittuva toiminta voi aiheuttaa merkittävän riskin pohjavesialueelle ja aiheuttaa ympäristöhaittoja asukkaille. Mikäli Aluehallintovirasto luvan kuitenkin myöntää, niin seuraavat asiat tulee ottaa huomioon lupaharkinnassa.

Jätteiden vastaanotto, käsittely, varastointi ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei toiminnoista aiheudu maaperän ja pohja- tai pintaveden pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa, maiseman rumentumista tai roskaantumista. Laitosalue on pidettävä siistinä. Asiaton pääsy ja jätteen luvaton tuonti laitosalueelle on estettävä valvonnalla ja rakenteellisin keinoin. Laitosalueen portit on pidettävä lukittuina muina kuin laitoksen aukioloaikoina.

Laitoksella vastaanotettu romu ja toiminnassa muodostuvat muut jätteet on toimitettava edelleen käsittelyyn varastointitilojen riittävyyteen ja laitoksen toimintaan nähden riittävän usein. Jätteet on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus vastaanottaa kyseisiä jätteitä.

Toiminnasta ei saa aiheutua meluhaittaa läheiselle asutukselle tai Pomponrahkan Natura-alueelle. Toiminnanharjoittajan on varauduttava selvittämään toiminnasta aiheutuva meluhaitta toiminnan alkaessa ja sen käynnissä ollessa. Haketustoiminnan osalta haketus tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä niin, että hakkuri on lähimmiltä asuinrakennuksilta katsottuna puukasan tai hakekasan takana mahdollisimman suuren osan toiminta-ajasta.

Laitokselle saapuvat jätteet on lajiteltava ja varastoitava asianmukaisesti omissa kasoissa varastopaikoilla. Vaaralliset jätteet on varastoitava lukittavissa tiloissa, tiiviissä, suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa, säiliöissä tai pakkauksissa. Nestemäiset vaaralliset jätteet on varastoitava suoja-altaalla tai reunakorokkein varustetussa tilassa siten, että mahdollisessa vuototapauksessa nesteet saadaan kerättyä talteen.

Romuajoneuvot on ennen niiden esikäsittelyä säilytettävä varastokentällä, joka on pinnoitettu vesitiiviillä asfaltilla ja josta valumavedet kerätään ja johdetaan oikein mitoitetun öljynerotuskaivon kautta. Romuajoneuvot saa esikäsitellä ja työkoneita huoltaa vain huoltohallissa, josta jätevedet johdetaan öljynerottimeen. Öljynerottimen on oltava standardin SFS-EN-858-1 mukainen I-luokan öljynerotin, joka on varustettu öljytilan valvontaan tarkoitetulla hälyttimellä.

Kaikki varasto- ja käsittelyalueet on pidettävä kunnossa niin, että alueen maaperään ei pääse haitallisia aineita. Alueen hulevedet tulee johtaa hiekan- ja öljynerottimien sekä sulkuventtiilikaivon kautta laskeutusaltaaseen. Öljynerottimen on oltava standardin SFS-EN-858-1 mukainen I-luokan öljynerotin, joka on varustettu öljytilan valvontaan tarkoitetulla hälyttimellä. Ennen hulevesien johtamista tasausaltaaseen purkuputkessa on oltava manuaalinen sulkuventtiili, joka voidaan sulkea kaikissa olosuhteissa. Tasausallas on mitoitettva riittävän suureksi ja pidettävä jatkuvasti toimintakunnossa. Valumavesirakenteiden toiminta ja riittävä tilavuus on varmistettava sekä kunto tarkastettava säännöllisesti. Pintavesistä ei saa aiheutua haittaa purkualueella, purkuojan varressa tai ojassa. Pintavesien tarkkailu on toteutettava tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkailutulokset on toimitettava niiden valmistuttua mahdollisimman pian tiedoksi myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon on varauduttava ennalta niin, että alueella on öljyvahinkojen varalle riittävästi imeytysainetta ja tulipalon varalta alkusammutuskalustoa. Vuotoina ympäristöön päässeet poltto- ja voiteluaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen ja toimitettava niiden laadun edellyttämään hyväksyttyyn käsittelyyn.

Valmistelija

Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

Perustelut

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 5.3.2020

§ 18 Lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle/ Keräyslava Oy/ Romujen ja eräiden muiden jätejakeiden käsittelyn ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa

RUSDno-2020-97

Valmistelija

  • Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

Perustelut

Dnro ESAVI/309340/2019

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto pyytää Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Keräyslava Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Lausuntoa pyydetään 24.2.2020 mennessä, lisäaikaa lausunnon antamiselle on saatu 23.3.2020 asti. 

Keräyslava Oy hakee ympäristölupaa romujen ja eräiden muiden jätejakeiden vastaanottoon, lajitteluun ja käsittelyyn tai välivarastointiin ennen materiaalien toimittamista hyödynnettäväksi tai asianmukaisesti käsiteltäväksi. Ympäristölupahakemukseen sisältyy hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on uusi toiminta. 

Lehtimäentien asukkaat ovat toimittaneet lausunnon antamiseen liittyen kirjelmän lautakunnalle. Asukkaat haluavat lautakunnan kiinnittävän lausunnossaan huomiota liikenteeseen, pölyämiseen, meluun ja erityisesti melumittauksiin sekä maastoon päätyvien öljyjen ja muiden epäpuhtauksien seurantaan. Kirjelmä on oheismateriaalina. 

Hakemuksen mukainen toiminta sijoittuu Härjänruopantien päässä olevalle kiinteistölle 704-408-4-15. Kiinteistön omistaa Parma Oy, mutta luvassa tarkoitettu alue tullaan erottamaan omaksi kiinteistökseen ja sen tulee omistamaan lupaa hakevan yrityksen osakas. Toiminta-alueen pinta-ala on 7 hehtaaria. Alkuvaiheessa toiminta sijoittuu noin 3 hehtaarin laajuiselle asfaltoitavalle alueelle, kiinteistön lounaisosaan. Lupaa haetaan koko toiminta-alueelle.

Toiminta-alue sijoittuu Munittulan (0285351) 1-luokan pohjavesialueen rajalle, pohjavesialueen lounaispuolelle. Antintalon (0270451) 1 -luokan pohjavesialue on toiminta-alueesta luoteeseen. Toiminta-alueesta noin 600 metrin päässä koilliseen sijaitsee Pomponrahkan Natura-alue. Toiminnanharjoittaja on esittänyt, että luvan mukainen toiminta ei sijoitu Isosuon-Pomponrahkan valuma-alueelle. 

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 400-500 metrin etäisyydellä toiminta-alueen etelä- ja länsipuolella Vahdontien varressa. 

Toiminta sijoittuu Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavassa teollisuuden ja logistiikan kehittämisen kohdealueelle. Alue on merkitty työpaikkatoimintojen, toimitilakeskittymien ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alueeksi. Suunnittelumääräys on, ettei alueelle saa sijoittaa uutta asumista, jos sille kohdistuu ympäristöhäiriötä. Alueellinen suunnittelumääräys mm. Vahdontien alueelle on, että rakentaminen tulee suunnitella siten, ettei se yksin tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa merkittävästi muuta Pomponrahkan Natura 2000 -alueen vesitaloutta. Lähteenmäen asemakaavassa alue sijoittuu teollisuus- ja varastorakennusten (T) korttelialueelle. Toiminta-alueen eteläreuna on suojaviheraluetta (EV), joka on tarkoitettu meluvallia ja suojaistutuksia varten. Meluvalli on toteutettu. Meluvallin eteläreunan päälle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. 

Toiminta on romun ja muun käytöstä poistetun materiaalin vastaanottoa, lajittelua, välivarastointia ja eteenpäin toimittamista. Yrityksen asiakkaat tuovat hyödyntämiskelpoiset jätteensä toiminta-alueelle. Pääasiallisesti jätemateriaalia vastaanotetaan yrityksiltä ja teollisuudesta. Kaikki vastaanotettavat jätelajit toimitetaan eteenpäin, jätteitä ei hävitetä tai loppusijoiteta Keräyslava Oy:n toimesta.

Jätekuormat tuodaan alueelle säteilyportin ja punnitusvaa'an kautta. Mikäli kuormissa havaitaan säteilyä, kuormaa ei saa purkaa alueelle. Kuormien sisältö ja jätteiden asianmukainen pakkaaminen sekä siirtoasiakirjat tarkistetaan saapumisen yhteydessä. Vastaanotettavien jätteiden laaduntarkkailu on materiaalikohtaista ja tapahtuu silmämääräisesti. Vastaanotettavia jätteitä ovat teollisuus-, maatalous- ja yhdyskuntaromu, rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä romu, kaapelit, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkaromu, muuntajat, rakennusjäte, puujäte, risut ja kannot sekä autonrenkaat. Vaarallisia vastaanotettavia jätteitä ovat kaapelit, romuajoneuvot, öljyiset muuntajat, kyllästetyt sähkötolpat, vaarallisten jätteiden pienerät sekä akut ja paristot. 

Laitokselle tuotavat materiaalit tunnistetaan, punnitaan ja rekisteröidään. Tämän jälkeen kuormat puretaan ohjatusti oikeille paikoille, tarkistetaan ja lajitellaan. Materiaalit välivarastoidaan ulkona ennen niiden edelleen toimittamista. 

Metalliromu lajitellaan leikattaviin ja ei-leikattaviin kappaleisiin. Metalliromu leikataan haluttuun palakokoon romuleikkurilla, nokkaleikkurilla ja suurimmat kappaleet polttoleikataan polttopilleillä. Metallijakeet välivarastoidaan laitoksella, varastoinnin jälkeen metalli lastataan ja punnitaan. Viilaus- ja sorvausjäte varastoidaan metalliromun kanssa ja toimitetaan vastaanottajalle. Kaapelit lajitellaan ja vähäinen määrä niistä kuoritaan. Metallien puhdistaminen ja kuorinta tapahtuu katoksessa. Värimetllit säilytetään lukittavassa hallissa.

Romuautot kuivataan hallissa ja niistä poistetaan renkaat. Kuivauksen jälkeen autot välivarastoidaan ja toimitetaan vastaanottajalle, jolla on asianmukaiset luvat. Romuautojen käsittelyssä syntyvät vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiset luvat omaavalle käsittelylaitokselle. Esikäsittelemättömät ja kuivatut autot varastoidaan kentällä, joka on päällystetty ja varustettu öljynerotuskaivolla. Vastaanotettavista ja romuajoneuvoista poistettavista renkaista erotellaan vanteet ja rengasmateriaali. Vanteet käsitellään metalliromun kanssa, rengasmateriaali välivarastoidaan kentällä ja toimitetaan hyödynnettäväksi. 

Vastaanotettava sähkö- ja elektroniikkaromu välivarastoidaan konteissa ja toimitetaan edelleen vastaanottajalle, jolla on lupa jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Muuntajat puretaan, kupari- ja alumiiniosat sekä teräslevyt erotellaan ja toimitetaan edelleen metalliteollisuuden raaka-aineeksi. Muuntajien kuoret toimitetaan rautaromuna eteenpäin. Öljyä sisältävät muuntajat toimitetaan suoraan asianmukaiseen käsittelyyn. 

Akkuja, paristoja sekä liuottimia, maaleja ja liimoja ei käsitellä alueella vaan ne lajitellaan suoraan välivarastointiastioihin. Eri aineita ei sekoiteta keskenään ja jakeet toimitetaan välivarastointiastioissa edelleen käsiteltäväksi. Sähkötolpat varastoidaan omassa kasassaan ennen toimittamista edelleen käsiteltäväksi.

Rakennusjätteet lajitellaan, puhtaat materiaalit eritellään joukosta. Puhdas kumi ja muovi toimitetaan kierrätettäväksi. Lajiteltu betoni, tiili ja laatat toimitetaan hyödynnettäväksi. Puhdas puu murskataan tai haketetaan muutaman kerran vuodessa yhdessä vastaanotettavien puiden risujen ja kantojen kanssa. Hake/ murske toimitetaan lämpölaitoksille.

Kaiken vastaanotettavan ja välivarastoitavan jätteen määrä on 74 600 tonnia vuodessa. Toiminta tapahtuu kolmessa vuorossa arkisin maanantaista perjantaihin klo 08-22 välisenä aikana. Romua vastaanotetaan klo 8-16 välisenä aikana. Lajittelu ja käsittely tapahtuu kokonaisuudessaan kiinteistöllä ulkotiloissa ja sillä sijaitsevissa halleissa. Toiminnot sijoitetaan alueen etelä- ja länsiosaan, porttien lähelle. Toiminta-alue asfaltoidaan. Alueen itäosa jätetään sepelipinnoitteelle, toimintaa voidaan myöhemmin laajentaa alueelle.

Romun lajittelua tehdään materiaalikoneilla. Yksi kone on käynnissä klo 8-22 ja kaksi konetta klo 8-16. Materiaalikoneet on varustettu kouralla ja magneettierottimella. Romuleikkuri on toiminnassa klo 8-22, suunniteltu käyntiaika on 12 tuntia päivässä. Kaapelien kuorintaan käytetään sähkökäyttöistä kaapelinkuorintalaitetta. Jätejakeiden siirtämiseen alueella ja materiaalien lajitteluun käytetään kahta pyöräkuormaajaa ja trukkeja. Trukit ja pyöräkuormaamajat ovat käytössä noin seitsemän tuntia päivässä. Koneiden huolto tapahtuu samassa hallissa romuautojen kuivauksen kanssa.

Alueelle perustettavaan tankkauspisteeseen sijoitetaan kaksi 5 m3:n poltonestesäiliötä. Säiliöt ovat kaksoisvaipallisia ja lukittavia sekä varustettuja laponestolla ja ylitäytönestimellä. Tankkausalue pinnoitetaan nestettä pitävällä pinnoitteella tai varustetaan asfaltin päälle asennettavalla teräslevyllä. Säiliöt sijoitetaan siten, että ne ovat irti alustastaan. Tankkausalue viemäröidään I-luokan öljynerottimeen, joka varustetaan jatkuvasti seurattavalla öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä. Öljynerottimen perään sijoitetaan suljettava näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo. 

 Kiinteistö liitetään Ruskon kunnan vesijohtoon ja viemäriin. Vesijohto vedetään konttorirakennukseen, jossa myös sosiaalitilat sijaitsevat. Polttoleikkausalueelle johdetaan vesi sammutusveden tarvetta turvaamaan. Konttorirakennus ja puolilämmin halli liitetään viemäriin. Hulevedet johdetaan pinnoitetulta alueelta kaivojen ja toiminta-alueen lounaisreunalle tehtävän tasausaltaan kautta ympäröiviin ojiin alueen. Piha-alueen viemäröinti ja halli on varustettu öljynerotuskaivolla. Hulevesijärjestelmä on suljettavissa, mikäli jossain kohteessa sattuisi vuoto. 

Hulevesien tarkkailu esitetään tehtäväksi tasausaltaasta lähtevään purkuputkeen sijoitettavasta tarkkailukaivosta huhti- ja syyskuussa. Näyte otetaan ajankohtana, jolloin tasausaltaassa ja purkuputkessa on luonnollisesti vettä. Vesinäytteestä esitetään määritettäväksi seuraavat ominaisuudet ja aineiden pitoisuudet: sameus, pH, sähkönjohtavuus, CODMn, metallit (liukoiset metallit: Sb, As, Hg, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V sekä Fe, Mn), haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) sekä bensiinijakeet (C5-C10) ja öljyhiilivetyjakeet (C10-C40). Tarkkailusta laaditaan vuosittain vuosiraportti, joka sisältää yhteenvedon hulevesitarkkailutuloksista. Vuosiyhteenveto toimitetaan Varsinais-Suomen Ely-keskukselle. 

Liikennöinti alueelle tapahtuu Vahdontien ja Härjänruopantien kautta. Asiakkaat tuovat vastaanotettavan jätteen alueelle. Materiaalin poiskuljetus tapahtuu pääosin yrityksen omina kuljetuksina. Jätekuormia tuodaan alueelle keskimäärin noin 30 henkilöautokuormaa ja 40-70 kuorma-auto kuormallista päivässä. Lajiteltua jätettä toimitetaan hyödynnettäväksi 3-4 yhdistelmäajoneuvoa päivässä.

Pölyämistä voi aiheutua liikennöinnistä ja työkoneiden käytöstä. Pölypäästöjen ehkäisemiseksi alueen liikennöitävät osat asfaltoidaan. Mahdollisesti pölyävien materiaalien käsittely tapahtuu katoksissa tai pressuhalleissa. Piha-aluetta puhdistetaan tarvittaessa harjaamalla. 

Melupäästöjä aiheutuu hakemuksen mukaan lähinnä tuodun romun kippauksesta ja käsiteltyjen materiaalien kuormauksesta. Melupäästöjä pienennetään hankkimalla uutta, alhaiset melupäästöt omaavaa kalustoa. Toimintojen sijoittelulla huomioidaan lännessä sijaitseva asutus siten, että melun leviäminen siihen suuntaan pyritään estämään. Tärinää pyritään minimoimaan pihan tasaamisella ja päällystämisellä.

Ympäristölupahakemukseen on liitetty Promethor Oy:n laskennallinen ympäristömeluselvitys. Melun leviämistä on tarkasteltu toiminnan ja toimintaan liittyvän liikenteen osalta tilanteessa jossa ei haketeta puuta ja jossa haketetaan puuta. Tulosten perusteella päivinä jolloin ei puun haketusta tapahdu, melun päiväajan ohjearvo 55 dB(A) alittuu kaikilla ympäristön asuinrakennuksilla, vaikka melu olisi luonteeltaan iskumaista ja laskennan tulokseen tehtäisiin +5 dB korjaus. Puun haketus nostaa lähialueen melutasoja, mutta toiminnan aiheuttama melutaso alittaa kaikilla ympäristön asuinrakennuksilla melunohjearvon 55 dB(A). Haketustoiminnan osalta ympäristömeluselvityksessä suositellaan haketuksen järjestämistä mahdollisuuksien mukaan niin, että hakkuri on lähimmiltä asuinrakennuksilta katsottuna puukasan tai hakekasan takana mahdollisimman suuren osan toiminta-ajasta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

 

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta antaa seuraavan lausunnon:

Jätteiden vastaanotto, käsittely, varastointi ja kuormaus on järjestettävä siten, ettei toiminnoista aiheudu maaperän ja pohja- tai pintaveden pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa, maiseman rumentumista tai roskaantumista. Laitosalue on pidettävä siistinä. Asiaton pääsy ja jätteen luvaton tuonti laitosalueelle on estettävä valvonnalla ja rakenteellisin keinoin. Laitosalueen portit on pidettävä lukittuina muina kuin laitoksen aukioloaikoina.

Laitoksella vastaanotettu romu ja toiminnassa muodostuvat muut jätteet on toimitettava edelleen käsittelyyn varastointitilojen riittävyyteen ja laitoksen toimintaan nähden riittävän usein. Jätteet on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus vastaanottaa kyseisiä jätteitä.

Toiminnasta ei saa aiheutua meluhaittaa läheiselle asutukselle tai Pomponrahkan Natura-alueelle. Toiminnanharjoittajan on varauduttava selvittämään toiminnasta aiheutuva meluhaitta toiminnan alkaessa ja sen käynnissä ollessa. Haketustoiminnan osalta haketus tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä niin, että hakkuri on lähimmiltä asuinrakennuksilta katsottuna puukasan tai hakekasan takana mahdollisimman suuren osan toiminta-ajasta.

Laitokselle saapuvat jätteet on lajiteltava ja varastoitava asianmukaisesti omissa kasoissa varastopaikoilla. Vaaralliset jätteet on varastoitava lukittavissa tiloissa, tiiviissä, suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa, säiliöissä tai pakkauksissa. Nestemäiset vaaralliset jätteet on varastoitava suoja-altaalla tai reunakorokkein varustetussa tilassa siten, että mahdollisessa vuototapauksessa nesteet saadaan kerättyä talteen.

Romuajoneuvot on ennen niiden esikäsittelyä säilytettävä varastokentällä, joka on pinnoitettu vesitiiviillä asfaltilla ja josta valumavedet kerätään ja johdetaan oikein mitoitetun öljynerotuskaivon kautta. Romuajoneuvot saa esikäsitellä ja työkoneita huoltaa vain huoltohallissa, josta jätevedet johdetaan öljynerottimeen. Öljynerottimen on oltava standardin SFS-EN-858-1 mukainen I-luokan öljynerotin, joka on varustettu öljytilan valvontaan tarkoitetulla hälyttimellä.

Kaikki varasto- ja käsittelyalueet on pidettävä kunnossa niin, että alueen maaperään ei pääse haitallisia aineita. Alueen hulevedet tulee johtaa hiekan- ja öljynerottimien sekä sulkuventtiilikaivon kautta laskeutusaltaaseen. Öljynerottimen on oltava standardin SFS-EN-858-1 mukainen I-luokan öljynerotin, joka on varustettu öljytilan valvontaan tarkoitetulla hälyttimellä. Ennen hulevesien johtamista tasausaltaaseen purkuputkessa on oltava manuaalinen sulkuventtiili, joka voidaan sulkea kaikissa olosuhteissa. Tasausallas on mitoitettva riittävän suureksi ja pidettävä jatkuvasti toimintakunnossa. Valumavesirakenteiden toiminta ja riittävä tilavuus on varmistettava sekä kunto tarkastettava säännöllisesti. Pintavesistä ei saa aiheutua haittaa purkualueella, purkuojan varressa tai ojassa. Pintavesien tarkkailu on toteutettava tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkailutulokset on toimitettava niiden valmistuttua mahdollisimman pian tiedoksi myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon on varauduttava ennalta niin, että alueella on öljyvahinkojen varalle riittävästi imeytysainetta ja tulipalon varalta alkusammutuskalustoa. Vuotoina ympäristöön päässeet poltto- ja voiteluaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen ja toimitettava niiden laadun edellyttämään hyväksyttyyn käsittelyyn.

Kunnanhallitus 9.3.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan  5.3. Päätöksen sisältö saatetaan kunnanhallituksen kokoukseen kutsutuille tiedoksi perjantaina tai viimeistään kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

 Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää omana lausuntonaan yhtyä rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoon korostaen toiminnan sijoittamisen kyseenalaisuutta esitettyyn paikkaan. Lisäksi kunnanhallitus päättää lausunnossaan painottaa seuraavia seikkoja:

- lupahakemusta käsiteltäessä tulee huomioida hankkeen merkittävät riskit,

- asetettavan vakuuden tulee olla riittävä huomioiden hankkeen sijainti pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä,

- alueelle ja sieltä pois suuntautuvan liikenteen tulee kulkea ainoastaan Härjänruopantien kautta.  

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän kokouksessa antaman päätösehdotuksen. 

Valmistelija

  • Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

Perustelut

diaarinumero 00961/20/5107

Vaasan hallinto-oikeus varaa Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunnalle tilaisuuden antaa vastineen Etelä-Suomen Aluehallintoviraston tekemän Keräyslava Oy:n romujen ja eräiden muiden jätejakeiden käsittelyä koskevasta ympäristölupapäätöksestä tehdyistä valituksista. Vastine tulee toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 15.1.2021 mennessä.

Päätöksestä ovat valittaneet Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry sekä Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry yhteisellä valituksella sekä Ruskon Omakotiyhdistys ry. Valitukset ovat esityslistan oheismateriaalina.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katja Holttinen, katja.holttinen@mynamaki.fi

Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut ympäristölupahakemuksesta lausuntonsa Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle. Lausunnossa esille tuodut asiat on otettu huomioon ympäristölupapäätöksessä.

Päätös

Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut ympäristölupahakemuksesta lausuntonsa Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle. Lautakunta ilmaisi huolensa,​ että mahdollisista lupaehdoista huolimatta suunniteltuun paikkaan sijoittuva toiminta voi aiheuttaa merkittävän riskin pohjavesialueelle ja aiheuttaa ympäristöhaittoja asukkaille. Lausunnossa esille tuodut asiat on otettu huomioon Aluehallintoviraston myöntämässä ympäristölupapäätöksessä.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Esteellisyys

  • Hannu Koski